Nazwa przedmiotu:
Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 2
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1120-MASMA-NSP-0022
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. godziny kontaktowe – 35 h; w tym a) obecność na ćwiczeniach – 30 h b) konsultacje – 5 h 2. praca własna studenta – 20 h; w tym a) przygotowanie referatu i prezentacji – 15 h b) zapoznanie się z literaturą – 5 h Razem 55 h, co odpowiada 2 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
a) obecność na ćwiczeniach – 30 h b) konsultacje – 5 h Razem 35 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Statystyka matematyczna 1 rachunek prawdopodobieństwa
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z wybranymi interesującymi zagadnieniami z obszaru statystyki, które wykraczają poza program specjalności, połączone z ćwiczeniem umiejętności przygotowywania prezentacji i wygłaszania referatów.
Treści kształcenia:
1. Samodzielna praca nad tekstem. 2. Przygotowywanie prezentacji. 3. Wygłaszanie referatów.
Metody oceny:
- Zajęcia w każdym semestrze kończą się jedną oceną. - Oceny wystawiana jest na podstawie jakości przygotowanej prezentacji, wygłoszonego referatu oraz aktywności podczas seminarium. - Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura pomocnicza podawana jest indywidualnie.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka WZS_W01
Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań związanych z działalnością badawczą w zakresie statystyki i analizy danych.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W01, M2_W02, M2_W03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WZS_W02
Zna i rozumie uwarunkowania etyczne i prawne, związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz wdrożeniową.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka WZS_U01
Potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanego referatu po polsku lub w języku obcym, zawierającego motywację, metody dochodzenia do wyników oraz ich znaczenie na tle innych podobnych wyników
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WZS_U02
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się oraz zrealizować proces samokształcenia.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka WZS_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2SMAD_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka WZS_K02
Jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.
Weryfikacja: Przygotowanie prezentacji, wygłoszenie referatu i aktywność w seminarium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: M2_K04
Powiązane charakterystyki obszarowe: