Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Technologia Chemiczna mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent jest przygotowany do: prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności; formułowania koncepcji chemicznej procesu; tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu; modernizacji procesu; rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Jest zaznajomiony z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Posiada umiejętności samodzielnego rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia chemiczna 2 0 15 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria reaktorów chemicznych 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria reaktorów chemicznych - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Kataliza przemysłowa 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Modelowanie i symulacja procesów technologicznych 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Podstawy biotechnologii 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Procesy rafineryjne i petrochemiczne - projekt 1 0 0 0 150 0 10 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Analiza termiczna w badaniach właściwości substancji 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Procesy sorpcji i sorbenty w technologii chemicznej 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Struktura i hydrodynamika dyspersji zagregowanych 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru A: Zastosowanie promieniotwórczości w technologii chemicznej 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Analiza śladowa 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B: Spektralna analiza pierwiastkowa 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=18
PodstawoweWspólne dla kierunku Badania operacyjne i analiza danych 4 15 0 0 15 0 40 sylabus
   Chemia fizyczna 3 150 300 0 0 0 30 sylabus
   Metody badania struktury związków chemicznych 3 15 0 0 15 0 40 sylabus
   Metrologia chemiczna 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia Petrochemiczna
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia PetrochemicznaWspólne dla specjalności Logistyka ropy i produktów naftowych 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Logistyka ropy i produktów naftowych - projekt 2 0 0 0 300 0 20 sylabus
   Paliwa do pojazdów samochodowych 2 15 0 0 0 0 20 sylabus
   Tworzywa sztuczne jako materiały konstrukcyjne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych 4 30 0 0 15 0 50 sylabus
   Wybrane zagadnienia z technologii tworzyw sztucznych 4 30 0 0 15 0 50 sylabus
   Paliwa lotnicze 2 15 0 0 0 0 20 sylabus
   Postępy w technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych 4 30 0 0 15 0 50 sylabus
   Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych 4 30 0 0 15 0 50 sylabus
∑=16
HESWspólne dla wydziału Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=5
KierunkoweWspólne dla kierunku Ochrona środowiska w technologii chemicznej 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona środowiska w technologii chemicznej - projekt 3 0 0 0 15 0 20 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Automotive fuels 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Natural Organic Compounds 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Problem adhezji i łączenia materiałów 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru: Zarządzanie przedsięwzięciami 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=4
PodstawoweWspólne dla kierunku Statystyka w technologii chemicznej 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia Petrochemiczna
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia PetrochemicznaWspólne dla specjalności Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Reologia polimerów 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 15 0 20 sylabus
   Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych - laboratorium 3 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia z technologii tworzyw sztucznych - laboratorium 3 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Postępy w technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych - laboratorium 3 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Procesy otrzymywania tworzyw sztucznych - laboratorium 3 0 0 450 0 0 30 sylabus
   Reologia bitumów 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt C2A_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich.
Efekt C2A_W02
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich.
Efekt C2A_W03
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu technologii chemicznej.
Efekt C2A_W04
Ma wiedzę z zakresu biotechnologii o znaczeniu przemysłowym, prowadzenia procesów biosyntezy, biokonwersji i biotransformacji metodami biotechnologicznymi.
Efekt C2A_W05
Ma wiedzę w zakresie inżynierii reaktorów chemicznych.
Efekt C2A_W06
Ma wiedzę z zakresu logistyki produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.
Efekt C2A_W07
Posiada wiedzę z zakresu współczesnych problemów informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej umożliwiającą udział w realizacji zadań inżynierskich.
Efekt C2A_W08
Ma wiedzę w zakresie projektowania przemysłowych procesów technologicznych, w tym szczególnie z zakresu procesów przerobu ropy naftowej i produkcji polimerów.
Efekt C2A_W09
Ma wiedzę z zakresu tworzenia modeli zjawisk i procesów w technologii chemicznej.
Efekt C2A_W10
Ma wiedzę w zakresie stosowania podstawowych katalizatorów w technologii chemicznej.
Efekt C2A_W11
Ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska w technologii chemicznej, oceny źródeł i monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, podejmowania działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, stosowania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
Efekt C2A_W12
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu technologii przerobu ropy naftowej, syntezy polimerów i technologii otrzymywania materiałów polimerowych.
Efekt C2A_W13
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę z zakresu właściwości i zastosowania produktów przerobu ropy naftowej, właściwości, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych.
Efekt C2A_W14
Ma rozszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu technologii chemicznej, technologii przerobu ropy naftowej i technologii polimerów.
Efekt C2A_W15
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej.
Efekt C2A_W16
Ma niezbędną wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.
Efekt C2A_W17
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt C2A_W18
Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Efekt C2A_W19
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu technologii chemicznej.
Efekt C2A_W20
Zna technologie inżynierskie w zakresie technologii chemicznej, w tym szczególnie w zakresie technologii rafineryjnej, petrochemicznej i technologii materiałów polimerowych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt C2A_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym w zakresie technologii chemicznej; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt C2A_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, także w języku obcym w zakresie technologii chemicznej.
Efekt C2A_U03
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych.
Efekt C2A_U04
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentacje ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu technologii chemicznej.
Efekt C2A_U05
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.
Efekt C2A_U06
Ma zaawansowane umiejętności językowe w zakresie technologii chemicznej.
Efekt C2A_U07
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania i symulacji procesów technologicznych.
Efekt C2A_U08
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Efekt C2A_U09
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Efekt C2A_U10
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu technologii chemicznej oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.
Efekt C2A_U11
Potrafi określać wpływ właściwości chemicznych i fizykochemicznych produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych na ich jakość.
Efekt C2A_U12
Potrafi dobrać koncepcje i narzędzia logistyczne w zależności od typu produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych.
Efekt C2A_U13
Potrafi dokonać oceny źródeł zanieczyszczeń w przemyśle chemicznym oraz zaproponować działania zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska z uwzględnieniem przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Efekt C2A_U14
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi.
Efekt C2A_U15
Potrafi dokonać oceny jakości produktów naftowych i produktów polimerowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych.
Efekt C2A_U16
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą.
Efekt C2A_U17
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
Efekt C2A_U18
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla technologii chemicznej, w tym szczególnie technologii przerobu ropy naftowej i technologii polimerów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.
Efekt C2A_U19
Potrafi dokonać oceny efektywności procesów technologicznych za pomocą głównych wskaźników technologicznych.
Efekt C2A_U20
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla technologii chemicznej, szczególnie technologii przerobu ropy naftowej i technologii polimerów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne.
Efekt C2A_U21
Potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla technologii chemicznej, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy.
Efekt C2A_U22
Potrafi dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów o założonych właściwościach, w tym szczególnie produktów przerobu ropy naftowej i polimerowych.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt C2A_K01
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy), podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
Efekt C2A_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w zakresie technologii chemicznej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt C2A_K03
Ma świadomość konieczności przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich.
Efekt C2A_K04
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Efekt C2A_K05
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Efekt C2A_K06
Potrafi określić priorytety oraz identyfikować i rozstrzygać problemy związane z realizacją określonego przez siebie i innych zadania.
Efekt C2A_K07
Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Efekt C2A_K08
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt C2A_K09
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć technologii chemicznej i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.