Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Ekonomia dr Barbara Felic

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObieralne Przedmiot kierunkowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Ekonomia sektora publicznego 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Państwo a biznes 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Ekonomia menedżerska 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych 5 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Teoria opodatkowania 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie strategiczne 4 8 16 0 0 0 24 sylabus
∑=19
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język angielski/niemiecki w ekonomii [English for Economics] 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Filozofia społeczna 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Prawo gospodarcze 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=8
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObowiązkowe E-biznes 3 8 16 0 0 0 24 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyka zawodowaPraktyka zawodowa Praktyki zawodowe 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
Przedmioty kierunkoweObieralne Przedmiot kierunkowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Polityka konkurencji 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Polityka przemysłowa 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Makroekonomia II 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Wnioskowanie statystyczne 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=10
Przedmioty kształcenia ogólnegoObowiązkowe Zarządzanie projektami 2 0 8 0 0 0 8 sylabus
∑=2
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObowiązkowe Controlling 3 8 16 0 0 0 24 sylabus
   Zaawansowane finanse przedsiębiorstw 3 8 16 0 0 0 24 sylabus
   Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Ekonomia międzynarodowa 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Gospodarowanie kapitałem ludzkim 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Metody badań marketingowych 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw 4 8 16 0 0 0 24 sylabus
∑=13
Przedmioty kształcenia ogólnegoObowiązkowe Historia myśli ekonomicznej 4 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach gospodarczych 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie sprzedażą 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Bankowość i ubezpieczenia 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Fuzje i przejęcia 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Strategie opodatkowania przedsiębiorstw 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyka zawodowaPraktyka zawodowa Praktyki zawodowe 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=6
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObieralne Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy logistyki przedsiębiorstwa 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil praktyczny - wiedza

Efekt K_W01
Ma ogólną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacjach z innymi naukami społecznymi.
Efekt K_W02
Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach organizacji gospodarczych i społecznych oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych organizacji gospodarczych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Efekt K_W03
Ma pogłębioną wiedzę o statycznych i dynamicznych relacjach między poszczególnymi elementami struktur społeczno- ekonomicznych , o celach ich funkcjonowania i prawidłowościach kształtujących te relacje i cele.
Efekt K_W04
Ma rozszerzona wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych , występujących między nimi prawidłowościach, a także o roli i znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Efekt K_W05
Ma szeroką wiedzę o człowieku jako twórcy cywilizacji oraz pogłębioną wiedzę o zachowaniu ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalny.
Efekt K_W06
Zna w stopniu rozszerzonym metody i narzędzia opisu i analizy organizacji gospodarczych i procesów w nich zachodzących a także identyfikuje występujące w nich prawidłowości.
Efekt K_W07
Ma zaawansowaną wiedzę o normach i regułach prawnych , organizacyjnych, zawodowych, moralnych i etycznych determinujących struktury organizacji gospodarczych i społecznych.
Efekt K_W08
Ma pogłębioną wiedzę o przesłankach i procesach zmian struktur wybranych organizacji gospodarczych, ich ekonomicznych uwarunkowaniach i konsekwencjach oraz praktycznych zastosowaniach.
Efekt K_W09
Ma pogłębiona wiedzę o teoriach opisujących struktury i instytucje społeczne, ich historycznej ewolucji oraz możliwościach praktycznych zastosowań.
Efekt K_W10
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa gospodarczego, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie potrzebę zarzadzania zasobami własności intelektualnej.
Efekt K_W11
Zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych.
Efekt K_W12
Zna metody i narzędzia analizy ekonomicznej , rozumie ich przydatność w podejmowaniu decyzji menedżerskich.
Efekt K_W13
Zna zaawansowane metody , narzędzia i techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Efekt K_W14
Ma pogłębiona wiedzę w zakresie zasad zarzadzania finansami, funkcjonowania instytucji i rynków finansowych oraz teorii inwestowania.
Efekt K_W15
Wykazuje rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu nauk ekonomicznych.

Profil praktyczny - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi analizować , interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczno-gospodarcze oraz oceniać wzajemne zależności i uwarunkowania ekonomiczne występujące w jednostkach gospodarczych i ich otoczeniu.
Efekt K_U02
Potrafi wykorzystując wiedzę teoretyczną analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk ekonomicznych oraz na podstawie właściwie dobranych danych formułować opinie w odniesieniu do badanych organizacji gospodarczych.
Efekt K_U03
Potrafi interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk ekonomicznych, wyrażać własne opinie oraz przyjmować proste założenia badawcze i je weryfikować.
Efekt K_U04
Potrafi prognozować i modelować złożone zjawiska i procesy gospodarcze, dostrzegać ich praktyczne skutki z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych w naukach ekonomicznych.
Efekt K_U05
Potrafi sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi , normami i regułami ( prawnymi, zawodowymi i etycznymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów w organizacjach gospodarczych.
Efekt K_U06
Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, potrafi krytycznie ocenić jej skuteczność i przydatność w praktyce oraz wykorzystać umiejętności pozyskane w trakcie praktyki zawodowej.
Efekt K_U07
Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań określonego problemu ekonomicznego , dokonania wyboru decyzji w tym zakresie a także wdrożenia przyjętych rozstrzygnięć w gospodarce.
Efekt K_U08
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów ekonomicznych opartą o ich teoretyczną ocenę z wykorzystaniem metod badawczych stosowanych w naukach ekonomicznych.
Efekt K_U09
Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i obcym, uznanym za podstawowy dla nauk ekonomicznych.
Efekt K_U10
Posiada rozszerzoną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w zakresie nauk ekonomicznych i pokrewnych.
Efekt K_U11
Ma umiejętność władania językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w zakresie właściwym dla praktyki biznesu.
Efekt K_U12
Umie integrować różne podejścia teoretyczne i pozyskiwać dane do określenia genezy i konsekwencji obserwowanych procesów i zjawisk w zakresie ekonomii menedżerskiej .
Efekt K_U13
Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zdarzenia gospodarcze , umie komunikować się ze specjalistami w dziedzinie ekonomii, a także z osobami z różnych środowisk społeczno-gospodarczych.
Efekt K_U14
Potrafi zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy wykorzystując różne podejścia, metody i techniki badawcze.
Efekt K_U15
Potrafi przeprowadzać analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw i wykorzystywać je do podejmowania decyzji w organizacjach gospodarczych.

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie, potrafi jednocześnie odpowiednio stymulować potrzebę uczenia się innych osób.
Efekt K_K02
Zna i rozumie potrzebę pracy w zespole , potrafi przyjmując różne role , realizować zarówno narzucone cele, jak i je wyznaczać.
Efekt K_K03
Wykazuje samodzielność w określaniu priorytetów w działaniach zawodowych służących realizacji określonych zadań wykonywanych przez siebie i innych.
Efekt K_K04
Ma świadomość konsekwencji ekonomicznych i społecznych decyzji gospodarczych podejmowanych w procesach zarządzania przedsiębiorstwami.
Efekt K_K05
Wykazuje akceptację różnych projektów gospodarczych i umie uczestniczyć w ich przygotowaniu uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.
Efekt K_K06
Jest świadomy potrzeby doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności , a także konieczności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin i dyscyplin nauki.
Efekt K_K07
Potrafi myśleć kreatywnie i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy.
Efekt K_K08
Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki , w tym etyki biznesu.