Nazwa przedmiotu:
Projekt zespołowy
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Paweł Rzążewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMNI-NSP-0242
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym a) obecność na wykładach – 15 h c) obecność na laboratoriach – 30 h d) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 30 h; w tym a) przygotowanie projektu – 15 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h c) przygotowanie do kolokwium – 10 h Razem 80 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na laboratoriach – 30 h c) konsultacje – 5 h Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na laboratoriach – 30 h c) przygotowanie projektu – 15 h d) przygotowanie do kolokwium – 10 h Razem 70 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt30h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
1. Znajomość podstaw programowania obiektowego w dowolnym języku wysokiego poziomu (C++, C#, Java) 2. Znajomość podstaw algorytmiki (Algorytmy i podstawy programowania, Programowanie obiektowe, Algorytmy i struktury danych)
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
- Zaznajomienie studentów z podstawami tworzenia i zarządzania projektem informatycznym - Sprawdzenie wiedzy w praktyce przez stworzenie grupowego projektu informatycznego, przechodząc kolejno przez fazę specyfikacji wymagań, analizy, projektu technicznego, implementacji, testowania)
Treści kształcenia:
1. Cykl życia projektu informatycznego 2. Wybrane modele wytwarzania oprogramowania 3. Planowanie i harmonogram projektu 4. Specyfikacja wymagań 5. Elementy UML 6. Obiektowy model programowania 7. Poprawne tworzenie kodu 8. Testowanie aplikacji
Metody oceny:
Część wykładowa jest oceniana kolokwium pisemnym na ostatnim wykładzie. Ocena z testu stanowi 30% oceny końcowej, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części testowej. Dodatkowo przewidziany jest jeden termin poprawkowy. Każdy etap części projektowej jest oceniany, łącznie ocena z projektu stanowi 70% oceny z przedmiotu. Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z tej części.
Egzamin:
nie
Literatura:
Wrycza S.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Helion, 2005 Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa 2005 Pressman R.: Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania. WNT, Warszawa, 2004
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PZ_W01
Znajomość cyklu życia projektu informatycznego i podstawowych modeli wytwarzania projektu
Weryfikacja: Test zaliczeniowy na ostatnim wykładzie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W02, M2MNI_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PZ_U01
Umiejętność sporządzania dokumentów związanych z poszczególnymi etapami życia projektu informatycznego
Weryfikacja: Ocena projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U01, M2MNI_U07, M2MNI_U08, M2MNI_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PZ_U02
Umiejętność implementacji aplikacji na podstawie dokumentacji funkcjonalnej i technicznej w dowolnym języku programowania wysokiego poziomu.
Weryfikacja: Ocena projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PZ_U03
Umiejętność sporządzenia harmonogramu projektu i zarządzania pracą zespołu realizującego projekt.
Weryfikacja: Ocena projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PZ_K01
Umiejętność zarządzania własnym czasem i pracy w zespole
Weryfikacja: Ocena projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K01, M2MNI_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: