Nazwa przedmiotu:
Metody numeryczne w matematyce finansowej
Koordynator przedmiotu:
dr Mariusz Niewęgowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMUF-NSP-0011
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 50 h; w tym a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na laboratoriach – 15 h c) obecność na projekcie – 15 h d) konsultacje –5 h 2. praca własna studenta – 60 h; w tym a) przygotowanie prac domowych –25 h b) przygotowanie projektu zespołowego – 20 h c) zapoznanie się z literaturą –15 h Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 15 h b) obecność na laboratoriach – 15 h c) obecność na projekcie – 15 h d) konsultacje – 5 h Razem 50 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) obecność na laboratoriach – 15 h b) obecność na projekcie – 15 h c) przygotowanie do laboratoriów –25 h d) przygotowanie projektu – 20 h Razem 75 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka finansowa 1, Metody numeryczne w matematyce finansowej 1
Limit liczby studentów:
Grupy laboratoryjne maksymalnie 15 osobowe
Cel przedmiotu:
Przedstawienie numerycznych metod symulacyjnych i analitycznych stosowanych w matematyce finansowej.
Treści kształcenia:
1. Metody symulacyjne wyznaczania współczynników greckich. 2. Metody Quasi-Monte Carlo i zrandomizowane Quasi-Monte Carlo dla opcji egzotycznych. 3. Metody różnic skończonych dla wypłat europejskich i egzotycznych. 4. Równanie Blacka-Scholesa. 5. Budowa siatki, warunki brzegowe, 6. schematy dyskretyzacji: implicite, explicite i mieszane. 7. Metody różnic skończonych dla wypłat amerykańskich 8. Nierówność cząstkowe Blacka-Scholesa. 9. Schematy dyskretyzacji: implicite, explicite i mieszane . 10. Algorytmy Brenana Schwartza i PSOR. 11. Metody Monte-Carlo dla opcji amerykańskich 12. Metody numerycznego odwracania transformaty Fouriera dla opcji europejskich.
Metody oceny:
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min 51 punktów z prac domowych oraz projektu zespołowego. Prace domowe polegają na wykonaniu implementacji wybranych algorytmów/metod obliczeniowych. Projekt jest bardziej złożoną pracą domową która kończy się implementacją oraz sprawozdaniem. Ocena końcowa jest ustalana następująco: od 51pkt – 3,0 od 61pkt – 3,5 od 71pkt – 4,0 od 81pkt – 4,5 od 91pkt – 5,0.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Jacek Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych. Warszawa, Script, 2006, 2. Paul Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Enginering. Springer 2003 3. Rüdiger Seydel, Tools for Computational Finance, Springer 2012
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka MMF2_W01
Ma ogólną wiedzę z programowania w Visual Basic.
Weryfikacja: Prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MMF2_W02
Rozumie i zna metody symulacyjne i quasi-symulacyjne wyznaczania cen i współczynników greckich.
Weryfikacja: Prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MUF_W02, M2MUF_W08, M2MUF_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MMF2_W03
Rozumie i zna metody wyceny opcji za pomocą równań/nierówności różniczkowych cząstkowych.
Weryfikacja: Prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2MUF_W02, M2MUF_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MMF2_W04
Rozumie i zna metody symulacyjne wyznaczania opcji typu amerykańskiego
Weryfikacja: Prace domowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W02, M2MUF_W08, M2MUF_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka MMF2_U01
Potrafi samodzielnie implementować algorytmy wyceny wyznaczania cen i współczynników greckich.
Weryfikacja: Prace domowe/Projekt zespołowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U10, M2MUF_U12, M2MUF_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka MMF2_U02
Potrafi samodzielnie implementować algorytmy wyceny wypłat europejskich i amerykańskich za równań/nierówności cząstkowych
Weryfikacja: Prace domowe/Projekt zespołowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U10, M2MUF_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka MMF2_K01
Potrafi zorganizować pracę zespołu i uczestniczyć w pracy zespołowej.
Weryfikacja: Prace domowe/Projekt zespołowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: