Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Inżynieria Środowiska mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl

Cele:

 Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria środowiska specjalności Instalacje i sieci sanitarne, jest przygotowany do rozwiązywania skomplikowanych problemów dotyczących zagadnień projektowych, technologicznych, konstrukcyjnych i organizacyjnych z zakresu instalacji sanitarnych - wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz gazowych. Ponadto posiada wiedzę i umiejętności niezbędne przy projektowaniu i wykonawstwie skomplikowanych zewnętrznych sieci sanitarnych i gazowych. Absolwent jest przygotowany do twórczego rozwiązywania różnych problemów, pracy w projektowaniu i wykonawstwie instalacji instalacji oraz sieci sanitarnych, służbach utrzymania ruchu systemów sanitarnych przedsiębiorstw komunalnych i zakładów przemysłowych, administracji samorządowej i państwowej. Po spełnieniu określonych przepisami państwowymi wymagań praktycznych i teoretycznych absolwent może ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakres tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej i naukowej.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Przedmiot kierunkowy do wyboru A (IIN2A_03) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Podstawy geotechniki (IIN2A_03_01) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża (IIN2A_03_02) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
 Wspólne dla kierunku Angielska terminologia techniczna w inżynierii środowiska 3 0 240 0 0 0 16 sylabus
   Chemia środowiska 2 240 0 0 0 0 16 sylabus
   Fizyka budowli 3 120 0 120 120 0 24 sylabus
   Hydraulika 2 120 0 120 0 0 16 sylabus
   Instalacje sanitarne 3 240 0 0 240 0 32 sylabus
   Mechanika płynów 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Metody komputerowe w instalacjach sanitarnych 2 0 0 0 240 0 16 sylabus
   Planowanie przestrzenne 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Technologie i instalacje ochrony atmosfery 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
∑=25
PodstawoweWspólne dla wydziału Matematyka 5 300 150 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 300 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 300 0 0 0 0 20 sylabus
∑=5
KierunkoweObieralne Pracownia problemowa 3 0 0 0 360 0 24 sylabus
 Wspólne dla kierunku Aspekty budowlane w instalacjach sanitarnych 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynieryjnych 3 240 0 0 120 0 24 sylabus
   Odnawialne źródła energii 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo 3 120 0 120 120 0 24 sylabus
   Remediacja gruntów i wód podziemnych 3 240 0 120 0 0 24 sylabus
   Technologie odpadów biodegradowalnych 2 120 120 0 0 0 16 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 3 120 0 120 120 0 24 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem 3 240 0 0 120 0 24 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN2A_05) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Automotive fuels (WN2A_05_04) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Natural organic compounds (WN2A_05_05) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska (WN2A_05_01) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Problem adhezji i łączenia materiałów (WN2A_05_02) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami (WN2A_05_03) 1 150 0 0 0 0 10 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Przedmiot kierunkowy do wyboru A (IIN2A_13) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru B (IIN2A_24) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Przydomowe oczyszczalnie ścieków (IIN2A_13_01) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Systemy smart w gospodarce obiegu zamkniętego (IIN2A_13_02) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Technologia i organizacja robót instalacyjnych (IIN2A_24_02) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Warunki techniczne i zarządzanie robotami instalacyjnymi (IIN2A_24_01) 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
 Wspólne dla kierunku Monitoring środowiska 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 240 0 16 sylabus
   Technologie proekologiczne 2 120 0 0 120 0 16 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt I2A_W01_01
Ma rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu matematyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z inżynierią środowiska.
Efekt I2A_W01_02
Ma rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu fizyki budowli, właściwą dla studiowanego kierunku studiów i przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z inżynierią lądową.
Efekt I2A_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie dyscyplin naukowych i kierunków studiów powiązanych z inżynierią środowiska, w tym z inżynierią lądową.
Efekt I2A_W03_01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I2A_W03_02
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia z zakresu inżynierii lądowej.
Efekt I2A_W04
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I2A_W05
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I2A_W06
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska.
Efekt I2A_W07_01
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I2A_W07_02
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu inżynierii lądowej.
Efekt I2A_W08
Ma niezbędną wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.
Efekt I2A_W09
Ma wiedzę niezbędną dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inżynierii środowiska.
Efekt I2A_W10
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Efekt I2A_W11
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu inżynierii środowiska.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt I2A_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie w zakresie inżynierii środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Efekt I2A_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim w zakresie inżynierii środowiska.
Efekt I2A_U03
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych.
Efekt I2A_U04
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację, także w języku angielskim, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I2A_U05
Potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Efekt I2A_U06
Ma umiejętności językowe w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla inżynierii środowiska na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekt I2A_U07
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii środowiska.
Efekt I2A_U08
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu inżynierii środowiska; potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski.
Efekt I2A_U09
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych w zakresie inżynierii środowiska metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Efekt I2A_U10_01
Potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu inżynierii środowiska oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.
Efekt I2A_U10_02
Potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich, integrować wiedzę z zakresu inżynierii lądowej uwzględniając także aspekty pozatechniczne.
Efekt I2A_U11
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I2A_U12
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technik i technologii z zakresu inżynierii środowiska.
Efekt I2A_U13
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą, w szczególności w czasie wykonywania robót instalacyjnych, w tym pracując indywidualnie i w zespole.
Efekt I2A_U14
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie inżynierii środowiska.
Efekt I2A_U15_01
Potrafi dokonać krytycznej analizy procesu technologicznego w zakresie inżynierii środowiska i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy.
Efekt I2A_U15_02
Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań obiektów budowlanych i systemów technicznych.
Efekt I2A_U16
Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii środowiska.
Efekt I2A_U17_01
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania złożonego zadania projektowego w zakresie inżynierii środowiska, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne.
Efekt I2A_U17_02
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania projektowego w zakresie inżynierii lądowej.
Efekt I2A_U18
Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii środowiska, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi. Potrafi, stosując także koncepcyjne nowe metody, rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla inżynierii środowiska, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy.
Efekt I2A_U19_01
Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne, zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces związane z zakresem inżynierii środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Efekt I2A_U19_02
Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaprojektować złożony system, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt I2A_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Efekt I2A_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt I2A_K03
Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.
Efekt I2A_K04
Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i/lub innych zadania.
Efekt I2A_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Efekt I2A_K06
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt I2A_K07
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.