Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Inżynieria Środowiska .

Cele:

Kształcenie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska realizowane jest na jednej specjalności: Absolwent specjalności Inżynieria Komunalna (IK) posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną, przede wszystkim w zakresie: monitoringu i ochrony środowiska miejskiego, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa, gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Wiedza ta daje Absolwentowi podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w obszarze inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, planowania i programowania inwestycji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany zwłaszcza do projektowania, realizacji i eksploatacji podstawowych elementów komunalnej infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Monitoring środowiska 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
∑=2
przedmioty podstawoweprzedmioty obowiązkowe Hydraulika stosowana 4 15 15 15 0 0 32 sylabus
   Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynieryjnych 3 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Planowanie przestrzenne 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Statystyka 4 15 15 0 0 0 32 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem 4 15 15 0 0 0 32 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Seminarium specjalistyczne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Systemy gazownicze 3 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Technologia oczyszczania wody i ścieków 4 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Technologie oczyszczania miast 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Technologie proekologiczne 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
∑=13
przedmioty podstawoweprzedmioty obowiązkowe Biologia środowiska 3 15 0 15 0 0 24 sylabus
   Chemia Środowiska 3 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Procesy wymiany ciepła 2 15 0 0 15 0 16 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Alternatywne źródła energii 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Ciepłownictwo 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Ogrzewnictwo 3 15 15 0 15 0 24 sylabus
   Systemy gospodarki odpadami komunalnymi 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja 3 15 15 0 15 0 24 sylabus
∑=17
przedmioty obieralneprzedmioty obieralne Przedmoty Obieralne 3 0 0 0 0 0 24 sylabus
   Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Systemy ciepłownicze 3 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Systemy ogrzewnicze 3 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych 3 15 0 15 0 0 24 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneprzedmioty obowiązkowe Optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłowniczych 3 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Seminarium Dyplomowe 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Wodociągi i Kanalizacje 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
∑=7
przedmioty obieralneprzedmioty obieralne Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Hydrologia terenów zurbanizowanych 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Ochrona środowiska miejskiego 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Projektowanie instalacji tryskaczowych 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Systemy wentylacji i klimatyzacji 3 15 15 0 0 0 24 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt IS_W01
Posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę z matematyki lub z rachunku współrzędnych geodezyjnych .pozwalająca na posługiwanie się metodami matematycznymi właściwymi dla kierunku inżynieria środowiska w tym wykonywanie obliczeń przy projektowaniu złożonych konstrukcji inżynierskich.
Efekt IS_W02
Posiada rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę z grafiki inżynierskiej z wykorzystaniem podkładów mapowych klasycznych i numerycznych do potrzeb projektowania obiektów budowlanych i urządzeń oraz sieci i instalacji COWIG, Wod-Kan oraz gospodarki przestrzennej, oraz gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_W03
Posiada rozszerzoną, uporządkowaną wiedzę w zakresie języków programowania oraz wykorzystania metod numerycznych do modelowania procesów lub wykorzystania przestrzennych baz danych i pakietów GIS do opisu stanu środowiska i zarządzania środowiskiem. Posiada wiedzę z języka obcego na poziomie B2.
Efekt IS_W04
Posiada ugruntowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fizyki klasycznej i fizyki atmosfery oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej, w szczególności z zakresu mechaniki bryły sztywnej, dynamiki cieczy i gazów, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu, meteorologii i hydrologii.
Efekt IS_W05
Posiada rozszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z chemii i biologii środowiska w tym znajomość nowoczesnych technik stosowanych do pomiaru parametrów jakości powietrza, wody, gleby, ścieków, osadów i odpadów lub ekotoksykologii.
Efekt IS_W06
Posiada rozszerzoną wiedzę i zna trendy rozwojowe z zakresu biologii, ekologii i ochrony środowiska w zakresie chemicznych i biologicznych technik oraz metod stosowanych w oczyszczaniu powietrza, wody, gleby, ścieków, osadów i odpadów oraz w rekultywacji terenów zdegradowanych lub zna zależności fizyczne pomiędzy przepływami wody i ruchem powietrza atmosferycznego a innymi procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym.
Efekt IS_W07
Posiada rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej z ochrony wody, gleby i powietrza w zakresie inżynierii środowiska oraz zna podstawowe akty prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska.
Efekt IS_W08
Posiada rozszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji budowlanych i mechanicznych w zakresie obiektów budowlanych, urządzeń, sieci instalacji COWIG, Wod-Kan, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych, lub w zakresie zasad regulacji i sterowania procesami lub w zakresie zasad regulacji i sterowania procesami lub w zakresie zasad opisu właściwości dynamicznych procesów COWIG, Wod-Kan.
Efekt IS_W09
Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z techniki cieplnej oraz wymiany ciepła i masy w zakresie sieci i instalacji COWIG, Wod-Kan instalacjach do odwadniania terenów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Efekt IS_W10
Posiada szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przepływów w sieciach i instalacjach COWiG, Wod-Kan, urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych lub w atmosferze.
Efekt IS_W11
Ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych zaawansowanych technik oraz metod, także matematycznych stosowanych w inżynierii środowiska, lub o podstawowych komponentach i procesach fizycznych w atmosferze, wodach powierzchniowych i podziemnych, lub metod i kryteriów oceny hałasu w środowisku, wpływu hałasu na organizm ludzki, lub technik pomiarów meteorologicznych in-situ, geodezyjnych i teledetekcyjnych.
Efekt IS_W12
Posiada szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu modelowania, projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji sieci, instalacji i obiektów gospodarki wodnej, lub zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub COWIG lub gospodarki odpadami.
Efekt IS_W13
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości korzystania z pakietów inżynierskiego oprogramowania przy doborze i eksploatacji urządzeń technologicznych i regulacyjnych w sieciach i instalacjach COWiG, lub Wod-Kan, lub inżynierii wodnej lub w atmosferze lub wykorzystanie pakietów GIS do doboru lokalizacji inwestycji oraz gospodarowania zasobami wodnymi, lub w ochronie atmosfery.
Efekt IS_W14
Posiada rozszerzoną wiedzę o cyklu życia produktów, obiektów, lub instalacji i urządzeń sanitarnych, lub obiektów i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, lub w zakresie wpływu regulacji automatycznej na jakość i ekonomikę procesów COWIG, Wod-Kan a także zna zasady zrównoważonego rozwoju lub posiada podstawową wiedzę w zakresie planowania przestrzennego.
Efekt IS_W15
Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w zakresie systemów ciepłowniczych lub systemów ogrzewania, lub systemów klimatyzacji, lub systemów gazowych, lub zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami lub kierunki rozwoju związane ze zrównoważonym wykorzystaniem zasobów środowiska i walką z zagrożeniami cywilizacyjnymi.
Efekt IS_W16
Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zagadnień ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
Efekt IS_W17
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki produkcji, nauk prawnych, humanistycznych i społecznych związaną z pozatechnicznymi aspektami wykonywanej pracy.
Efekt IS_W18
Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt IS_W19
Zna właściwości fizyczne, mechaniczne i eksploatacyjne materiałów stosowanych w obiektach budowlanych, urządzeniach, sieciach i instalacjach COWiG, Wod-Kan lub w gospodarce odpadami.
Efekt IS_W20
Posiada ugruntowaną wiedzę niezbędną do prowadzenia badań i analizy wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii w systemach ogrzewniczych, systemach chłodniczych, systemach klimatyzacyjnych lub transportu i przesyłu w systemach gazowniczych lub w systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub w inżynierii wodnej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt IS_U01
Potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł i opisać przebieg procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów i hydrodynamiki w zastosowaniu do procesów występujących w ciepłownictwie, lub w ogrzewnictwie, lub w klimatyzacji lub w gazownictwie, lub w inżynierii wodnej lub w odzysku i unieszkodliwianiu odpadów lub bioinżynierii, lub potrafi sprawnie opisać i zinterpretować równania opisujące ruch wody i powietrza oraz inne procesy występujące w wodach śródlądowych i powietrzu atmosferycznym, lub potrafi opisać i zinterpretować równanie opisujące ruch wody i powietrza w warunkach środowiska naturalnego lub potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi.
Efekt IS_U02
Posiada umiejętność wykorzystania praw fizyki i metod eksperymentalnych fizyki w analizie przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych, potrafi podać rozwiązania i wykonać obliczenia związane z przepływem wód powierzchniowych i podziemnych w warunkach eksploatacji tych zasobów, lub posiada umiejętność obliczenia podstawowych parametrów akustycznych i określania wpływu hałasu na organizm ludzki, prognozowania hałasu w przestrzeni otwartej i obszarach ograniczonych oraz doboru pasywnych i aktywnych metod redukcji hałasu.
Efekt IS_U03
Potrafi pozyskać dane i samodzielnie wykonać obliczenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska, wytwarzanych w procesach spalania paliw, lub innych procesach technologicznych w tym odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, lub bioinżynierii.
Efekt IS_U04
Potrafi samodzielnie z wykorzystaniem programów wspomagających, modelować układy sieci cieplnych, lub instalacji centralnego ogrzewania, lub instalacji wentylacji i klimatyzacji lub sieci gazowych, lub pompowni, urządzeń i sieci i instalacji Wod-Kan, lub elementy konstrukcji i urządzeń wodnych, lub zadana inżynierskie w zakresie ochrony wód, lub potrafi wykorzystać właściwości statyczne i dynamiczne podstawowych procesów COWiG, Wod-Kan do opracowania odpowiednich struktur układów regulacji, lub potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich.
Efekt IS_U05
Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą w celu doboru urządzeń stosowanych w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie, lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub systemach wodociągowych i kanalizacyjnych, lub w inżynierii wodnej, lub w ochronie atmosfery, lub w gromadzeniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz utrzymaniu czystości na terenach zurbanizowanych, lub w bioinżynierii.
Efekt IS_U06
Potrafi przeprowadzać i przedstawić ocenę techniczną lub technologiczną lub funkcjonalną urządzeń stosowanych w ciepłownictwie lub ogrzewnictwie lub klimatyzacji lub gazownictwie lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub w inżynierii i gospodarce wodnej lub w gromadzeniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz utrzymaniu czystości na terenach zurbanizowanych.
Efekt IS_U07
Potrafi samodzielnie zaprojektować instalacje lub układy automatycznej regulacji w zakresie: kształtowania wymaganej jakości powietrza wewnętrznego, lub wytwarzania i transportu ciepła, lub gazu, lub uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, lub zagospodarowania odpadów, stosując właściwe narzędzia do wspomagania projektowania lub grafiki inżynierskiej.
Efekt IS_U08
Potrafi przeanalizować i ocenić działanie oraz obliczyć parametry eksploatacyjne urządzeń sieci cieplnych, lub instalacji centralnego ogrzewania, lub instalacji wentylacji i klimatyzacji lub sieci gazowych, lub sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, lub urządzeń wodnych, lub do gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub w innych procesach technologicznych.
Efekt IS_U09
Potrafi samodzielnie wyznaczyć i przeanalizować wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii i zasobów naturalnych lub emisji zanieczyszczeń (zna zasady inżynierii zrównoważonego rozwoju), w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub wskaźników zapotrzebowania i zużycia wody oraz ilości ścieków lub wskaźników nagromadzenia odpadów i bilansów ilościowych w gospodarce odpadami oraz wskaźników zużycia środków i materiałów w letnim i zimowym oczyszczaniu terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_U10
Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę pomiarów i badań w tym pomiarów i symulacji komputerowych pozwalających ocenić wskaźniki charakteryzujące globalne zmiany klimatu lub procesy cieplne w skali technicznej w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie lub klimatyzacji lub gazownictwie lub właściwości technologiczne odpadów i stopień zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, lub potrafi dobrać, ustawić i eksploatować układy regulacji w systemach COWiG, Wod-Kan lub potrafi wykonać wybrane pomiary meteorologiczne, ocenić poprawność pomiaru, skorygować lub/i oszacować błędy pomiaru, przedstawić analizę wyników.
Efekt IS_U11
Potrafi wybrać i wykorzystać metody matematyczne do analizy porównawczej różnych rozwiązań technologicznych z zakresu ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub elementów konstrukcji w inżynierii i gospodarce wodnej lub znając zakres dostępnej informacji meteorologicznej i hydrologicznej, potrafi dobrać i zastosować informację właściwą do rozwiązania praktycznych problemów technicznych.
Efekt IS_U12
Umie przeanalizować i ocenić wpływ wybranych parametrów procesu na jego efektywność energetyczna lub emisję zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie eksploatacji systemów ogrzewczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub efektywność technologiczną oczyszczania wody, gleby, ścieków i osadów, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U13
Potrafi wykonać i przedstawić w formie pisemnej i prezentacji ustnej projekt, system lub proces typowy dla ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, lub bioinżynierii.
Efekt IS_U14
Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną układów technologicznych stosowanych w praktyce w zakresie ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U15
Potrafi czytać prasę fachową (także w języku obcym), prowadzić proces samokształcenia się oraz przygotować prezentację ustną z wybranego zagadnienia inżynierii środowiska.
Efekt IS_U16
Potrafi samodzielnie przeanalizować, opisać i ocenić przebieg procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w systemach ogrzewczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii i gospodarce wodnej, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, lub w ochronie atmosfery.
Efekt IS_U17
Potrafi przeanalizować i wykorzystać rolę procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w projektowaniu, modernizacji i eksploatacji systemów ogrzewczych, lub ciepłowniczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii i gospodarce wodnej, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U18
Potrafi samodzielnie i w zespole projektować, realizować i eksploatować oraz oceniać elementy systemu ogrzewczego lub klimatyzacyjnego, lub gazowego, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub inżynierii i gospodarce wodnej. lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_U19
Potrafi samodzielnie porównać, ocenić, wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia i instalacje stosowane w ciepłownictwie lub ogrzewnictwie, lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub systemach wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynierii wodnej lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych. Potrafi postępować zgodnie z zasadami BHP.
Efekt IS_U20
Potrafi przygotowywać i weryfikować wymagane dokumenty planistyczne, geodezyjne i raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć w zakresie gospodarki komunalnej lub potrafi opracowywać wnioski i zna zasady wydawania decyzji administracyjnych w ochronie środowiska lub przygotowywać dokumenty wymagane przy uzgadnianiu projektów z zakresu ciepłownictwa lub ogrzewnictwa lub klimatyzacji, lub gazownictwa, lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych lub inżynierii wodnej.
Efekt IS_U21
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą stosowaną w opisie zjawisk fizycznych chemicznych, biologicznych zachodzących w procesach typowych dla ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów, lub w geodezji inżynierskiej, lub w ochronie atmosfery, również w języku obcym. Posługuje się poprawnie językiem obcym na poziomie B2.
Efekt IS_U22
Posiada umiejętności samodzielnego planowania, realizacji i interpretacji badań w systemach ogrzewczych lub klimatyzacyjnych lub gazowych lub systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków lub inżynierii wodnej lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt IS_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania sie i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Efekt IS_K02
Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt IS_K03
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej, bioetyki i poszanowania prawa w tym praw autorskich.
Efekt IS_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.
Efekt IS_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Efekt IS_K06
Rozumie potrzebę i odpowiedzialność przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżynierskiej oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.