Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Informatyka Rada Wydziału

Cele:

Podstawowe cele kształcenia: • przekazanie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod informatyki i inżynierii oprogramowania, • pogłębienie umiejętności planowania i przeprowadzania procesu projektowania systemów informatycznych, realizacji oraz testowania systemów oraz udoskonalania tego procesu, tj. twórczego rozwijania metod analizy, projektowania i realizacji, • przygotowanie absolwenta do projektowania systemów informatycznych o charakterze innowacyjnym, • przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej oraz kierowania małymi zespołami, • przygotowanie absolwenta do pracy badawczej, prowadzonej w szczególności w ramach kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia. Studia są studiami zaocznymi, prowadzonymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to wygodna forma studiowania dla osób pracujących, zamieszkujących poza Warszawą (również za granicą) i niepełnosprawnych ruchowo. Proces studiowania integruje elementy sprzyjające uczeniu się przez całe życie (LLL Life Long Learning) - dopuszcza się elastyczny sposób studiowania oraz uznawanie niektórych kwalifikacji uzyskanych na drodze kształcenia pozaformalnego. Część modułów kształcenia jest wspólna dla dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej: wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz wydziału Elektrycznego.

Warunki przyjęć:

Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie wymaganych przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów, po wcześniejszym złożeniu zapisu elektronicznego. Limit miejsc przyjętych na studia jest zatwierdzany przez Rektora PW. Dziekan może rozszerzyć limit. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, do których należą: • wiedza z zakresu matematyki umożliwiająca zrozumienie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z dziedziny informatyki, • wiedza i umiejętności z zakresu architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, algorytmów i struktur danych, baz danych, programowania oraz technik Internetu • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji projektów informatycznych oraz prezentacji i dokumentacji wyników, • umiejętność wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych. W przypadku kandydatów, którzy nie spełniają w pełni wstępnych wymagań w zakresie informatyki lub umiejętności inżynierskich, ale ich braki programowe nie przekraczają 30 ECTS, program studiów jest rozszerzany o przedmioty uzupełniające.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Systemy Internetowe Wspomagania ZarządzaniaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w informatyce 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty kierunkowe Inteligentne techniki obliczeniowe 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Organizacja i zarządzanie projektami informatycznymi 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zaawansowane bazy danych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zaawansowane C++ 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
 Przedmioty podstawowe Matematyka dyskretna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=19
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Systemy Internetowe Wspomagania ZarządzaniaFizyka Fizyczne podstawy transmisji i przechowywania informacji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Przedmioty kierunkowe Programowanie równoległe i rozproszone 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zjazd kierunkowy 5 0 0 45 0 0 40 sylabus
   Metodyka projektowania systemów informacyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Obliczenia rozproszone w klastrach i gridach 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zawansowane technologie i bezpieczeństwo sieci komputerowych 5 30 30 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty podstawowe Metody optymalizacji 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy teoretyczne informatyki 5 450 450 0 0 0 60 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Systemy Internetowe Wspomagania ZarządzaniaPrzedmioty specjalnościowe Architektury i technologie systemów internetowych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Synteza mechanizmów decyzyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wspomaganie decyzji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zaawansowane aplikacje internetowe 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Informatyczne systemy zarządzania 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zarządzanie i harmonogramowanie procesów 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Systemy Internetowe Wspomagania ZarządzaniaDyplomowanie magisterskie Praca dyplomowa magisterska 15 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Pracownia dyplomowa magisterska 5 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K1_W01
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu: architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, algorytmów i struktur danych, baz danych, programowania oraz technik Internetu.
Efekt K1_W02
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych.
Efekt K2_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki dyskretnej, metod numerycznych oraz fizyki.
Efekt K2_W02
Ma szczegółową wiedzę w zakresie Elektroniki i Telekomunikacji dotyczącą wybranych problemów powiązanych z informatyką.
Efekt K2_W03
Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę dotyczącą: projektowania, modelowania, analizy, programowania i użytkowania systemów informatycznych.
Efekt K2_W04
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu informatyki a także Elektroniki i Telekomunikacji.
Efekt K2_W05
Ma szczegółową wiedzę w zakresie inżynierii systemów internetowych lub inżynierii oprogramowania lub zastosowań informatyki do wspomagania zarządzania.
Efekt K2_W06
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod sztucznej inteligencji stosowanych w projektowaniu złożonych systemów informatycznych.
Efekt K2_W07
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu informatyki.
Efekt K2_W08
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.
Efekt K2_W09
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu programowania rozproszonego i systemów czasu rzeczywistego.
Efekt K2_W10
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt K2_W11
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Efekt K2_W12
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K1_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Efekt K1_K02
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Efekt K1_U01
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu informatyki.
Efekt K1_U02
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
Efekt K1_U03
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Efekt K1_U04
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą.
Efekt K2_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Efekt K2_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Efekt K2_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim.
Efekt K2_U03
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych.
Efekt K2_U04
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Efekt K2_U05
Ma umiejętności językowe w zakresie informatyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekt K2_U06
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Efekt K2_U07
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu informatyki, matematyki oraz elektroniki i telekomunikacji a także zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.
Efekt K2_U08
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi dotyczącymi systemów informatycznych.
Efekt K2_U09
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie inżynierii oprogramowania, metod analizy systemów informatycznych, nowych metod obliczeniowych.
Efekt K2_U10
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich związanych z implementacją systemów informatycznych.
Efekt K2_U11
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić systemy informatyczne.
Efekt K2_U12
Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań programistycznych oraz z zakresu organizacji systemów informatycznych.
Efekt K2_U13
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych systemów informatycznych, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne.
Efekt K2_U14
Potrafi  stosując także koncepcyjnie nowe metody  rozwiązywać złożone zadania z zakresu informatyki, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy.
Efekt K2_U15
Potrafi  zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne  zaprojektować złożony system informatyczny oraz zrealizować projekt – co najmniej w części  używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K1_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Efekt K1_K02
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Efekt K2_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt K2_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Efekt K2_K03
Podejmuje starania, aby przekazać informacje i opinie dotyczące osiągnięć informatyki i jej różnych aspektów w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.
Efekt K2_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Efekt K2_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.