Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych dr inż. Marcin Jasiński

Cele:

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: • zaawansowana wiedza z przedmiotów podstawowych, • interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn, • przygotowanie do pracy w zespole, • znajomość języka obcego, • przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją i sterowaniem mechatronicznym: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych, • wiedza praktyczna ze zróżnicowanych praktyk realizowanych zgodnie z programem studiów. Specjalność Mechatronika pojazdów W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • zagadnień budowy, zastosowania oraz analizy sygnałów z czujników, aktywatorów oraz sieci informatycznych pojazdów, • zagadnień budowy i projektowania samochodów oraz ich zespołów podwozi, • zagadnień dotyczących akustyki pojazdów i maszyn roboczych; komfort użytkowania, wpływ środowiskowy, • zagadnień budowy, własności oraz diagnostyki systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów i maszyn roboczych, • zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz diagnostyką maszyn roboczych i pojazdów, • zagadnień związanych ze sterowaniem pojazdami autonomicznymi. Uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodów i maszyn roboczych, diagnostyki i bezpieczeństwa pojazdów i maszyn roboczych, akustyki pojazdów i maszyn roboczych oraz pojazdów autonomicznych pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w firmach związanych z motoryzacją, elektroniką, automatyką oraz robotyką. Specjalność Mechatronika maszyn roboczych W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • budowy i eksploatacji maszyn roboczych, • zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji urządzeń transportu bliskiego w tym pojazdów autonomicznych, • zagadnień analizy przeznaczenia, budowy modeli funkcjonalnych maszyn roboczych, • zagadnień modelowania członów dynamicznych, • zagadnień bezpieczeństwa i automatyzacji i robotyzacji maszyn roboczych systemów transportu, • zagadnień systemów sterowania i regulacji maszyn roboczych, • zagadnień projektowania układów sterowani i regulacji z wykorzystaniem techniki analogowej i cyfrowej, • systemów monitorowania, kontroli, sterowania i regulacji maszyn roboczych, • zagadnień analizy dynamicznej projektowania maszyn roboczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych, • programowalnych Kontrolerów Logicznych układów programowalnych PLD i mikrokontrolerów, • opracowywania i pisania programów komputerowych. Uniwersalne kompetencje zawodowe oraz wiedza z zakresu mechaniki i mechatroniki, a także biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi: Metoda Elementów Skończonych, systemy CAD/CAM, sztuczna inteligencja, umiejętność rozwiązywania inżynierskich zagadnień mechanicznych i mechatronicznych, sprawiają, że absolwenci tej specjalności z powodzeniem znajdują zatrudnienie jako konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działów projektowych, eksploatacyjnych, dozoru technicznego w dużych i małych firmach oraz instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, modernizacją maszyn i urządzeń zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, robotów przemysłowych, linii technologicznych itp., jako eksploatatorzy i diagności lub kierownicy serwisów maszyn roboczych. Specjalność Konstrukcje inteligentne Absolwent specjalności Konstrukcje inteligentne rozumie pojęcie konstrukcji „inteligentnej” powszechnie i od dawna używane w środowisku inżynierów i badaczy naukowych. W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy opanują i zdobędą wiedzę o podstawowych elementach tego typu konstrukcji, rozumieją rolę wiedzy oraz potrafią na podstawie zidentyfikowanego problemu dobrać najwłaściwsze rozwiązanie. Absolwent jest zapoznany z podstawami teoretycznymi opisującymi właściwości materiałów typu „smart”, w szczególności elementów piezoelektrycznych, magneto-reologicznych, elektromagnetycznych, stopów z pamięcią kształtu, struktur gradientowych. Zna modele konstytutywne piezoelektryków, wie jak je wykorzystać do zwiększenia stabilizacji i redukcji drgań giętnych belek, paneli i skrętnych wałów, potrafi także zaprojektować urządzenie odzyskujące energię (energy-harvesting system) stosowane m.in. w zasilaniu układów MEMS (microelectromechanical systems). Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą układów laminowanych, potrafi zaprojektować kompozyt zawierający włókna „inteligentne” sterowane polem elektrycznym. Absolwent zna prawa mechaniki (Newtona) oraz elektrodynamiki (Maxwella) i jest świadomy wszechobecnej interdyscyplinarności we współczesnych inżynierskich zadaniach. Potrafi te prawa poprawnie ze sobą kojarzyć w celu uzyskania poprawnie zaprojektowanej konstrukcji sprzęgającej oddziaływania mechaniczne z elektrycznymi, magnetycznymi oraz cieplnymi. Umie zaproponować właściwy algorytm sterowania konstrukcji „inteligentnej”, zna podstawy automatyki oraz programowania i potrafi je wykorzystać używając współczesnych narzędzi informatycznych. Wiedza i umiejętności Absolwenta tego kierunku predestynują go do ambitnej i innowacyjnej pracy inżynierskiej wychodzącej naprzeciw wyzwaniom najnowocześniejszej techniki. Specjalność Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • zagadnień budowy, zastosowania oraz analizy sygnałów z czujników, aktywatorów oraz sieci informatycznych pojazdów, • zagadnień budowy i projektowania samochodów oraz ich zespołów podwozi, • zagadnień budowy, własności oraz diagnostyki systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów i maszyn roboczych, • projektowania maszyn budowlanych, maszyn drogowych oraz dźwignic w zakresie układów napędowych i sterujących oraz konstrukcji nośnych, • bezpieczeństwa użytkowania maszyn roboczych, zwłaszcza dźwignic, • automatyzacji maszyn roboczych. Uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodów i maszyn roboczych, diagnostyki i bezpieczeństwa pojazdów i maszyn roboczych pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w firmach związanych z motoryzacją, elektroniką, automatyką i robotyką.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweFakultatywne Warsztaty 0 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 1 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=4
OgólnePrzedmioty HES Historia techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
PodstawoweChemia Chemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Matematyka Algebra 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie geometryczne 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 2 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=8
OgólneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Informatyka Wprowadzenie do Inżynierii Programowania 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Matematyka Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria maszyn i podstawy automatyki 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wprowadzanie do systemów mikroprocesorowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do mechatroniki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=11
OgólneJęzyki Obce Język obcy 1 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Mechanika ogólna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika płynów 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria programowania 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=22
OgólneJęzyki Obce Język obcy 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweFizyka i mechanika Laboratorium mechaniki płynów 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Termodynamika Termodynamika 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Komputerowe systemy w mechatronice 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje inteligentne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Maszyny robocze 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Napędy elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania systemów mechatronicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pojazdy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Silniki spalinowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do przetwarzania obrazów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzanie do robotyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
OgólneJęzyki Obce Język obcy 3 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja Maszyn Roboczych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Dźwigi osobowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Maszyny budowlane 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=10
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdówSpecjalnościowe Mechatronika pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pokładowa diagnostyka pojazdów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=10
KierunkoweObowiązkowe Modele funkcjonalne maszyn roboczych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy MES 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przetwarzanie i analiza obrazów 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Układy hydrauliczne i pneumatyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka układów mechatronicznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=18
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka III 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika maszyn roboczychSpecjalnościowe Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy modelowania i sterowania maszyn roboczych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy monitorowania maszyn roboczych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdówSpecjalnościowe Akustyka pojazdów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pojazdy autonomiczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 150 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   PLM - podejście bazodanowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=18
OgólnePrzedmioty HES Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt KMChtr_W01
ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, w tym metody matematyczne i metody numeryczne pożądane w; 1) w tworzeniu i analizie modeli kinematycznych, dynamicznych punktu materialnego, zbioru punktów materialnych, ciała sztywnego, zbioru ciał sztywnych, 2) w tworzeniu i analizie modeli wytrzymałościowych, w tym uwzględnienie różnych stanów obciążenia, związków pomiędzy stanem obciążenia i odkształcenia, 3) w procesie modelowania i prowadzenia analiz konstrukcji podstawowych elementów i zespołów maszyn i ich złożeń, 4) w procesie modelowania i analizie procesów produkcyjnych i innych procesów inżynierskich 5) opisu i analizy działania systemów mechatronicznych, elementów tych systemów, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących;
Efekt KMChtr_W02
ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującej ruch drgający i falowy, elektrodynamikę, mechanikę relatywistyczną i kwantową, optykę falową; w zakresie chemii fizycznej obejmującej termodynamikę chemiczną, elektrochemię; w zakresie chemii organicznej obejmującej zagadnienia przerobu ropy naftowej
Efekt KMChtr_W03
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z fizyki, obejmującą mechanikę punktu materialnego i bryły sztywnej, termodynamikę, mechanikę płynów, elektryczność i magnetyzm w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w układach napędowych, elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów oraz występujących w elementach i układach systemów mechatronicznych
Efekt KMChtr_W04
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki materiałów, w tym w zakresie stanu naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcji mechanicznych, niezbędną do prowadzenia analiz wytrzymałościowych
Efekt KMChtr_W05
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w budowie maszyn i systemów mechatronicznych
Efekt KMchtr_W06
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad tworzenia dokumentacji technicznej elementów oraz zespołów maszyn i pojazdów.
Efekt KMchtr_W07
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania.
Efekt KMChtr_W08
ma szczegółową wiedzę w zakresie metod analizy konstrukcji inżynierskich, w tym za pomocą systemów komputerowych
Efekt KMchtr_W09
ma elementarną wiedzę w zakresie eksploatacji maszyn roboczych i pojazdów, w tym zna problemy oddziaływania na środowisko naturalne pojazdów i maszyn roboczych.
Efekt KMChtr_W10
ma elementarną wiedzę w zakresie organizacji i prowadzenia inżynierskich procesów projektowych,
Efekt KMchtr_W11
ma elementarną wiedzę w zakresie procesów technologicznych stosowanych w procesie produkcji pojazdów i maszyn roboczych, w tym w zakresie organizacji i prowadzenia procesów przygotowania produkcji
Efekt KMchtr_W12
ma podstawową wiedzę w zakresie budowy napędów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych oraz ich stosowania w budowie pojazdów i maszyn roboczych,
Efekt KMchtr_W13
ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki, także w zastosowaniu do układów napędowych pojazdów i maszyn roboczych.
Efekt KMchtr_W14
ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw sieci komunikacyjnych w pojazdach i maszynach.
Efekt KMchtr_W15
ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy maszynowe, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne do analizy wyników eksperymentu,
Efekt KMchtr_W16
zna i rozumie procesy wytwarzania elementów konstrukcji, pojazdów maszyn roboczych i systemów mechatronicznych
Efekt KMChtr_W17
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjalistycznych zagadnień dotyczących projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych maszyn i pojazdów.
Efekt KMchtr_W18
zna i rozumie metodykę projektowania elementów systemów mechatronicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w tym metody sztucznej inteligencji, metody analizy obrazów; zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów.
Efekt KMchtr_W19
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechatroniki pojazdów oraz orientuje się w jej obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych,
Efekt KMchtr_W20
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie specjalistycznych, interdyscyplinarnych i wielodyscyplinowych procesów inżynierskich w budowie maszyn, pojazdów i układów mechatronicznych.
Efekt KMchtr_W21
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle budowy maszyn i mechatronicznym
Efekt KMchtr_W22
ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt KMchtr_W23
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt KMchtr_W24
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt KMchtr_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt KMchtr_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.
Efekt KMchtr_U03
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.
Efekt KMchtr_U04
potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego.
Efekt KMchtr_U05
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów,
Efekt KMchtr_U06
ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Efekt KMchtr_U07
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu fizyki, chemii i mechaniki oraz wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów systemów mechatronicznych.
Efekt KMchtr_U08
potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
Efekt KMchtr_U09
potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i zespołów ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne.
Efekt KMchtr_U10
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów systemów mechatronicznych maszyn i pojazdów
Efekt KMchtr_U11
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących elementy systemów mechatronicznych.
Efekt KMchtr_U12
potrafi planować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk elektrycznych mechanicznych optycznych i magnetycznych, a także ekstrakcją podstawowych parametrów charakteryzujących materiały, elementy systemów mechatronicznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski
Efekt KMchtr_U13
potrafi zaprojektować proces testowania elementów i układów maszynowych oraz przeprowadzić ich diagnozę
Efekt KMchtr_U14
potrafi sformułować specyfikację prostych systemów mechatronicznych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu
Efekt KMchtr_U15
potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę specjalistyczną w realizowanych zadaniach projektowych, zadaniach przygotowania procesów wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych maszyn i pojazdów.
Efekt KMChtr_U16
potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę specjalistyczną w procesach modelowania i analizy zjawisk występujących w budowie maszyn, pojazdów i układów mechatronicznych
Efekt KMchtr_U17
potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę w zakresie specjalistycznych procesów inżynierskich występujących w budowie układów mechatronicznych maszyn i pojazdów.
Efekt KMchtr_U18
potrafi zaprojektować prosty system mechatroniczny, korzystając ze specjalizowanego oprogramowania.
Efekt KMchtr_U19
potrafi zaplanować proces realizacji prostego urządzenia mechatronicznego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty.
Efekt KMchtr_U20
potrafi zbudować,uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system mechatroniczne.
Efekt KMchtr_U21
potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem mechatronicznym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących w systemie mechatronicznym.
Efekt KMchtr_U22
potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów mechatronicznych – dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
Efekt KMchtr_U23
potrafi pracować w środowisku przemysłowym wykazując dyscyplinę, odpowiedzialność i właściwy stosunek do pracy oraz przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanego z tą pracą
Efekt KMchtr_U24
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla mechatroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KMchtr_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Efekt KMchtr_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-mechatronika, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Efekt KMchtr_K03
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Efekt KMchtr_K04
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Efekt KMchtr_K05
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Efekt KMchtr_K06
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie mechatroniki pojazdów i maszyn i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.