Nazwa przedmiotu:
Ekonomia rynkowa
Koordynator przedmiotu:
dr M. Orechwo
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A21_ER
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 27 godzin, w tym: a. wykład - 15 godzin, b. ćwiczenia - 10 godzin, c. konsultacje - 2 godziny. 2. Praca własna studenta (czytanie wskazanej literatury, przygotowanie do zajęć oraz sprawdzianu końcowego) - 48 godzin. 3. Łączny nakład pracy studenta - 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.2 pkt ECTS - bezpośredni udział nauczyciela dotyczy 27 godzin
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0,6 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia10h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak wymagań
Limit liczby studentów:
cały rok
Cel przedmiotu:
Zrozumienie funkcjonowania gospodarki rynkowej. Zapoznanie się z podstawowymi kategoriami i mechanizmami ekonomicznymi. Zdobycie umiejętności w zakresie interpretowania i oceny zjawisk ekonomiczno-społecznych.
Treści kształcenia:
Przedmiot i zakres ekonomii. Zasoby a potrzeby ludzkie. Podstawowe kategorie ekonomiczne: popyt, podaż, cena równowagi, elastyczność popytu i podaży. Zjawisko konkurencji, struktury rynkowe funkcjonujące w gospodarce. Zysk, przychód, koszty w przedsiębiorstwie. Rynek czynników produkcji. Rynek finansowy. Zjawisko bezrobocia i inflacji. Rola wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ekonomiczna rola państwa w gospodarce. Integracja gospodarcza.
Metody oceny:
Sprawdzian pisemny. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Egzamin:
nie
Literatura:
R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2009 Marciniak S. (red.) Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 Sławiński A. (red.) Polityka pieniężna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011 Snowdon B., Vane H. Wynarczyk P. Współczesne nurty makroekonomii, PWN, Warszawa 1998 Winiarski B. (red.) Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
Witryna www przedmiotu:
https://ects.coi.pw.edu.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student zna regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania ekonomii rynkowej i ma wiedzę na temat konsekwencji ich wprowadzania.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W02, K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, I.P7S_WK, II.T.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.X.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_02
Student ma rozszerzoną wiedzę na temat pojęć i definicji stosowanych w ekonomii rynkowej.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WK, II.X.P7S_WG.1.o, II.S.P7S_WG.1, II.S.P7S_WG.2, II.H.P7S_WG.1.o, II.H.P7S_WG.2
Charakterystyka W_03
Student zna podstawowe teorie i zależności z obszaru współczesnej ekonomii rynkowej.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Student umie obliczać i poprawnie interpretować wskaźniki z zakresu ekonomii rynkowej, takie jak: elastyczność cenowa i elastyczność dochodowa popytu, inflacja, bezrobocie, deficyt budżetowy.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_UW, II.S.P7S_UW.1, II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o
Charakterystyka U_02
Student poprawnie interpretuje mierniki statystyczne dotyczące stanu gospodarki.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: II.S.P7S_UW.2.o, II.S.P7S_UW.3.o, II.H.P7S_UW.1, II.H.P7S_UW.2.o, I.P7S_UW, II.X.P7S_UW.2, II.S.P7S_UW.1

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Student ma nawyk sięgania do danych o gospodarce (rozumiejąc ich znaczenie) a także śledzenia decyzji naczelnych organów władzy i administracji państwa oraz banku centralnego wpływających na stan gospodarki
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK
Charakterystyka K_02
Student ma świadomość znaczenia aktywnego kształtowania rzeczywistości ekonomicznej oraz ma nawyk aktualizowania swojej wiedzy w zakresie ekonomii społecznej.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny. Praca na ćwiczeniach – udział w dyskusji, rozwiązywanie zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_KK