Nazwa przedmiotu:
Warsztaty badawcze 1
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MASMA-NSP-0025
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 95 h; w tym a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na projektach – 60 h c) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 60 h; w tym a) przygotowanie projektów – 50 h b) zapoznanie się z literaturą – 10 h Razem 155 h, co odpowiada 6 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na wykładach – 30 h b) obecność na laboratoriach – 60 h c) konsultacje – 5 h Razem 95 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
a) obecność na projektach – 60 h b) przygotowanie projektów – 50 h Razem 110 h, co odpowiada 4 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt60h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Statystyka matematyczna 1 i 2, Stosowana analiza regresji, Data Mining, Biostatystyka, Analiza wielowymiarowa, Szeregi czasowe
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Realizacja praktycznych projektów (w grupach), które pozwolą wykorzystać i zweryfikować wiedzę teoretyczną, zdobytą w trakcie studiów.
Treści kształcenia:
Na zajęcia składa się sześć interdyscyplinarnych warsztatów (po trzy w semestrze), prowadzonych przez praktyków, w ramach których realizowane są projekty badawcze dotyczące analizy danych pochodzących z różnych obszarów (badań klinicznych, biometrii, procesów technologicznych, biznesu itd.). Każdy cykl obejmuje: 1. Wprowadzenie do problemu. 2. Realizację projektów. 3. Przedstawienie wyników i dyskusję raportów.
Metody oceny:
- Każdy cykl warsztatów (po 3 warsztaty w cyklu) kończy się jedną oceną. - Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej z przedmiotu jest pozytywne zaliczenie każdego projektu. - Ocena końcowa jest wypadkową ocen z projektów danego cyklu.
Egzamin:
nie
Literatura:
Ewentualna literatura pomocnicza podawana jest każdorazowo przez osobę prowadzącą dany projekt
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WBA_W01
Zna zaawansowane metody wnioskowania statystycznego i analizy równego typu danych.
Weryfikacja: Realizacja projektu praktycznego w grupie dyskusja raportu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_W01, M2SMAD_W02, M2SMAD_W03, M2SMAD_W04, M2SMAD_W05, M2SMAD_W06, M2SMAD_W07, M2SMAD_W08, M2SMAD_W09, M2SMAD_W10, M2SMAD_W11, M2SMAD_W12, M2SMAD_W13, M2SMAD_W14, M2SMAD_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WBA_W02
Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań związanych z działalnością badawczą w zakresie statystyki i analizy danych.
Weryfikacja: Realizacja projektu praktycznego w grupie dyskusja raportu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WBA_U01
Potrafi dobrać metodę analizy danych, właściwą dla danego problemu, przeprowadzić wnioskowanie statystyczne oraz przygotować opracowanie wyników i raport zawierający wnioski z badania.
Weryfikacja: Realizacja projektu praktycznego w grupie dyskusja raportu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_U09, M2SMAD_U10, M2SMAD_U11, M2SMAD_U12, M2SMAD_U13, M2SMAD_U14, M2SMAD_U15, M2SMAD_U16, M2SMAD_U01, M2SMAD_U02, M2SMAD_U03, M2SMAD_U04, M2SMAD_U05, M2SMAD_U06, M2SMAD_U07, M2SMAD_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WBA_U02
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się oraz zrealizować proces samokształcenia.
Weryfikacja: Realizacja projektu praktycznego w grupie dyskusja raportu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WBA_K01
Potrafi współdziałać w zespole pracującym nad projektem.
Weryfikacja: Realizacja projektu praktycznego w grupie i dyskusja raportu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_K01, M2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WBA_K02
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych.
Weryfikacja: Realizacja projektu praktycznego w grupie i dyskusja raportu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: