Nazwa przedmiotu:
Ubezpieczenia na życie
Koordynator przedmiotu:
Dr Jerzy Wyborski, doc.PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MAMUF-NSP-0125
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 70 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na ćwiczeniach – 30 h c) obecność na egzaminie – 5 h d) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 85 h; w tym a) przygotowanie do ćwiczeń i do kolokwiów – 40 h b) zapoznanie się z literaturą – 15 h c) przygotowanie do egzaminu – 30 h Razem 155 h, co odpowiada 6 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na ćwiczeniach – 30 h c) obecność na egzaminie – 5 h d) konsultacje – 5 h Razem 70 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy matematyki finansowej, Rachunek prawdopodobieństwa
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Znajomość podstawowych metod analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach na życie, a także znajomość międzynarodowych symboli aktuarialnych. Umiejętność wyliczania składek i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w modelach ciągłych i dyskretnych dla różnych rodzajów ubezpieczeń i rent życiowych. Przygotowanie do egzaminu aktuarialnego (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego. blok 3 –Matematyka ubezpieczeń na życie).
Treści kształcenia:
1. Rozkład trwania ludzkiego życia: czas trwania i intensywność umieralności, tablice trwania życia, prawdopodobieństwo zgonu w części roku. (3.1, 3.4) 2. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń życiowych: terminowe i dożywotnie ubezpieczenia na wypadek śmierci, ubezpieczenia na dożycie, ubezpieczenia mieszane na życie i dożycie, ubezpieczenia odroczone. (3.3) 3. Renty życiowe: płatne przez całe życie, czasowe (terminowe), odroczone, o zmiennej wysokości, płatne m-razy w ciągu roku. (3.3) 4. Funkcje komutacyjne: zastosowanie do obliczania wartości ubezpieczeń i rent życiowych. Metody estymacji rozkładu trwania życia. (3.5, 3.6) 5. Kalkulacja składek w ubezpieczeniach życiowych: zasada równoważności, jednorazowa składka netto, składki brutto. (3.7) 6. Kalkulacja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (netto i brutto) dla różnych rodzajów ubezpieczeń na życie. (3.8) 7. Model, ubezpieczenia ogólnego typu, model ciągły i równanie Thielego. (3.7, 3.8) 8. Ubezpieczenia na wiele żyć i modele wielostanowe.(3.2)
Metody oceny:
Aktywność na ćwiczeniach 10% Kolokwium 30% Egzamin pisemny 60%
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Błaszczyszyn B., Rolski T., Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie. WNT Warszawa 2004, 2. Skałba M., Ubezpieczenia na życie. WNT Warszawa 1999 (wyd. III 2009) 3. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt, C.J. : Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Itasca, Illinois, 1986 (wyd. II 1997) 4. Gerber H.U., Life Insurance Mathematics. Springer 1995 (wyd. II)  
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka UNZ_W01
Zna modele demograficzne ciągłe i dyskretne stosowane w ubezpieczeniach życiowych.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka UNZ_W02
Zna podstawowe produkty ubezpieczeniowe i renty oraz ich międzynarodowe oznaczenia aktuarialne.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka UNZ_W03
Rozumie zasady wyznaczania składek i rezerw netto oraz zna rodzaje kosztów i sposoby ich uwzględniania przy wyznaczaniu składek i rezerw brutto.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka UNZ_W04
Ma wiedzę dotyczącą ubezpieczenia na wiele żyć i modeli wielostanowych.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka UNZ_W05
Ma podstawowa wiedzę o planach emerytalnych.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka UNZ_U01
Potrafi wyznaczać prawdopodobieństwa przeżycia i śmierci w różnych modelach.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka UNZ_U02
Potrafi wyliczyć wartości ubezpieczenia i renty życiowej w modelu dyskretnym i ciągłym, potrafi użyć tablic trwania życia.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka UNZ_U03
Umie wyznaczać składki jednorazowe i ratalne dla różnych produktów ubezpieczeniowych, także z uwzględnieniem kosztów.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka UNZ_U04
Potrafi wyznaczyć wartości rezerw i dokonać konwersji polisy.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2MUF_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka UNZ_K01
Rozumie rolę i odpowiedzialność aktuariusza w firmie ubezpieczeniowej.
Weryfikacja: Egzamin i kolokwium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: