Nazwa przedmiotu:
Wybrane zagadnienia algebry
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Anna Romanowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMNI-NSP-0235
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 85 h; w tym a) obecność na wykładach – 45 h b) obecność na ćwiczeniach – 30 h c) obecność na egzaminie – 5 h d) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 85 h; w tym a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów – 45 h b) zapoznanie się z literaturą – 10 h c) przygotowanie do egzaminu – 30 h Razem 170 h, co odpowiada 6 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 45 h b) obecność na ćwiczeniach – 30 h c) obecność na egzaminie – 5 h d) konsultacje – 5 h Razem 85 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład45h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmioty poprzedzające: 1. Elementy logiki i teorii mnogości 2. Algebra liniowa z geometrią 1, 2 3. Algebra i jej zastosowania 1, 2 Wymagania wstępne: Znajomość algebry liniowej i algebry abstrakcyjnej w zakresie wykładanym na pierwszych latach studiów na Wydziale MiNI, ogólna wiedza i kultura matematyczna zdobyta w pierwszych latach studiów matematycznych.
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Poznanie wybranych działów algebry i pewnych ich zastosowań.
Treści kształcenia:
1. Działania grup i monoidów na zbiorach, struktura G-zbiorów, działania grup permutacji. 2. Półgrupy, monoidy i grupy wolne. 3. P-grupy i twierdzenia Sylova. 4. Grupy a quasigrupy (podstawowe własności i przykłady quasigrup, quasigrupy a konfiguracje kombinatoryczne). 5. Rozszerzenia ciał. Ciała algebraicznie domknięte.
Metody oceny:
Ćwiczenia 80pkt w tym 3 kolokwia po 10 pkt, 3 prace domowe po 10 pkt, kartkówki 10 pkt, aktywność na zajęciach 10 pkt. Do zaliczenia ćwiczeń potrzeba co najmniej 41 punktów. Egzamin pisemny 80 pkt. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Do otrzymania oceny pozytywnej z przedmiotu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń oraz uzyskanie minimum 82 punktów łącznie, w tym 41 z egzaminu pisemnego.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. A. Białynicki-Birula, Zarys Algebry, PWN, Warszawa 2. W. J. Gilbert, W. K. Nicholson, Algebra Współczesna z Zastosowaniami, WNT, Warszawa, 2008 3. M. Ch. Klin, R. Poeshel, K. Rosenbaum, Algebra Stosowana dla Matematyków i Inżynierów, WNT, Warszawa, 1992 4. J. D. H. Smith, Introduction to Abstract Algebra, CRC Press, 2008
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WZA_W01
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą wybranych struktur algebraicznych.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, kartkówki, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W03, M2MNI_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WZA_W02
Zna pojęcia i metody stosowania działania grup na zbiorach.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, kartkówki, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WZA_W03
Zna algebraiczne aspekty struktur kombinatorycznych.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, kartkówki, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WZA_U01
Posiada umiejętność posługiwania się metodami algebraicznymi do opisu i rozwiązywania pewnych problemów z zakresu matematyki stosowanej.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, kartkówki, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WZA_U02
Posiada umiejętność posługiwania się pojęciem działania monoidu i grupy na zbiorze do rozwiązywania problemów kombinatorycznych.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, kartkówki, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WZA_U03
Ma umiejętność dostrzeżenia struktur algebraicznych w innych dziedzinach matematyki.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, kartkówki, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WZA_K01
Ma umiejętność pracy w zespole.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, kartkówki, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WZA_K02
Rozumie przydatność nabytej wiedzy i posiada umiejętność inspirowania innych procesem uczenia.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, kartkówki, prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: