Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Inżynieria Środowiska .

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Absolwent specjalności Inżynieria Komunalna (IK) studiów pierwszego stopnia kierunku posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych oraz umiejętność korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych. W czasie studiów uzyskał wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, zdobył umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów technicznych związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska, ciepłownictwem i ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją, gazownictwem, zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów i oczyszczeniem miast. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Podstawy Informatyki 6 15 30 0 0 0 32 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
przedmioty podstawoweobowiązkowe Fizyka 6 15 15 0 0 0 32 sylabus
   Matematyka 7 15 30 0 0 0 40 sylabus
   Ochrona środowiska 6 30 0 0 0 0 32 sylabus
   Rysunek techniczny i geometria wykreślna 5 15 0 0 15 0 32 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Ochrona środowiska pracy (HES) 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=1
przedmioty podstawoweobowiązkowe Chemia 4 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Fizyka 5 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Geodezja inżynierska 3 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Matematyka 6 15 30 0 0 0 40 sylabus
   Materiałoznawstwo 5 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli 6 15 15 0 0 0 24 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Ekonomika i prawo w inżynierii środowiska (HES) 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Język obcy 3 0 30 0 0 0 28 sylabus
   Podstawy prawodawstwa i ekonomii (HES) 5 30 0 0 0 0 24 sylabus
∑=10
przedmioty podstawoweobowiązkowe Biologia i ekologia 5 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Chemia 4 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Matematyka 6 15 30 0 0 0 40 sylabus
   Mechanika płynów 4 15 15 0 0 0 24 sylabus
   Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli (lab.) 1 0 0 15 0 0 8 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Ekonomika i prawo w inżynierii środowiska (HES) 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Język obcy 3 0 30 0 0 0 28 sylabus
∑=5
przedmioty podstawoweobowiązkowe Biologia i ekologia 5 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Budownictwo i konstrukcje inżynierskie 6 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Informatyka i programowanie 4 15 30 0 0 0 32 sylabus
   Mechanika płynów (lab.) 4 0 0 30 0 0 24 sylabus
   Termodynamika techniczna 6 15 0 15 15 0 32 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Automatyka, kontrola, pomiary 4 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Napędy elektryczne i zabezpieczenia 4 15 15 0 0 0 32 sylabus
   Sieci ciepłownicze 5 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Urządzenia mechaniczne w inżynierii komunalnej 3 15 15 0 0 0 24 sylabus
∑=16
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Język obcy 3 0 30 0 0 0 28 sylabus
∑=3
przedmioty podstawoweobowiązkowe Informatyka i programowanie 4 15 30 0 0 0 32 sylabus
   Podstawy geologii i geotechniki 4 15 0 15 0 0 32 sylabus
   Wymiana ciepła 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
∑=11
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Instalacje gazowe 5 15 0 0 15 0 24 sylabus
   Ocena oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych 4 15 15 0 15 0 32 sylabus
   Ogrzewnictwo 5 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Systemy oczyszczania miast i unieszkodliwiania odpadów 5 30 0 0 15 0 40 sylabus
∑=19
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 5 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Język obcy 3 0 30 0 0 0 28 sylabus
   Systemy gazownicze 3 15 0 0 15 0 24 sylabus
∑=11
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Praktyka zawodowa 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia, wykonawstwo i organizacja robót 4 15 15 0 0 0 32 sylabus
   Wentylacja i Klimatyzacja 5 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Wodociągi i Kanalizacje 5 30 0 0 15 0 40 sylabus
∑=22
Przedmioty obieralnegrupa A Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych 4 15 0 0 15 0 24 sylabus
 grupa B Racjonalne użytkowanie energii i ciepła 4 15 0 0 15 0 24 sylabus
 grupa C Ochrona wód podziemnych 4 15 0 0 15 0 24 sylabus
∑=4
przedmioty podstawoweobowiązkowe Hydrologia 4 15 15 0 0 0 32 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
przedmioty kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Seminarium Dyplomowe 1 0 15 0 0 0 8 sylabus
∑=1
Przedmioty obieralnegrupa A Melioracje 2 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Projektowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków 4 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Projektowanie wodociągów i kanalizacji 4 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Technologia wody, ścieków i osadów 4 15 0 15 0 0 32 sylabus
 grupa B Gospodarka Cieplna w Zakładach Przemysłowych 2 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Ochrona Powietrza 4 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Ogrzewanie i Klimatyzacja 4 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Źródła ciepła 4 15 0 0 15 0 32 sylabus
 grupa C Ochrona i rekultywacja gruntów 2 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Projektowanie i eksploatacja systemów gospodarki odpadami 4 15 0 0 15 0 32 sylabus
   Systemy gospodarki odpadami przemysłowymi 4 15 0 15 15 0 32 sylabus
   Unieszkodliwianie odpadów 4 15 0 15 0 0 32 sylabus
∑=14
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt IS_W01
Posiada uporządkowana wiedzę z matematyki obejmującą rachunek różniczkowy i całkowy, algebrę liniową, elementy logiki, algebrę abstrakcyjną, matematykę dyskretną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną oraz rachunek współrzędnych geodezyjnych.
Efekt IS_W02
Posiada uporządkowaną wiedzę z geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej do potrzeb projektowania z wykorzystaniem podkładów mapowych klasycznych i numerycznych obiektów budowlanych i urządzeń oraz sieci i instalacji COWIG, Wod-Kan oraz gospodarki przestrzennej, oraz gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie języków programowania oraz wykorzystania metod numerycznych do modelowania procesów. Posiada wiedzę z języka obcego na poziomie B2.
Efekt IS_W04
Posiada wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej, w szczególności z zakresu mechaniki bryły sztywnej, dynamiki cieczy i gazów, termodynamiki oraz elektryczności i magnetyzmu lub podstawowej wiedzę w zakresie nauk o ziemi - hydrologii i meteorologii, lub posiada wiedzę w zakresie wielkości fizycznych, metod i kryteriów oceny hałasu w środowisku oraz prognozowania, wpływu hałasu na organizm ludzki.
Efekt IS_W05
Posiada uporządkowaną wiedzę z chemii środowiska biologii środowiska w tym znajomość nowoczesnych technik stosowanych do pomiaru parametrów jakości powietrza, wody, gleby, ścieków, osadów i odpadów, lub ekotoksykologii.
Efekt IS_W06
Posiada podstawową wiedzę z biologii, ekologii i ochrony środowiska w zakresie chemicznych i biologicznych technik oraz metod stosowanych w oczyszczaniu powietrza, wody, ścieków, osadów i odpadów, oraz w rekultywacji terenów zdegradowanych lub zna zależności fizyczne pomiędzy przepływami wody i ruchem powietrza atmosferycznego a innymi procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym.
Efekt IS_W07
Posiada podstawową wiedzę z ochrony wody, gleby i powietrza w zakresie inżynierii środowiska oraz zna podstawowe akty prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska.
Efekt IS_W08
Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji budowlanych i mechanicznych w zakresie obiektów budowlanych, urządzeń, sieci instalacji COWIG, Wod-Kan, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych lub w zakresie opisu właściwości dynamicznych procesów COWiG, Wod-Kan i zasad ich sterowania.
Efekt IS_W09
Posiada szczegółową wiedzę z techniki cieplnej oraz wymiany ciepła i masy w zakresie sieci i instalacji COWIG, Wod-Kan instalacjach do odwadniania terenów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Efekt IS_W10
Posiada szczegółową wiedzę z mechaniki i dynamiki płynów w zakresie przepływów w sieciach i instalacjach COWiG, Wod-Kan, urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, lub w atmosferze.
Efekt IS_W11
Posiada szczegółową wiedzę w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych technik oraz metod także matematycznych stosowanych w inżynierii środowiska, lub o podstawowych komponentach i procesach fizycznych w atmosferze, wodach powierzchniowych i podziemnych, lub metod i kryteriów oceny hałasu w środowisku, wpływu hałasu na organizm ludzki, lub technik pomiarów meteorologicznych in-situ, geodezyjnych i teledetekcyjnych.
Efekt IS_W12
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu projektowania, budowy, modernizacji i eksploatacji sieci, instalacji i obiektów gospodarki wodnej, lub zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub COWIG lub gospodarki odpadami.
Efekt IS_W13
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu możliwości korzystania z pakietów inżynierskiego oprogramowania przy doborze i eksploatacji urządzeń technologicznych i regulacyjnych w sieciach i instalacjach COWiG, lub Wod-Kan lub w inżynierii wodnej, lub w ochronie atmosfery.
Efekt IS_W14
Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia produktów, obiektów, lub instalacji i urządzeń sanitarnych, lub obiektów i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, lub w zakresie wpływu regulacji automatycznej na jakość i ekonomikę procesów COWIG, Wod-Kan a także zna zasady zrównoważonego rozwoju lub posiada podstawową wiedzę w zakresie planowania przestrzennego.
Efekt IS_W15
Posiada podstawową wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i modernizacji w zakresie systemów ciepłowniczych lub systemów ogrzewania, lub systemów klimatyzacji, lub systemów gazowych, lub zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami.
Efekt IS_W16
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zagadnień ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego.
Efekt IS_W17
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki produkcji, nauk prawnych, humanistycznych i społecznych związaną z pozatechnicznymi aspektami wykonywanej pracy.
Efekt IS_W18
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt IS_W19
Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości fizycznych, mechanicznych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych, urządzeniach, sieciach i instalacjach COWiG, Wod-Kan lub w gospodarce odpadami.
Efekt IS_W20
Posiada szczegółową wiedzę z chemii, biologii, ekologii i ochrony środowiska w zakresie wybranych chemicznych i biologicznych technik i metod stosowanych w inżynierii środowiska, lub zna podstawowe techniki pomiarów meteorologicznych in-situ i teledetekcyjnych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt IS_U01
Potrafi opisać przebieg procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów i hydrodynamiki w zastosowaniu do procesów występujących w ciepłownictwie, lub w ogrzewnictwie, lub w klimatyzacji lub w gazownictwie, lub w inżynierii wodnej lub w odzysku i unieszkodliwianiu odpadów lub bioinżynierii, lub potrafi opisać i zinterpretować równania opisujące ruch wody i powietrza oraz inne procesy występujące w wodach śródlądowych i powietrzu atmosferycznym, lub potrafi opisać i zinterpretować równanie opisujące ruch wody i powietrza w warunkach środowiska naturalnego w języku polskim i języku obcym.
Efekt IS_U02
Potrafi wykorzystać prawa fizyki i metody eksperymentalne fizyki w analizie przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych, potrafi podać rozwiązania i wykonać obliczenia związane z przepływem wód powierzchniowych i podziemnych w warunkach eksploatacji tych zasobów, lub Posiada umiejętność obliczenia podstawowych parametrów akustycznych i określania wpływu hałasu na organizm ludzki, prognozowania hałasu w przestrzeni otwartej i obszarach ograniczonych oraz doboru pasywnych i aktywnych metod redukcji hałasu.
Efekt IS_U03
Potrafi obliczyć wielkość emisji substancji szkodliwych do środowiska, wytwarzanych w procesach spalania paliw, lub innych procesach technologicznych w tym odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, lub bioinżynierii.
Efekt IS_U04
Potrafi modelować proste układy sieci cieplnych, lub instalacji centralnego ogrzewania, lub instalacji wentylacji i klimatyzacji lub sieci gazowych, lub pompowni, urządzeń i sieci i instalacji Wod-Kan lub elementy konstrukcji i urządzeń wodnych, lub potrafi wykorzystać właściwości statyczne i dynamiczne podstawowych procesów COWiG, Wod-Kan do opracowania odpowiednich struktur układów regulacji.
Efekt IS_U05
Potrafi dobrać typowe urządzenia stosowane w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie, lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub systemach wodociągowych i kanalizacyjnych, lub w inżynierii wodnej, lub w ochronie atmosfery, lub w gromadzeniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz utrzymaniu czystości na terenach zurbanizowanych, lub w bioinżynierii.
Efekt IS_U06
Potrafi przeprowadzać ocenę techniczną, lub technologiczną, lub funkcjonalną typowych urządzeń stosowanych w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie, lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub w inżynierii wodnej, lub w gromadzeniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów oraz utrzymaniu czystości na terenach zurbanizowanych.
Efekt IS_U07
Potrafi zaprojektować instalacje lub układy automatycznej regulacji w zakresie: kształtowania wymaganej jakości powietrza wewnętrznego, lub wytwarzania i transportu ciepła lub gazu, lub uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, lub zagospodarowania odpadów, stosując właściwe narzędzia do wspomagania projektowania lub grafiki inżynierskiej.
Efekt IS_U08
Potrafi ocenić prawidłowość działania i obliczyć parametry eksploatacyjne urządzeń sieci cieplnych, lub instalacji centralnego ogrzewania, lub instalacji wentylacji i klimatyzacji lub sieci gazowych, lub sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych lub urządzeń wodnych, lub do gromadzenia, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, lub w innych procesach technologicznych.
Efekt IS_U09
Potrafi określić wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii i zasobów naturalnych lub emisji zanieczyszczeń (zna zasady inżynierii zrównoważonego rozwoju), w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie lub klimatyzacji lub gazownictwie, lub wskaźników zapotrzebowania i zużycia wody oraz ilości ścieków lub wskaźników nagromadzenia odpadów i bilansów ilościowych w gospodarce odpadami oraz wskaźników zużycia środków i materiałów w letnim i zimowym oczyszczaniu terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_U10
Potrafi planować i prowadzić pomiary i badania pozwalające ocenić wskaźniki charakteryzujące procesy cieplne w skali technicznej w ciepłownictwie, lub ogrzewnictwie lub klimatyzacji lub gazownictwie lub właściwości technologiczne odpadów i stopień zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, lub potrafi dobrać, ustawić i eksploatować układy regulacji w systemach COWiG, Wod-Kan lub potrafi wykonać wybrane pomiary meteorologiczne, ocenić poprawność pomiaru, skorygować lub/i oszacować błędy pomiaru, przedstawić analizę wyników.
Efekt IS_U11
Potrafi prowadzić metodami matematycznymi analizy porównawcze rożnych rozwiązań technologicznych z zakresu ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji, lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub elementów konstrukcji w inżynierii wodnej, lub znając zakres dostępnej informacji meteorologicznej i hydrologicznej potrafi dobrać i zastosować informację właściwą do rozwiązania praktycznych problemów technicznych.
Efekt IS_U12
Potrafi prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego efektywność energetyczną lub emisję zanieczyszczeń, szczególnie w trakcie eksploatacji systemów ogrzewczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub efektywność technologiczną oczyszczania wody, ścieków i osadów, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U13
Potrafi opracować i zaprezentować w odpowiedniej formie projekt, system lub proces typowy dla ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, lub bioinżynierii w języku polskim i języku obcym.
Efekt IS_U14
Potrafi przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną układów technologicznych stosowanych w praktyce w zakresie ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U15
Potrafi czytać prasę fachową (także w języku obcym) i prowadzić proces samokształcenia się.
Efekt IS_U16
Potrafi opisać i ocenić przebieg procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w systemach ogrzewczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych lub w ochronie atmosfery w języku polskim i języku obcym.
Efekt IS_U17
Potrafi zastosować procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w projektowaniu, modernizacji i eksploatacji systemów ogrzewczych, lub ciepłowniczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.
Efekt IS_U18
Potrafi projektować, realizować i eksploatować elementy systemu ogrzewczego, lub klimatyzacyjnego, lub gazowego, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych.
Efekt IS_U19
Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie materiały na urządzenia i instalacje stosowane w ciepłownictwie lub ogrzewnictwie, lub klimatyzacji, lub gazownictwie, lub systemach wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów zurbanizowanych. Potrafi postępować zgodnie z zasadami BHP.
Efekt IS_U20
Potrafi przygotowywać wymagane dokumenty planistyczne, geodezyjne i raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć w zakresie gospodarki komunalnej, lub potrafi opracowywać wnioski i zna zasady wydawania decyzji administracyjnych w ochronie środowiska, lub przygotowywać dokumenty wymagane przy uzgadnianiu projektów z zakresu ciepłownictwa lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji, lub gazownictwa, lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inżynierii wodnej.
Efekt IS_U21
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą stosowaną w opisie zjawisk fizycznych chemicznych, biologicznych zachodzących w procesach typowych dla ciepłownictwa, lub ogrzewnictwa, lub klimatyzacji lub gazownictwa, lub zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami i oczyszczania terenów, lub w geodezji inżynierskiej, lub w ochronie atmosfery, również w języku obcym. Posługuje się poprawnie językiem obcym na poziomie B2.
Efekt IS_U22
Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań eksperymentalnych, realizacji prostych zadań badawczych w systemach ogrzewczych, lub klimatyzacyjnych, lub gazowych, lub systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, lub inżynierii wodnej, lub gospodarki odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt IS_K01
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Efekt IS_K02
Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt IS_K03
Ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
Efekt IS_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.
Efekt IS_K05
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Efekt IS_K06
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżynierskiej oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w ję¬zyku polskim i języku obcym.