Nazwa przedmiotu:
Warsztaty: kody i kryptografia
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. Agata Pilitowska, dr Barbara Roszkowska-Lech
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMNI-NSP-0116
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym a) obecność na laboratoriach – 30 h b) obecność na projekcie – 30 h c) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 35 h; w tym a) przygotowanie aplikacji – 30 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na laboratoriach – 30 h b) obecność na projekcie – 30 h c) konsultacje – 5 h Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) obecność na laboratoriach – 30 h b) obecność na projekcie – 30 h c) konsultacje – 5 h d) przygotowanie aplikacji – 30 h e) zapoznanie się z literaturą – 5 h Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmioty poprzedzające: 1. Podstawy kryptografii 2. Algorytmiczna teoria liczb 3. Kody korekcyjne Wymagania wstępne: 1. Znajomość podstawowych algorytmów teorii liczb. 2.Znajomośc podstawowych protokołów kryptograficznych 3. Znajomość wybranych metod kodowania i dekodowania liniowego nad dowolnym ciałem skończonym.
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Zdobycie umiejętności zastosowania poznanych algorytmów kryptograficznych oraz metod kodowania i dekodowania liniowego w praktyce.
Treści kształcenia:
1. Analiza danego zagadnienia kryptograficznego, kodowego lub teorio-liczbowego oraz dobór algorytmów. 2. Przygotowanie specyfikacji algorytmu. 3. Stworzenie aplikacji. 4. Testowanie aplikacji. 5. Przygotowanie dokumentacji stworzonej aplikacji. 6. Prezentacja otrzymanych wyników oraz dyskusja.
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie poprawnie działającej aplikacji wykorzystującej poznane algorytmy oraz sporządzenie jej dokumentacji. Ostateczna ewaluacja zostanie dokonana na podstawie indywidualnej rozmowy i oceny przygotowanego materiału. Aplikacja wraz dokumentacją oceniana jest w skali 0-20pkt: od 11pkt – 3,0 od 13pkt – 3,5 od 15pkt – 4,0 od 17pkt – 4,5 od 19pkt – 5,0
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Song.Y.Yan, Teoria liczb w informatyce, PWN, 2016. 2. Neal Koblitz, Wykład z teorii liczb i kryptografii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1995. 3. N.J.A.Sloane, F.J. MacWilliams, The Theory of Error-Correctin Codes, North-Holland, Amsterdam, 1977.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WKK_W01
Zna wybrane algorytmy kodowania i dekodowania kodów cyklicznych, oraz podstawowe algorytmy kryptograficzne.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2MNI_W03, M2MNI_W04, M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WKK_W02
Zna podstawowe twierdzenia, metody badawcze oraz algorytmy związane z problemami obliczeniowymi w teorii liczb.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2MNI_W15, M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WKK_U01
Potrafi zaadoptować poznane algorytmy do rozwiązania konkretnego problemu dotyczącego bezbłędnej transmisji danych.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02, M2MNI_U02, M2MNI_U04, M2MNI_U09, M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WKK_U02
Potrafi zaadoptować poznane algorytmy do rozwiązania konkretnego zagadnienia kryptograficznego.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U09, M2_U03, M2_U02, M2MNI_U02, M2MNI_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WKK_K01
Ma umiejętność pracy w zespole.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K01, M2MNI_K01, M2_K03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WKK_K02
Rozumie przydatność nabytej wiedzy i umiejętności obliczeniowych do stawiania hipotez oraz z ich weryfikacji w możliwych zastosowaniach w kryptografii, teorii liczb i teorii kodowania informacji.
Weryfikacja: Przygotowanie działającego programu wraz z dokumentacją
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: