Nazwa przedmiotu:
Analiza portfelowa
Koordynator przedmiotu:
dr Paweł Wilczyński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMUF-NSP-0231
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 65 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na laboratoriach – 30 h c) konsultacje –5 h 2. praca własna studenta – 60 h; w tym a) przygotowanie do sprawdzianów –20 h b) zapoznanie się z literaturą –10 h c) przygotowanie implementacji algorytmu – 30 h Razem 125 h, co odpowiada 5 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na laboratoriach – 30 h c) konsultacje – 5 h Razem 65 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
obecność na laboratoriach – 30 h przygotowanie implementacji algorytmu – 30 h Razem 60 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium30h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy matematyki finansowej, Statystyka dla finansów i ubezpieczeń
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Zaznajomienie studentów z metodami optymalizacji portfela papierów wartościowych, pomiaru ryzyka inwestycji oraz z modelami rynku kapitałowego używanymi w zagadnieniach wyboru portfela, nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się metodami komputerowymi w praktycznych zagadnieniach związanych z optymalizacją portfela
Treści kształcenia:
1. Portfel papierów wartościowych i kryteria wyboru portfela optymalnego w modelach: a. Markowitza, b. Blacka, c. Tobina, d. zmodyfikowanym Tobina. 2. Funkcja użyteczności i zagadnienie optymalnego inwestowania. 3. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)
Metody oceny:
Podstawą oceny końcowej będą: aktywność na zajęciach i wykonywanie prac domowych 20 punktów, wyniki ze sprawdzianów pisemnych (rozwiązywanie zadań, testy) 50 punktów, ocena projektu (implementacja wybranego algorytmu) 30 punktów. Dopuszcza się przeprowadzenie sprawdzianów przy użyciu komputera. Uzyskane punkty będą przeliczane na końcową ocenę wg klucza: [0, 50] p. – niedostateczny, (50, 60] p. – dostateczny, (60, 70] p. – dość dobry, (70, 80] p. – dobry, (80, 90] p. – ponad dobry, (90, 100] p. – bardzo dobry.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. M. Capiński, T.. Zastawniak, Mathematics for finance: an introduction to finan-cial engineering, Springer, 2005 2. E. J. Elton, M. J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów war-tościowych, WIG-Press, 1998 3. M. Jackson, M. Staunton, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion, 2004 4. P. Mormul, M. Baryło, Analiza Portfelowa i Rynki Kapitałowe 1, Matematyka Stosowana, Uniwersytet Warszawski 2012
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka APO_W01
Zna metody optymalizacji portfela papierów wartościowych, zna używane w finansach miary ryzyka inwestycji
Weryfikacja: Sprawdziany pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka APO_W02
Zna modele rynku kapitałowego i wie jakie są ich implikacje przy optymalizacji portfela
Weryfikacja: Sprawdziany pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka APO_W03
Zna metody wyznaczania portfela optymalnego przy braku możliwości zadowalającej estymacji parametrów modelu
Weryfikacja: Sprawdziany pisemne
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka APO_U01
Potrafi skonstruować portfele optymalne i wyznaczać ich parametry (związane ze średnim zwrotem oraz ryzykiem) za pomocą samodzielnie zaimplementowanego programu komputerowego.
Weryfikacja: Wykonanie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka APO_U02
Potrafi estymować parametry modeli teoretycznych rynku na podstawie rzeczywistych danych finansowych.
Weryfikacja: Wykonanie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka APO_U03
Potrafi wykorzystywać zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego stosując funkcje arkusza oraz własne funkcje i procedury w języku VBA.
Weryfikacja: Wykonanie projektu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe: