Program Wydział Rok akademicki Stopień
Biotechnologia Wydział Chemiczny 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Biotechnologia brak

Cele:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej prowadzi studia trójstopniowe na kierunkach Technologia Chemiczna i Biotechnologia. Wydział posiada akredytację instytucjonalną udzieloną w 2013 r. przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej do roku akademickiego 2018/19. Studia I stopnia na obu kierunkach trwają 3,5 roku i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł inżyniera. Studia są prowadzone bez podziału na specjalności, ale według elastycznego system studiów, na który składa się m.in.: - szeroka oferta przedmiotów obieralnych (wykładów, seminariów i laboratoriów), - możliwość uzyskania indywidualnego programu studiów już od pierwszego semestru, - możliwość realizacji niektórych modułów kształcenia w zakładach przemysłowych, - możliwości potwierdzenia wyników uczenia się kandydata na studia. Ten system pozwala studentom na tworzenie własnych ścieżek kształcenia – stosownie do zainteresowań. Możliwe jest na przykład takie ułożenie ścieżki kształcenia, które umożliwia absolwentowi studiów inżynierskich na kierunku Technologia Chemiczna, podjęcie trzysemestralnych studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia i odwrotnie. Cechą realizowanego programu kształcenia jest interdyscyplinarność treści programowych, co wzmacnia pozycję absolwenta na rynku pracy, ułatwiając współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i różnych gałęzi gospodarki. Studenci kierunków Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Inżynieria Materiałowa odbywają zajęcia pierwszego roku studiów według wspólnego programu w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych, utworzonej przez trzy wydziały Politechniki Warszawskiej: Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej. Współpraca dydaktyczna w ramach Szkoły prowadzona jest też na wyższych semestrach, m.in.: przy wykonywaniu prac dyplomowych. We współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego wydział realizuje program kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego - ChemHR (pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki). Jego elementami są: seminarium Chem HR (pracodawcy przedstawiają swoje firmy, oferty praktyk, staży, propozycje tematów prac dyplomowych oraz oferty pracy), udział przedstawicieli przedsiębiorstw w prowadzeniu niektórych przedmiotów, praktyki i staże zawodowe oraz prace dyplomowe realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami. Studia II stopnia trwają trzy semestry dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku. Te studia zaczynają się w semestrze letnim. Natomiast cztery semestry trwają studia II stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach pokrewnych, a uzupełnienie brakujących efektów kształcenia I stopnia nie przekracza pracochłonności jednego semestru (30 punktów ECTS). Studia czterosemestralne zaczynają się w semestrze zimowym. Absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł inżyniera magistra. Studia II stopnia są prowadzone z podziałem na specjalności. Na studiach trzysemestralnych podział na specjalności następuje od pierwszego semestru tych studiów na podstawie oceny ze studiów I stopnia. Na studiach czterosemestralnych podział na specjalności odbywa się po pierwszym semestrze na podstawie oceny ze studiów I stopnia i wyników pierwszego semestru. Studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna są prowadzone na następujących specjalnościach: - Analityka i fizykochemia procesów i materiałów, - Chemia medyczna, - Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne, - Technologia i kataliza. Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia są prowadzone na następujących specjalnościach: - Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki, - Biotechnologia przemysłowa, - Mikrobioanalityka, - Applied biotechnology (specjalność anglojęzyczna). Studia III stopnia (doktoranckie) trwają 4 lata i umożliwiają zdobycie tytułu doktora nauk chemicznych lub technicznych. Ważnym elementem rozwoju umiejętności studentów jest ich udział w badaniach naukowych. Studenci, nawet studiów I stopnia, są współautorami publikacji i wystąpień konferencyjnych. Wydział wyróżnia się ilością stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanych studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia naukowe. W rankingu kierunków studiów, ogłaszanym przez Perspektywy, prowadzone przez Wydział Chemiczny studia na kierunku Technologia Chemiczna zajmują od kilku lat pierwsze miejsce, a studia na kierunku Biotechnologia plasują się w pierwszej czwórce studiów tego kierunku oferowanych przez Politechniki.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe BHP 0 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 60 30 0 0 0 60 sylabus
   Grafika inżynierska - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka I 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 1 - Moduł A i Moduł B 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe Obowiązkowe Biologia komórki - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Informatyka 1 - Laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka II 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Wychowanie fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 90 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 2 - Moduł A i Moduł B 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe Obowiązkowe Chemia analityczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Chemia organiczna 1 7 60 30 0 0 0 90 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 2 - Laboratorium 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 90 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe Biochemia 6 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Biochemia - laboratorium 4 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Chemia organiczna 1 - laboratorium 6 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Inżynieria bioprocesowa 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria bioprocesowa - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wyklad obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=26
PodstawoweObowiązkowe Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 90 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe Aparatura procesowa - laboratorium 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Biotechnologia I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Enzymologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Mikrobiologia ogólna i przemysłowa 6 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Mikrobiologia ogólna i przemysłowa-laboratorium 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Projektowanie procesów biotechnologicznych 1 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Wyklady obieralne 7 120 0 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Chemia organiczna II 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrochemiczne metody bioanalityczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody spektroskopowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii polimerów i biopolimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy kosmetologii 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia organiczna 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Termodynamika molekularna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe Biologia molekularna/Inżynieria genetyczna 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biotechnologia II 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej w biotechnologii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie procesów biotechnologicznych 3 0 0 0 45 0 0 sylabus
