Nazwa przedmiotu:
Programowanie dyskretne
Koordynator przedmiotu:
.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMNI-NSP-0115
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 55 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na ćwiczeniach – 15 h c) obecność na egzaminie – 5 h d) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 45 h; w tym a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów – 25 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h c) przygotowanie do egzaminu – 15 h Razem 100 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na ćwiczeniach – 15 h c) obecność na egzaminie – 5 h d) konsultacje – 5 h Razem 5 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka Dyskretna, Optymalizacja Liniowa
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami oraz wybranymi zagadnieniami programowania dyskretnego. Wyrobienie umiejętności identyfikacji zagadnień programowania dyskretnego w rozważanych problemach, ich analizy i rozwiązywania za pomocą metod programowania dyskretnego.
Treści kształcenia:
1. Programowanie dyskretne i jego zastosowania. Formułowanie modeli za pomocą zmiennych binarnych. Złożoność obliczeniowa. Unimodularność. Dualność. Zagadnienia mieszane. 2. Metody programowania dyskretnego: metody odcięć, metody podziału i ograniczeń, metody przybliżone. 3. Wybrane zagadnienia programowania dyskretnego: zagadnienia transportowe, problemy najkrótszych dróg, problem komiwojażera, zagadnienia załadunku, zagadnienia lokalizacyjne, wybrane problemy szeregowania zadań.
Metody oceny:
Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin. Ćwiczenia (maksymalnie 40 punktów): 2 kolokwia po maksymalnie 18 punktów oraz maksymalnie 4 punkty do zdobycia za aktywność na zajęciach i nieobowiązkowe prace domowe. Brak wymogu zaliczenia ćwiczeń. Egzamin (maksymalnie 60 punktów): 5 zadań sprawdzających umiejętności praktyczne i zawierających pytania teoretyczne dotyczące treści omawianych na wykładzie. Ocena z przedmiotu wyznaczana na podstawie sumy punktów uzyskanych na ćwiczeniach i egzaminie według następujących zasad: 51-60 punktów w sumie – 3.0, 61-70 – 3.5, 71-80 – 4.0, 81-90 – 4 .5, powyżej 90 – 5.0.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. M.M. Sysło, N. Deo, J.Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, Warszawa 1995. 2. S. Walukiewicz, Programowanie Dyskretne, PWN, Warszawa 1986
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka PD_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i metod Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_W12, M2MNI_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PD_W02
Student posiada wiedzę o wybranych zagadnienia Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka PD_U01
Student potrafi korzystać z podstawowych metod Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U13, M2MNI_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PD_U02
Student potrafi rozwiązywać wybrane zagadnienia Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U12, M2MNI_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka PD_U03
Student potrafi zidentyfikować zagadnienie Programowania Dyskretnego w rozważanym problemie, zanalizować i rozwiązać problem przy użyciu odpowiednio dobranej metody Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_U09, M2MNI_U12, M2MNI_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka PD_K01
Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy dotyczącej Programowania Dyskretnego
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach, prace domowe, kolokwia, egzamin
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MNI_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: