Nazwa przedmiotu:
Warsztaty Badawcze Optymalizacyjne 2
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMNI-NSP-0122
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 32 h; w tym a) obecność na laboratoriach – 30 h b) konsultacje – 2 h 2. praca własna studenta – 30 h; w tym a) przygotowanie do laboratorium – 25 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h Razem 62 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na laboratoriach – 30 h b) konsultacje – 2 h Razem 32 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) obecność na laboratoriach – 30 h b) konsultacje – 2 h c) przygotowanie do laboratorium – 25 h d) zapoznanie się z literaturą – 5 h Razem 62 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmioty poprzedzające: Optymalizacja Liniowa/ Metody optymalizacji Warsztaty Badawcze Optymalizacyjne 1 Wymagania wstępne: Znajomość optymalizacji liniowej, w szczególności algorytmu sympleks
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Zdobycie umiejętności modelowania przy pomocy zagadnień optymalizacji liniowej oraz całkowitoliczbowej w praktyce. Znajdowanie optymalnych rozwiązań przy pomocy solvera.
Treści kształcenia:
1. Analiza danego zagadnienia. 2. Stworzenie modelu oraz jego implementacja. 3. Testowanie modelu. 4. Interpretacja otrzymanego wyniku, korekta modelu. 5. Przygotowanie dokumentacji. 6. Prezentacja otrzymanych wyników oraz dyskusja. Modelowane zagadnienia będą z różnych dziedzin zastosowań, głównie przemysłowych takich jak planowanie produkcji, zagadnienie dystrybucji, projektowanie sieci.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu jest na podstawie 10 zadań, każde po 10 punktów. 50-59 pkt ocena 3.0 60-69 pkt ocena 3.5 70-79 pkt ocena 4.0 80-89 pkt ocena 4.5 90-100 pkt ocena 5.0
Egzamin:
nie
Literatura:
H. Paul Williams, Model Building in Mathematical Programming, Wiley
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WBO_W01
Zna klasyczne oraz zaawansowane modele programowania liniowego i całkowitoliczbowego.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2MNI_W12, M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WBO_W02
Zna podstawowe metody usprawniania modeli całkowitoliczbowych
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2MNI_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WBO_U01
Umie opisać zaawansowane zagadnienia jako model programowania liniowego całkowitoliczbowego i rozwiązać go przy pomocy solvera.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U01, M2_U02, M2MNI_U09, M2MNI_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WBO_U02
Potrafi dostosować model do możliwości obliczeniowych solvera.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U01, M2_U02, M2MNI_U09, M2MNI_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WBO_K01
Ma umiejętność pracy w zespole.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K01, M2MNI_K01, M2_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WBO_K02
Rozumie przydatność nabytej wiedzy i umiejętności obliczeniowych do stawiania hipotez oraz z ich weryfikacji w możliwych zastosowaniach optymalizacji.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: