Program Wydział Rok akademicki Stopień
Transport Wydział Transportu 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Transport Prodziekan ds. Kształcenia

Cele:

Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport kształtują wiedzę o systemach transportowych i systemach logistycznych, systemach zarządzania, o technicznych środkach transportu, ich bezpiecznym i efektywnym wykorzystaniu, o technologii przewozów i technologii magazynowania oraz o systemach kierowania i sterowania ruchem pojazdów dla zapewnienia przewozów z efektywnym wykorzystaniem środków technicznych, przy zapewnieniu właściwego bezpieczeństwa i niezawodności procesu trans-portowego. Efekty kształcenia dotyczą projektowania, tworzenia, modernizacji, zarządzania i eksploatacji systemów transportowych i systemów logistycznych. Nabyte umiejętności i kompetencje społeczne są wykorzystywane w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wewnątrzzakładowym. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku Transport są rozwijane w ramach specjalności odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działalności zawodowej inżyniera transportu (w powszechnym rozumieniu tego określenia). Niestacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, Logistyka i technologia transportu kolejowego, Logistyka i technologia transportu samochodowego, Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, Sterowanie ruchem drogowym, Sterowanie ruchem kolejowym, Sterowanie ruchem lotniczym, Telematyka transportu. Miejscem pracy absolwenta studiów pierwszego stopnia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej są te działy gospodarki narodowej, gdzie występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, modernizacją, eksploatacją i rozwojem systemów transportowych i logistycznych oraz ich infrastruktury, układów i środków transportu. Wszędzie tam inżynierowie transportu współpracują ze specjalistami z zakresu urbanistyki, budownictwa, energetyki, budowy maszyn, teleinformatyki, ekonomii, ergonomii, socjologii, logistyki, ochro¬ny środowiska oraz wojskiem i służbami państwowymi (policja, straż pożarna, straż graniczna). Dotyczy to także etapu prac studialnych, formułowania koncepcji programowo-przestrzennych, opracowania programów funkcjonalno-użytkowych oraz wstępnych projektów technologicznych i organizacyjnych, projektów budowlanych i wykonawczych układów komunikacyjnych i obiektów zaplecza technicznego transportu oraz projektów w zakresie koncepcji i założeń techniczno-użytkowych środków transportu.

Warunki przyjęć:

Szczegółowe zasady warunków przyjęć są dostępne na stronie https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Infrastruktura transportu I 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy transportowe I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 5 30 30 0 0 0 36 sylabus
   Matematyka I 10 60 60 0 0 0 72 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 15 0 0 27 sylabus
   Podstawy ekonomii 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia Informacyjna 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObieralne Język obcy I 3 0 45 0 0 0 28 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika I 4 15 30 15 0 0 27 sylabus
   Grafika inżynierska I 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Fizyka II 2 0 15 15 0 0 18 sylabus
   Informatyka I 4 30 0 30 0 0 36 sylabus
   Matematyka II 5 30 30 0 0 0 36 sylabus
   Mechanika techniczna I 4 15 30 0 0 0 27 sylabus
∑=15
Wychowanie fizyczneObieralne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 15 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObieralne Język obcy II 3 0 45 0 0 0 28 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika II 4 15 30 0 0 0 27 sylabus
   Grafika inżynierska II 2 15 0 0 30 0 27 sylabus
   Logistyka 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy budowy maszyn I 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=11
PodstawoweObowiązkowe Informatyka II 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Mechanika techniczna II 4 15 30 0 0 0 27 sylabus
   Probabilistyka I 3 15 30 0 0 0 27 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObieralne Język obcy III 3 0 45 0 0 0 28 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika III 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Metrologia I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy automatyki I 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy budowy maszyn II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy elektroniki I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Środki transportu I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Badania operacyjne 5 30 30 0 0 0 36 sylabus
   Mechanika techniczna III 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Probabilistyka II 1 0 0 15 0 0 9 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Podstawy budowy maszyn IV 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria maszyn cieplnych I 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów samochodowych 3 15 15 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Kolejowe układy transportowe I 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Pojazdy szynowe i trakcja 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Drogowe układy komunikacyjne I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów samochodowych 3 15 15 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Drogi w transporcie wewnętrznym 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Zakłady przemysłowe 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Drogowe układy komunikacyjne I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Ruch drogowy i miejski I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów samochodowych 3 15 15 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Elementy i układy sterowania ruchem kolejowym I 2 15 0 0 0 0 9 sylabus
   Kolejowe układy transportowe I 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Pojazdy szynowe i trakcja 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Meteorologia lotnicza 2 0 30 0 0 0 18 sylabus
   Prawo lotnicze i bezpieczeństwo ruchu lotniczego I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika komputerowa w sterowaniu ruchem lotniczym I 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Telematyka transportu
(Rozwiń)
Telematyka transportuSpecjalnościowe Podstawy telekomunikacji 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Systemy teletransmisyjne I 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Języki obceObieralne Język obcy IV 3 0 45 0 0 0 28 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Metrologia II 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Organizacja i zarządzanie 4 30 0 0 15 0 27 sylabus
   Podstawy automatyki II 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Podstawy budowy maszyn III 2 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Podstawy elektroniki II 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Podstawy inżynierii ruchu 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy transportowe II 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Systemy łączności w transporcie 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=18
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Elektryczne wyposażenie pojazdów samochodowych 4 30 0 15 0 0 27 sylabus
   Hydromechanika i urządzenia hydrauliczne 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy budowy maszyn V 1 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Podstawy dynamiki maszyn 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Pojazdy samochodowe I 3 30 0 0 0 0 27 sylabus
   Silniki samochodowe I 2 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia wytwarzania i napraw pojazdów samochodowych I 1 15 0 0 0 0 9 sylabus
   Teoria maszyn cieplnych II 2 0 15 0 0 0 18 sylabus
∑=18
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Kolejowe układy transportowe II 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Przepływ ładunków w systemach logistycznych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika ruchu kolejowego 3 15 30 0 0 0 27 sylabus
   Technologia pasażerskich przewozów kolejowych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia prac ładunkowych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Telekomunikacja kolejowa 4 30 0 15 0 0 27 sylabus
∑=18
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Drogowe układy komunikacyjne II 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Inżynieria ruchu drogowego 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Laboratorium ruchu drogowego 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym I 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Przepływ ładunków w systemach logistycznych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia prac ładunkowych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=18
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Przepływ ładunków w systemach logistycznych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Środki transportu wewnętrznego 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Technologia magazynowania I 4 30 30 0 0 0 36 sylabus
   Technologia prac ładunkowych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu wewnętrznego I 5 30 30 0 0 0 36 sylabus
∑=18
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Drogi i ulice I 3 45 0 0 0 0 27 sylabus
   Drogowe układy komunikacyjne II 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Elektronika I 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Pomiary w ruchu drogowym I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Ruch drogowy i miejski II 2 0 15 0 0 0 9 sylabus
   Sterowanie ruchem drogowym I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa I 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
∑=18
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Elektronika I 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Elementy i układy sterowania ruchem kolejowym II 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa I 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Technika ruchu kolejowego 3 15 30 0 0 0 27 sylabus
   Telekomunikacja kolejowa 4 30 0 15 0 0 27 sylabus
∑=18
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Budowa i eksploatacja portów lotniczych 4 30 0 0 15 0 27 sylabus
   Elektronika I 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Inżynieria ruchu lotniczego I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Mechanika lotu 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Technika cyfrowa I 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Technika komputerowa w sterowaniu ruchem lotniczym II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
∑=18
Specjalność: Telematyka transportu
(Rozwiń)
Telematyka transportuSpecjalnościowe Elektronika I 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Radiokomunikacja w transporcie 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Sieci telekomunikacyjne w transporcie I 1 15 0 0 0 0 9 sylabus
   Sterowanie ruchem I (obieralny) 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy teletransmisyjne II 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa I 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Technologia przewozów I (obieralny) 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Telematyka transportu I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=18
KierunkoweObowiązkowe Ekonomika transportu 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy eksploatacji technicznej 4 15 15 0 0 0 27 sylabus
∑=8
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego 3 15 0 0 0 0 18 sylabus
   Diagnostyka samochodowa 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Laboratorium eksploatacji technicznej pojazdów samochodowych 6 0 0 60 0 0 36 sylabus
   Pojazdy samochodowe II 4 0 15 15 0 0 18 sylabus
   Silniki samochodowe II 4 0 15 15 0 0 18 sylabus
   Technologia wytwarzania i napraw pojazdów samochodowych II 3 0 30 0 0 0 18 sylabus
   Zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów samochodowych 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
∑=26
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Kolejowe układy transportowe III 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Prawo transportowe 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym III 2 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Technologia pasażerskich przewozów kolejowych II 2 0 15 0 15 0 18 sylabus
   Technologia prac ładunkowych II 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Technologia pracy stacji kolejowych 4 15 15 0 15 0 27 sylabus
   Technologia towarowych przewozów kolejowych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia towarowych przewozów kolejowych II 3 0 15 0 15 0 18 sylabus
∑=26
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II 5 30 15 15 0 0 36 sylabus
   Prawo transportowe 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Przepływ ładunków w systemach logistycznych II 4 15 15 0 15 0 27 sylabus
   Technologia prac ładunkowych II 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego II 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego III 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Telekomunikacja w transporcie drogowym 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=26
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Prawo transportowe 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Przepływ ładunków w systemach logistycznych II 4 15 15 0 15 0 27 sylabus
   Sterowanie w transporcie wewnętrznym 5 30 0 30 0 0 36 sylabus
   Technologia magazynowania II 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Technologia prac ładunkowych II 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Technologia towarowych przewozów kolejowych I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu wewnętrznego II 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Telekomunikacja w transporcie wewnętrznym 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=26
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Drogi i ulice II 3 0 15 0 15 0 18 sylabus
   Elektronika II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Podstawy automatyki III 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Pomiary w ruchu drogowym II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem drogowym II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem drogowym III 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa II 2 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Technika cyfrowa III 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym 5 30 0 30 0 0 36 sylabus
∑=26
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Elektronika II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Elementy i układy sterowania ruchem kolejowym III 4 0 0 45 0 0 27 sylabus
   Podstawy automatyki III 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym IV 3 0 15 0 30 0 27 sylabus
   Technika cyfrowa II 2 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Technika cyfrowa III 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Technika sterowania ruchem kolejowym I 3 45 0 0 0 0 27 sylabus
   Technika sterowania ruchem kolejowym II 4 0 0 45 0 0 27 sylabus
∑=26
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Budowa i eksploatacja statków powietrznych 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Elektronika II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Inżynieria ruchu lotniczego II 5 30 30 0 0 0 36 sylabus
   Inżynieria ruchu lotniczego III 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Lotnicze systemy łączności 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy automatyki III 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Prawo lotnicze i bezpieczeństwo ruchu lotniczego II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa II 2 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Technika cyfrowa III 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
∑=26
Specjalność: Telematyka transportu
(Rozwiń)
Telematyka transportuSpecjalnościowe Eksploatacja systemów telekomunikacyjnych 4 15 15 15 0 0 27 sylabus
   Elektronika II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Podstawy automatyki III 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Sieci telekomunikacyjne w transporcie II 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem II (obieralny) 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy komutacyjne 3 15 15 15 0 0 27 sylabus
   Technika cyfrowa II 2 0 0 0 15 0 9 sylabus
   Technika cyfrowa III 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Technologia przewozów II (obieralny) 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Telematyka transportu II 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=26
KierunkoweObieralne Praktyka (specjalnościowa/dyplomowa) 4 0 0 0 165 0 0 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 5 0 30 0 0 0 18 sylabus
∑=20
Obieralne HESObieralne Przedmiot obieralny humanistyczno-ekonomiczno-społeczny I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny humanistyczno-ekonomiczno-społeczny II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Kierowanie - teoria i praktyka 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy ochrony własności intelektualnej 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Savoir-vivre – kultura współczesnego biznesu – normy i formy 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Transport w turystyce 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=4
Obieralne I, II, IIIObieralne Przedmiot obieralny I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny III 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Alternatywne napędy pojazdów 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Analiza i projektowanie systemów zabezpieczeń w transporcie 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Badania kontrolne samochodów 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania elementów liniowych infrastruktury kolejowej i drogowej 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Metody ilościowe w planowaniu procesów logistycznych 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy algorytmiki 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Programowanie w języku C 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Recykling pojazdów 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Środowisko programowania Matlab w praktyce 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy CAD/MES w konstrukcji środków transportu 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy transportowe APM ATS (Automated People Movers - Automated Transportation System) 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Towaroznawstwo 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Wpływ drgań i hałasu na człowieka - operatora 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Wybrane problemy techniki świetlnej w transporcie 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Wybrane zagadnienia termografii w transporcie 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Tr1A_W01
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy matematycznej, algebry oraz probabilistyki, w tym: rachunku różniczkowego, całkowego i jego zastosowań, równań różniczkowych, metod numerycznych, algebry liniowej, elementów logiki i algebry abstrakcyjnej, geometrii analitycznej i różniczkowej, matematyki dyskretnej, jak również rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej. Ponadto zna zasady budowy i wykorzystania modeli matematycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji (liniowe i sieciowe modele decyzyjne, teoria masowej obsługi, programowanie dynamiczne).
Efekt Tr1A_W02
Ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę z zakresu ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych i oddziaływań fundamentalnych oraz mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statystycznej, elektryczności, magnetyzmu, optyki i podstaw mechaniki kwantowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w transporcie, jak również podstawową wiedzę z zakresu mechaniki relatywistycznej, fizyki ciała stałego i fizyki jądrowej.
Efekt Tr1A_W03
Ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.
Efekt Tr1A_W04
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zna zasady korzystania z zasobów informacji patentowej.
Efekt Tr1A_W05
Zna podstawową terminologię i ma, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z transportem, uporządkowaną podstawową wiedzę z nietechnicznych kierunków studiów powiązanych z transportem, w zakresie: ekonomii oraz zarządzania, w tym teorii organizacji, teorii zarządzania, teorii podejmowania decyzji.
Efekt Tr1A_W06
Ma powiązaną z kierunkiem studiów Transport, podstawową wiedzę ogólną z dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne kierunku studiów w zakresie: mechaniki, budowy maszyn, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki, telekomunikacji oraz inżynierii materiałowej, w tym w szczególności dotyczącą: - elementów statyki, wytrzymałości materiałów oraz praw i zasad mechaniki ogólnej i ich zastosowania w badaniu ruchu obiektów technicznych, - podstawowych pojęć dotyczących procesów technologicznych, normowania czasu pracy, - wielkości występujących w obwodach elektrycznych i opisu ich struktury, właściwości obwodów prądu sinusoidalnego, zasad przenoszenia i przetwarzania energii w układach elektrycznych oraz warunków pracy urządzeń energoelektrycznych, - budowy przyrządów półprzewodnikowych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych i ich podstawowych elementów, - podstawowych typów obiektów dynamicznych oraz metody ich opisu i określania własności, transmitancji operatorowej i widmowej, własności układów automatycznej regulacji, - zasad programowania w językach wysokiego poziomu, programowania strukturalnego i obiektowego, algorytmów, struktur danych, technik tworzenia kodów źródłowych oraz programowania sieciowego i wykorzystywania usług sieciowych, - podstaw telekomunikacji oraz urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, - pojęć dotyczących budowy materii, sposobów badania i rozpoznawania własności mechanicznych metali i ich stopów oraz podstaw korozji elektrochemicznej.
Efekt Tr1A_W07
Ma przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z transportem, podstawową wiedzę z dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne programu studiów, w zakresie: mechaniki technicznej, budowy maszyn, elektrotechniki i elektroenergetyki, elektroniki, automatyki, technologii informacyjnych, telekomunikacji, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, ergonomii i bezpieczeństwa pracy, logistyki oraz metrologii, w tym w szczególności dotyczącą: - wykorzystania elementów statyki i podstaw teorii sprężystości w rozwiązywaniu zadań wytrzymałości materiałów, własności wybranych układów mechanicznych i urządzeń oraz układów i urządzeń elektrycznych stosowanych w transporcie oraz stosowanej w ich badaniu aparatury pomiarowej, - podstawowych zagadnień technologii wytwarzania urządzeń transportowych oraz terminologii i podstawowych zagadnień związanych z budową maszyn stosowanych w transporcie i wybranych norm obowiązujących w konstrukcjach maszyn, - działania wybranych rozwiązań układów elektronicznych, - właściwości wybranych elementów i układów automatyki, - technik wykorzystania komputerów i technologii informatycznych dla przetwarzania danych tekstowych, obliczeń i sporządzania wykresów oraz posługiwania się bazami danych, narzędziami grafiki biznesowej i podstawowymi aplikacjami Internetu, - urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych stosowanych w transporcie, - zagadnień związanych z materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcji elementów infrastruktury transportowej i środków transportu oraz budowy i własności tworzyw sztucznych, kompozytów, materiałów stosowanych w elektrotechnice, elektronice i telekomunikacji, - metod odwzorowania elementów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, teorii zapisu złożonych konstrukcji technicznych oraz metod komputerowego wspomagania projektowania, - zasad ergonomicznego projektowania i diagnozowania technicznych środków transportu oraz podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w transporcie i przemyśle działającym na je
Efekt Tr1A_W08
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie transportową wiedzę ogólną w zakresie: infrastruktury transportu, technicznych środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu (kolejowego, drogowego oraz lotniczego), telematyki transportu, eksploatacji technicznej, ekonomiki transportu, bezpieczeństwa i ekologii transportu, w tym dotyczącą m.in.: - podstaw projektowania, budowy i utrzymania liniowej i punktowej infrastruktury transportu lądowego oraz zagadnień bezpieczeństwa jej eksploatacji, - klasyfikacji środków transportu oraz ich charakterystyk i parametrów techniczno-eksploatacyjnych, - teorii systemów transportowych, celu konstruowania modeli transportowych, funkcji, właściwości i struktury systemów transportowych oraz ich modeli i klasyfikacji, - opracowania prognoz wielkości zadań transportowych, zapisu formalnego charakterystyk elementów struktury sieci transportowej, formułowania zadań optymalizacyjnych obsługi transportowej obszaru sieci transportowej, z uwzględnieniem punktów przeładunkowych oraz wielokryterialnej oceny rozwiązań projektowych infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych, - opisu procesów i systemów eksploatacyjnych w zakresie użytkowania i utrzymania, rozpoznawania stanu technicznego obiektów i oceny ich niezawodności eksploatacyjnej oraz kształtowania strategii eksploatacyjnych.
Efekt Tr1A_W09
Ma charakterystyczną dla wybranej specjalności szczegółową wiedzę dotyczącą określonego obszaru transportu kolejowego, samochodowego, lotniczego lub wewnętrznego i magazynowania obejmującą: urządzenia, obiekty, systemy, procesy lub usługi, w zakresie: infrastruktury transportu, technicznych środków transportu, logistyki i technologii transportu oraz organizacji obsługi transportowej, inżynierii ruchu, kierowania i sterowania ruchem, eksploatacji technicznej, telematyki transportu lub inżynierii bezpieczeństwa i ekologii transportu.
Efekt Tr1A_W10
Ma wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne kierunku studiów Transport niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań charakterystycznych dla wybranej specjalności, w zakresie: prawa transportowego, elektroniki, techniki cyfrowej, wspomagania komputerowego prac inżynierskich, hydromechaniki, podstaw budowy maszyn, teorii maszyn cieplnych, ergonomii i bezpieczeństwa pracy lub ekologii i ochrony środowiska.
Efekt Tr1A_W11
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów transportowych.
Efekt Tr1A_W12
Zna metody, techniki, narzędzia i materiały oraz wymagania stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich charakterystycznych dla wybranej specjalności, dotyczących: infrastruktury transportu, technicznych środków transportu, logistyki i technologii transportu oraz organizacji obsługi transportowej, inżynierii ruchu, kierowania i sterowania ruchem, eksploatacji technicznej, telematyki transportu lub bezpieczeństwa i ekologii transportu.
Efekt Tr1A_W13
Zna pozatechniczne (społeczne, ekonomiczne, etyczne i prawne) uwarunkowania działalności inżynierskiej w transporcie i przemyśle działającym na potrzeby transportu oraz dotyczące transportu fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.
Efekt Tr1A_W14
Ma podstawową wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie i przemyśle działającym na potrzeby transportu. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych także indywidualnych form przedsiębiorczości dla potrzeb transportu.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Tr1A_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, zasobów informacji patentowej i innych wiarygodnych źródeł, a także integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt Tr1A_U02
Potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach z użyciem specjalistycznej terminologii, w tym wykorzystując środki łączności oraz Internet, jak również brać udział w debacie, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich.
Efekt Tr1A_U03
Potrafi poprawnie używać pojęć z zakresu kierunku studiów Transport oraz wybranej specjalności, w tym pojęć dotyczących: infrastruktury transportu, technicznych środków transportu, logistyki i technologii transportu oraz organizacji obsługi transportowej, inżynierii ruchu, kierowania i sterowania ruchem, eksploatacji technicznej, telematyki transportu, bezpieczeństwa i ekologii transportu, pozatechnicznych uwarunkowań działalności transportowej.
Efekt Tr1A_U04
Potrafi przygotować w języku polskim i wybranym języku obcym, dobrze udokumentowane, przejrzyste opracowanie problemów z zakresu transportu, jak również potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i wybranym języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanej specjalności na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekt Tr1A_U05
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, jak również współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych.
Efekt Tr1A_U06
Ma umiejętność samokształcenia się, w tym potrafi śledzić rozwój technik i metod przydatnych w rozwiązywaniu zadań oraz aktualizować używane narzędzia.
Efekt Tr1A_U07
Rozumie znaczenie głównych wątków obcojęzycznego przekazu w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym w dyskusji na tematy z zakresu transportu i swojej specjalności oraz potrafi wyjaśniać swoje stanowisko, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posługuje się także wybranym językiem obcym w stopniu wystarczającym do czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych itp. w zakresie związanym z transportem, jak również potrafi prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem wybranego języka obcego na tyle płynnie i spontanicznie, by nie powodować napięcia u żadnej ze stron na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekt Tr1A_U08
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla projektowania, budowy, eksploatacji i badania (diagnozowania) urządzeń i systemów transportu, w szczególności: - potrafi przedstawić przedmiot, urządzenie, schemat, obiekt, system w szkicu odręcznym i wykonać rysunek przy pomocy techniki komputerowej (z wykorzystaniem programu ACAD), - potrafi wykorzystać graficzne środki języka programowania do wizualizacji symulowanych procesów.
Efekt Tr1A_U09
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, jak również interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, w szczególności potrafi: - oszacować czas potrzebny na realizację zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram prac, - wybrać i zastosować metodę oraz układ pomiarowy, odpowiedni do mierzonych wielkości (elektrycznych, mechanicznych), - stosować odpowiednie metody do pomiaru i analizy czynników materialnego środowiska pracy, - posługiwać się aparaturą pomiarową i dokonać pomiarów, - przedstawić wyniki pomiarów i symulacji komputerowych w postaci liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i dokonać oszacowania błędów, - planować i przeprowadzać symulacje komputerowe oraz pomiary w warunkach rzeczywistych.
Efekt Tr1A_U10
Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami, i narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania, do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów oraz prostych systemów transportowych, w tym: zastosować metody programowania współbieżnego do tworzenia wielowątkowych modeli symulacyjnych oraz komputerową technikę do sporządzania dokumentacji technicznej.
Efekt Tr1A_U11
Potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich, w szczególności potrafi: - wykorzystać technikę komputerową do wykonania obliczeń, - modelować elementy i układy regulacji, elementy wykonawcze i podstawowe układy cyfrowe, - budować i wykorzystywać modele matematyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji, - posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych, - zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do opracowania i przedstawiania danych doświadczalnych, - wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, termodynamiki, fizyki statystycznej, elektryczności, magnetyzmu, optyki i podstaw mechaniki kwantowej, - zidentyfikować zadanie algorytmiczne związane z problemem inżynierskim i zaprojektować algorytm jego rozwiązania oraz wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, - oszacować funkcyjne i liczbowe wskaźniki niezawodności obiektów prostych i złożonych na podstawie wyników badań eksploatacyjnych.
Efekt Tr1A_U12
Potrafi opisać system eksploatacyjny obiektu technicznego w zakresie jego użytkowania i utrzymania w gotowości, potrafi dokonać analizy i syntezy obiektu o złożonej strukturze niezawodnościowej oraz scharakteryzować wielostanowy proces eksploatacji, stosując właściwe miary i wyznaczając ich wartości.
Efekt Tr1A_U13
Potrafi zapisać formalnie graf struktury systemu transportowego, charakterystyki elementów struktury, drogę przewozu, relację przewozu, określić zapotrzebowanie na przewóz, wyznaczyć przepustowość, koszt i czas drogi, drogę o minimalnym koszcie oraz zapisać formalnie warunki nakładane na potok ruchu w sieci transportowej, jak również sformułować w postaci ogólnej i aplikacyjnej, zadanie optymalizacyjne z problematyki transportowej, w tym obsługi transportowej wybranego obszaru sieci transportowej, z uwzględnieniem punktów przeładunkowych oraz dokonać wielokryterialnej oceny rozwiązań projektowych infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych i opracować wielkości prognoz zadań transportowych dla zadanego okresu.
Efekt Tr1A_U14
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne (gospodarcze, społeczne, etyczne i prawne) związane z transportem.
Efekt Tr1A_U15
Potrafi pracować w środowisku transportowym oraz stosować zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą.
Efekt Tr1A_U16
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich, w tym: - obliczać nakłady i koszty logistyczne zadania transportowego, - zastosować teoretyczną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, aby wskazać istotę problemu i wyciągnąć logiczne wnioski.
Efekt Tr1A_U17
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi transportowe, w tym: - stosować ilościowe i jakościowe mierniki oceny pracy przewozowej systemów transportowych, - opisać procesy i systemy eksploatacyjne w zakresie użytkowania i utrzymania, potrafi rozpoznać stan techniczny obiektów i ocenić ich niezawodność eksploatacyjną, potrafi kształtować strategie eksploatacyjne systemów technicznych, - ocenić przydatność różnych systemów telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach transportowych, - dokonać wyboru metod i środków inżynierii ruchu, - identyfikować zagrożenia w systemach transportowych.
Efekt Tr1A_U18
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne charakterystyczne dla wybranej specjalności, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi, dotyczące: infrastruktury transportu, technicznych środków transportu, logistyki i technologii transportu oraz organizacji obsługi transportowej, inżynierii ruchu, kierowania i sterowania ruchem, eksploatacji technicznej (pojazdów lub urządzeń), telematyki transportu, bezpieczeństwa i ekologii transportu.
Efekt Tr1A_U19
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla transportu, w tym: - sformułować zadanie logistyczne dla dowolnego obiektu realizującego funkcje logistyczne, - opracować projekt systemu transportowego dla regionu, miasta lub przedsiębiorstwa, - przeprowadzić analizę porównawczą i dokonać oceny systemów transportowych, - ocenić poziom ergonomicznej jakości układu operator – pojazd – otoczenie.
Efekt Tr1A_U20
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla wybranej specjalności, dotyczących: infrastruktury transportu, technicznych środków transportu, logistyki i technologii transportu oraz organizacji obsługi transportowej, inżynierii ruchu, kierowania i sterowania ruchem, eksploatacji technicznej, telematyki transportu, bezpieczeństwa i ekologii transportu, pozatechnicznych uwarunkowań działalności transportowej.
Efekt Tr1A_U21
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla transportu oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, w tym: - dobrać rozwiązanie konstrukcyjne do zadanego schematu obciążeń, - ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi z zakresu ergonomii oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, - ocenić możliwości zastosowania znanych narzędzi programistycznych do rozwiązywania zadań inżynierskich, - wykorzystać poznane metody badań operacyjnych jako narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji oraz formułować typowe modele sytuacji decyzyjnych, - dobrać i adaptować odpowiednie metody analityczne do rozwiązywania problemów transportowych, - posługiwać się poznanymi zasadami, teoriami i konstrukcjami w podejmowanej i prowadzonej działalności, z uwzględnieniem skutków ewentualnych zdarzeń, - ocenić i dobrać metody i techniki kształtowania bezpieczeństwa pracy w systemach transportowych.
Efekt Tr1A_U22
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla wybranej specjalności, dotyczącego: infrastruktury transportu, technicznych środków transportu, logistyki i technologii transportu oraz organizacji obsługi transportowej, inżynierii ruchu, kierowania i sterowania ruchem, eksploatacji technicznej (pojazdów lub urządzeń), telematyki transportu, bezpieczeństwa i ekologii transportu, jak również wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia.
Efekt Tr1A_U23
Używając właściwych metod, technik, narzędzi i materiałów, potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją projektować proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy typowe dla transportu, w tym: - stosując zasady obliczeń wytrzymałościowych projektować typowe węzły konstrukcyjne i części maszyn oraz sprawdzić prawidłowości przyjętych kształtów i wymiarów części maszyn do zadanych obciążeń, - dokonać przekształceń przepływu ładunków w relacji producent – odbiorca z uwzględnieniem kryteriów postaci, miejsca i czasu, - projektować wybrane elementy infrastruktury punktowej i liniowej transportu, - rozwiązywać zadania statyki dla problemów płaskich i przestrzennych oraz proste zadania wytrzymałości materiałów obejmujących układy złożone z prętów, wałów i belek, - wyznaczać transmitancję operatorową i moduł transmitancji, oraz transmitancję widmową, także korzystać z tablicy transformat i oryginałów, jak również wyznaczać charakterystyki skokowe i częstotliwościowe i określać własności obiektów na podstawie tych charakterystyk, - wyznaczać sterowalność, obserwowalność i stabilność obiektu dynamicznego na podstawie kryteriów analitycznych, wyznaczyć transmitancję zastępczą oraz sformułować równania obiektu dynamicznego, posługując się fazowymi zmiennymi stanu.
Efekt Tr1A_U24
Używając właściwych metod, technik, narzędzi i materiałów, potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją projektować proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy charakterystyczne dla wybranej specjalności dotyczące: infrastruktury transportu, technicznych środków transportu, technologii transportu i organizacji obsługi transportowej, logistyki, inżynierii ruchu, kierowania i sterowania ruchem, eksploatacji technicznej (pojazdów lub urządzeń), telematyki transportu, bezpieczeństwa i ekologii transportu.
Efekt Tr1A_U25
Potrafi korzystać z kart katalogowych, norm i dokumentacji technicznych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego elementu, urządzenia, układu lub systemu charakterystycznego dla transportu.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Tr1A_K01
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści i własnej wiedzy. Rozumie przy tym potrzebę i zna możliwości uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych.
Efekt Tr1A_K02
Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w szczególności dotyczących transportu, a także zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem tych problemów.
Efekt Tr1A_K03
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Efekt Tr1A_K04
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji oraz opinii dotyczących osiągnięć techniki i technologii transportu oraz innych aspektów działalności inżyniera transportu, jak również współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.
Efekt Tr1A_K05
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.