   Techniki hodowli mikroorganizmów 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Wykłady obieralne 7 120 0 30 0 0 120 sylabus
 Obieralne Analityczne metody instrumentalne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Analityczne metody instrumentalne - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia organiczna II - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka 3 - Laboratorium 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowy rysunek techniczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów Laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody spektroskopowe Ćwiczenia 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Miniaturyzacja w chemii analitycznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Otrzymywanie i badanie membran półprzepuszczalnych stosowanych w biotechnologii, medycynie i analityce 2 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Podstawy chemii bioorganicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedsiębiorczość Innowacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Toksykologia ogólna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=28
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe Laboratorium inżynierskie 6 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty obieralne 4 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy zapewniania jakości 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
 Obieralne Analiza biomateriałów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia materiałów polimerowych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metrologia biochemiczna i akwizycja pomiarowa - Laboratorium 2 0 0 30 0 0 0 sylabus
   Podstawy technologii leków i biocydów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=34
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Posiada wiedzę z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi właściwymi dla kierunku biotechnologia, w tym wykonywanie obliczeń inżynierskich, statystycznych oraz interpretacja zjawisk przyrodniczych
Efekt K_W02
Posiada wiedzę z fizyki i biofizyki pozwalającą na posługiwanie się modelami i pojęciami właściwymi dla kierunku biotechnologia
Efekt K_W03
Posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z podstawowych działów chemii obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną i fizyczną
Efekt K_W04
Posiada podstawową wiedzę z chemii analitycznej, w tym znajomość nowoczesnych technik analitycznych
Efekt K_W05
Ma wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekologii
Efekt K_W06
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologii komórki
Efekt K_W07
Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych podstaw procesów biotechnologicznych
Efekt K_W08
Posiada ogólną orientację w aktualnych kierunkach rozwoju biotechnologii i przemysłu biotechnologicznego
Efekt K_W09
Posiada podstawową wiedzę z zakresu genetyki i inżynierii genetycznej
Efekt K_W10
Posiada podstawową wiedzę z inżynierii bioprocesowej, aparatury procesowej w tym bioreaktorów
Efekt K_W11
Posiada wiedzę o zagrożeniach związanych z realizacją procesów biotechnologicznych, zna obowiązujące regulacje międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa technicznego i podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
Efekt K_W12
Posiada podstawową wiedzę z zakresu mikrobiologii ogólnej i przemysłowej
Efekt K_W13
Posiada podstawową wiedzę z zakresu enzymologii
Efekt K_W14
Posiada podstawową wiedzę z zakresu kultur komórkowych i tkankowych roślin i zwierząt
Efekt K_W15
Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, w tym znajomość pakietów oprogramowania m.in. do grafiki inżynierskiej
Efekt K_W16
Posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii molekularnej
Efekt K_W17
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki produkcji, nauk prawnych, humanistycznych i społecznych związaną z pozatechnicznymi aspektami wykonywanej pracy
Efekt K_W19
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W20
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii chemicznych oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zagadnień ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać i rozumie informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi interpretować uzyskane informacje, oraz oceniać ich rzetelność i wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, w tym także w wybranym języku obcym
Efekt K_U03
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą stosowaną w chemii, biologii, biochemii i biotechnologii, również w wybranym języku obcym
Efekt K_U04
Zna język angielski na poziomie biegłości B2 i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii, biologii, biochemii i biotechnologii
Efekt K_U05
Potrafi samodzielnie przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
Efekt K_U06
Potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia lub realizacji zadania badawczego, w tym także w wybranym języku obcym
Efekt K_U07
Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w zakresie biotechnologii i pokrewnych dyscyplin przyrodniczych
Efekt K_U08
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi realizację zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii
Efekt K_U09
Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań eksperymentalnych, realizacji prostych zdań badawczych i przeprowadzenia ekspertyz pod opieką opiekuna naukowego
Efekt K_U10
Posiada umiejętność interpretacji i krytycznej dyskusji wyników prowadzonych badań, a także jest zdolny do wyciągania wniosków w celu modyfikacji wcześniej przyjętych założeń
Efekt K_U11
Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe i statystyczne, eksperymentalne i analityczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie biotechnologii
Efekt K_U12
W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w biotechnologii
Efekt K_U13
Rozróżnia typy reakcji chemicznych i posiada umiejętność ich doboru do realizowanych procesów chemicznych
Efekt K_U14
Potrafi scharakteryzować różne stany materii wykorzystując teorie używane do ich opisu
Efekt K_U15
Posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w zakresie biologii komórki, mikrobiologii, biochemii, genetyki i enzymologii
Efekt K_U17
Stosuje metody analityczne i aparaturę do prowadzenia obserwacji zjawisk biologicznych i pomiarów właściwości fizykochemicznych w laboratorium i w terenie
Efekt K_U18
Zna zasady BHP i stosuje podstawowe regulacje prawne związane z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej.
Efekt K_U19
Planuje i realizuje właściwą gospodarkę odpadami chemicznymi i biologicznymi
Efekt K_U20
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań związanych z wdrażaniem technologii i realizacją procesów chemicznych
Efekt K_U21
Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania technologiczne, aparaturowe i procesowe w zakresie biotechnologii
Efekt K_U22
Potrafi sformułować specyfikację prostych procesów biotechnologicznych w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych i aparatury
Efekt K_U23
Posiada umiejętność samodzielnego projektowania prostych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w biotechnologii

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia
Efekt K_K02
Potrafi formułować problemy w celu pogłębienia rozumienia danego zagadnienia lub uzupełnienia luk w rozumowaniu
Efekt K_K03
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.
Efekt K_K05
Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
Efekt K_K06
Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość konieczności stałego pogłębiania i aktualizowania wiedzy.
Efekt K_K07
Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.
Efekt K_K08
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy