Nazwa przedmiotu:
Ochrona własności intelektualnej
Koordynator przedmiotu:
.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka i Analiza Danych
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
1180-MA000-LSP-0115
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
.
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" jest zapoznanie studentów kierunku Administracja z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa własności intelektualnej w Polsce oraz Unii Europejskiej.
Treści kształcenia:
1. Podstawowe założenia i zasady prawa własności intelektualnej (2g) 2. Pojęcie dzieła (2g) 3. Prawa osobiste i majątkowe twórcy, jego obowiązki (1g) 4. Rozporządzanie prawem do dzieła. Dozwolony użytek publiczny i prywatny. (2g) 5. Specyficzne elementy w prawie autorskim (1g) 6. Znak towarowy, patent, wynalazek (1g) 7. Rozporządzanie przedmiotami prawa własności przemysłowej (2g) 8. Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie prawa do znaku towarowego, wynalazku. Ochrona prawa do wynalazku, znaku towarowego na gruncie prawa międzynarodowego (2g) 9. Ochrona informacji – podstawowe założenia i zasady (1g)
Metody oceny:
uzyskanie pozytywnej oceny z testu podsumowującego zajęcia
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Golat R.: „Prawo autorskie i prawa pokrewne”, C.H.Beck 2016. 2. Barta J., Markiewicz R.: „Prawo autorskie”, Wolters Kluwer 2016.
Witryna www przedmiotu:
.
Uwagi:
.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka HES_W01
Ma podstawową wiedzę na temat form ochrony własności intelektualnej, celów korzyści płynących z ochrony.
Weryfikacja: Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_W02
Zna zasady ochrony wynikającej z prawa autorskiego, w tym przedmiot i podmiot ochrony.
Weryfikacja: Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_W03
Ma wiedzę na temat charakteru ochrony własności przemysłowej.
Weryfikacja: Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka HES_U01
Potrafi posługiwać się bazami Urzędu Patentowego RP i wskazać podstawowe zasady uzyskania ochrony.
Weryfikacja: Rozwiązywanie zadań na zajęciach i samodzielnie, a także prezentacja wyników na zajęciach. Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_U02
Potrafi wskazać i scharakteryzować autorskie prawa majątkowe i osobiste.
Weryfikacja: Rozwiązywanie zadań na zajęciach i samodzielnie, a także prezentacja wyników na zajęciach. Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_U03
Potrafi wskazać przedmioty ochrony własności intelektualnej, jak również sporządzić wniosek o rejestrację prawa ochronnego na znak towarowy i wzór przemysłowy.
Weryfikacja: Rozwiązywanie zadań na zajęciach i samodzielnie, a także prezentacja wyników na zajęciach. Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_U04
Potrafi scharakteryzować korzyści płynące z ochrony własności intelektualnej, w tym ekonomiczne; potrafi zidentyfikować potencjalne przedmioty ochrony.
Weryfikacja: Rozwiązywanie zadań na zajęciach i samodzielnie, a także prezentacja wyników na zajęciach. Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka HES_U05
Potrafi scharakteryzować przesłanki ochrony patentowej i sposób jej uzyskania.
Weryfikacja: Rozwiązywanie zadań na zajęciach i samodzielnie, a także prezentacja wyników na zajęciach. Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka HES_K01
Rozumie uwarunkowań wynikających z prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego i jest świadomy konieczności ochrony tych praw
Weryfikacja: Rozwiązywanie zadań na zajęciach i samodzielnie, a także prezentacja wyników na zajęciach. Analizowanie treści aktów prawnych na zajęciach i samodzielnie.
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: