Nazwa przedmiotu:
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
Koordynator przedmiotu:
dr hab. J. Łacny, prof. uczelni
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_FSSFPUE
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych 35 h, w tym obecność na wykładach (30 h), konsultacje (5h) 2.Praca własna studenta to 65 h, w tym czytanie literatury (30 h) i przygotowanie się do zaliczenia (35 h). Przedmiot ma 4 ECTS = 100 godz. pracy studenta
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
35h=1,8 ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
35h= 1,8 p. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Nie dotyczy
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dot. wydatkowania funduszy UE
Treści kształcenia:
Elementy definicyjne pojęcia nieprawidłowości (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.05.2016 r. w połączonych sprawach C-260/14 i C-261/14, Județul Neamț i Județul Bacău przeciwko Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice); Odzyskiwanie funduszy UE wydatkowanych przez jednostki w wyniku nieprawidłowości (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18.12.2014 r., C599/13, Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) przeciwko Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie); Zwrot płatności rolno-środowiskowych ze względu na naruszenie przesłanki jej przyznania (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 26.05.2016 r., C-273/15, ZS „Ezernieki” przeciwko Lauku atbalsta dienests); Możliwość odstąpienia przez państwo członkowskie od odzyskiwania funduszy UE wydatkowanych w wyniku nieprawidłowości (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 13.03.2008 r., C-383/06 do C-385/06, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening); Kary administracyjne nakładane przez organy krajowe na podmioty uzyskujące fundusze UE w wyniku nieprawidłowości (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.10.2010 r., C-367/09, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau przeciwko SGS Belgium NV i innym); Stosowanie z mocą wsteczną kary łagodniejszej w sprawach dotyczących nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE (wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 1.07.2004 r., C-295/02, Gisela Gerken przeciwko Amt für Agrarstruktur Verden); Przedawnienie nieprawidłowości naruszających interesy finansowe UE (Trybunału Sprawiedliwości z 1.05.2011 r., C-201–202/10, Ze Fu Fleischhandel GmbH i Vion Trading GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas); Kontrole wydatkowania funduszy UE prowadzone przez organy krajowe (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 7.08.2018 r., C-59/17, Château du Grand Bois przeciwko Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer); Kontrole funduszy UE prowadzone przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.12.2011 r., C-409/10, Hauptzollamt Hamburg-Hafen przeciwko Afasia Knits Deutschland GmbH; Stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w postępowaniach dotyczących funduszy Unii Europejskiej (wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3.07.2014 r., sprawy połączone C-129/13 i C-130/13, Kamino International Logistics BV i Datema Hellmann Worldwide Logistics BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën)
Metody oceny:
Podstawą oceny są: obecność na zajęciach(dopuszczalne są dwie nieobecności), oddawanie prac pisemnych opracowywanych na zajęciach przez studentów indywidualnie lub grupowo oraz wynik z kolokwium końcowego. Kolokwium końcowe składa się z części testowej (pytanie jednokrotnego wyboru) oraz części opisowej
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Dubel P., Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce, Warszawa 2012. 2. Kornberger-Sokołowska E. (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Warszawa 2012. 3. Sierak J., Górniak R. Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami UE. Warszawa 2011. 4. Ładasz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, 2008. 5. Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z 18.12.1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 312, s. 1) 6. cykl artykułów „Kamienie milowe orzecznictwa UE. Fundusze UE”, Europejski Przegląd Sądowy 2018 (czasopismo dostępne m.in. w BUW)
Witryna www przedmiotu:
nie dotyczy
Uwagi:
---

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student zna i rozumie rolę aktów prawa wtórnego dotyczących funduszy UE i znaczenia instytucji UE (głównie Komisji i TSUE) w obszarze ich wydatkowania.
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04, K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Student zna podstawowe programy finansowane z funduszy UE realizowane w ramach wdrażania polityk UE (głównie Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności)
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03, K_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.H.P7S_WG.2, I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o
Charakterystyka W_03
Student zna działania niezbędne przy pozyskiwaniu, realizowaniu i rozliczaniu projektu finansowanego z funduszy UE
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.H.P7S_WG.2

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student potrafi poszukiwać ich i zna podstawowe zasady związane z wydatkowaniem funduszy UE
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Student potrafi wyjaśnić podstawowe zasady prawidłowego planowania i wdrażania projektów finansowanych z funduszy UE
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, I.P7S_UK, II.X.P7S_UW.3.o, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1
Charakterystyka U_03
Student potrafi zidentyfikować praktyczne przypadki nieprawidłowego wydatkowania funduszy UE i określić związane z tym konsekwencje
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UO

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student potrafi zdobywać wiedzę na temat najnowszych osiągnięć informatycznych w zakresie funduszy UE
Weryfikacja: Ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne w trakcie zajęć. Kolokwium końcowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K07
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK