Program Wydział Rok akademicki Stopień
Lotnictwo i Kosmonautyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Lotnictwo i Kosmonautyka prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Galiński

Cele:

Celem kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka jest przygotowanie inżynierów lotniczych do pracy naukowo badawczej. Absolwenci mogą więc kontynuować swój rozwój w ramach studiów doktoranckich. Mogą również uczestniczyć w dowolnych kursach i studiach podyplomowych. Absolwent kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka otrzymuje wykształcenie umożliwiające podjęcie twórczej pracy naukowo-badawczej w zakresie budowy, optymalizacji, unowocześniania, wdrażania i eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Jest przygotowany do pracy badawczej w zespołach międzynarodowych, samodzielnego śledzenia rozwoju technologii, pełnego zrozumienia obowiązujących przepisów i norm międzynarodowych w zakresie swojej specjalności. Kształcenie odbywa się na czterech specjalnościach: Automatyka i Systemy Lotnicze, Kosmonautyka, Napędy Lotnicze i Statki Powietrzne. Studenci specjalności Automatyka i Systemy Lotnicze są przygotowywani do pracy projektowo-konstrukcyjnej, wdrożeniowej i naukowej w zakresie automatyki i sterowania, urządzeń pilotażowych i nawigacyjnych oraz innych systemów pokładowych statków powietrznych i kosmicznych. Pozyskują umiejętności korzystania z oprogramowania wykorzystywanego w projektowaniu i badaniach tych układów oraz modelowania i symulacji lotu statków powietrznych i kosmicznych oraz systemów na nich występujących. Opanowane podstawy teoretyczne i znajomość zagadnień automatyki i sterowania pozawalają im na łatwe ich wykorzystanie także w innych niż lotnictwo działach techniki. Studenci specjalności Kosmonautyka uzyskują podstawową wiedzę z zakresu technologii kosmicznych, w tym sztucznych satelitów i stacji orbitalnych, nawigacji satelitarnej, telekomunikacji satelitarnej, teledetekcji satelitarnej i medycyny kosmicznej oraz szczegółową wiedzę z zakresu budowy i optymalizacji zespołów napędowych rakiet oraz aparatury pomiarowej pracującej w warunkach kosmicznych. Studenci specjalności Napędy Lotnicze uzyskują szeroką wiedzę w zakresie projektowania, badania i eksploatacji różnego rodzaju napędów. Dotyczy to zarówno napędów lotniczych, jak i silników trakcyjnych i stacjonarnych. Są przygotowywani do prac badawczych, optymalizacyjnych i zastosowań nowych technologii w silnikach lotniczych i kosmicznych. Studenci specjalności Statki Powietrzne są wszechstronnie przygotowywani do projektowania, konstruowania, badania, optymalizacji i eksploatacji statków powietrznych, w tym samolotów i śmigłowców bezzałogowych. Otrzymują podstawy do projektowania aerodynamicznego konfiguracji samolotów i śmigłowców najlepiej dopasowanych do założonych misji, kształtowania lotniczych struktur metalowych i kompozytowych, analizy wytrzymałościowej, zmęczenia konstrukcji oraz diagnostyki i pomiarów stanu statków powietrznych. Typowym miejscem pracy absolwentów studiów II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na wydziale MEiL są jednostki badawczo-rozwojowe i biura konstrukcyjne firm lotniczych i kosmicznych. Po ukończeniu dodatkowych kursów absolwenci mogą również podejmować prace w liniach lotniczych oraz lotniczych organizacjach obsługowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeSpecjalnościowe Metoda elementów skończonych 1 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Programowanie sterowników przemysłowych 2 0 0 30 0 0 0 sylabus
   Układy automatycznego sterowania lotem 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaSpecjalnościowe Fizyka przestrzeni kosmicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych 1 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Numeryczne modelowanie przepływów w silnikach turbinowych i rakietowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeSpecjalnościowe Komory spalania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych 1 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Numeryczne modelowanie przepływów w silnikach turbinowych i rakietowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneSpecjalnościowe Lotnicze struktury inteligentne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych 1 5 15 15 15 0 0 45 sylabus
∑=8
HESHES HES 21 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Dynamika lotu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyczne podstawy zagrożeń atmosferycznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Niekonwencjonalne napędy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Równania różniczkowe cząstkowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Sterowanie w lotnictwie i kosmonautyce 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki kosmiczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana ciepła w lotnictwie 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Wyposażenie pokładowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeObieralne Przedmiot obieralny S2 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Aerodynamika 2 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zmęczenie i diagnostyka konstrukcji płatowców. 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Czujniki i układy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Laboratorium systemów lotniczych. 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Układy nawigacji i orientacji przestrzennej 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Zaawansowana teoria sterowania 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaSpecjalnościowe Aparatura kosmiczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika lotu rakiet 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika sztucznych satelitów ziemi. 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teledetekcja satelitarna 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Telekomunikacja satelitarna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeSpecjalnościowe Sprężarki i turbiny lotnicze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia silników lotniczych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość silników lotniczych 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane laboratorium silników 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Zasilanie i sterowanie silników lotniczych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneObieralne Przedmiot obieralny S2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Aerodynamika 2 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Kompozyty w konstrukcjach lotniczych 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych 2 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zmęczenie i diagnostyka konstrukcji płatowców 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=16
KierunkoweObowiązkowe Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria przetwarzania sygnałów i identyfikacja 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie eksploatacją obiektów latających 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Praca przejściowa magisterska 6 0 0 0 90 0 90 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 22 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki Public Relations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Optymalizacja konstrukcji lotniczych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Samoloty bezzałogowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 225 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 45 0 50 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt LiK2_W01
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych z lotnictwem i kosmonautyką
Efekt LiK2_W02
Zna klasyfikację równań różniczkowych cząstkowych oraz metody rozwiązywania niektórych typów takich równań.
Efekt LiK2_W03
Zna matematyczne metody optymalizacji mające zastosowanie w lotnictwie.
Efekt LiK2_W04
Zna wybrane elementy szczególnej teorii względności. Posiada wiedzę na temat falowych właściwości światła oraz możliwości wykorzystania fotoniki w technice.
Efekt LiK2_W05
Zna skład chemiczny i budowę atmosfery oraz najważniejsze zjawiska fizyczne, które w niej występują oraz mają wpływ na przewidywanie pogody i bezpieczeństwo lotów.
Efekt LiK2_W06
Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z lotnictwem i kosmoautyką.
Efekt LiK2_W07
Zna metody regulacji automatycznej, kaskadowe układy regulacji oraz metody oceny własności dynamicznych układu regulacji. Posiada wiedzę na temat metod projektowania układów regulacji.
Efekt LiK2_W08
Posiada wiedzę na temat podstawowych i złożonych mechanizmów wymiany ciepła. Zna podstawowe prawa rządzące przepływami ciepła i właściwości termofizyczne materiałów istotnych z punktu widzenia wymiany ciepła.
Efekt LiK2_W09
Zna metody identyfikacji parametrów układów występujących w technice. Zna zalety i ograniczenia różnych metod przetwarzania sygnałów.
Efekt LiK2_W10
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące lotnictwo i kosmonautykę: wytrzymałość konstrukcji, aerodynamikę wewnętrzną lub zewnętrzną oraz wyposażenie pokładowe
Efekt LiK2_W11
Posiada wiedzę na temat modelowania ruchu statku powietrznego. Zna równania ruchu nieodkształcalnych statków powietrznych oraz posiadających dodatkowe stopnie swobody. Ma wiedzę na temat linearyzacji równań ruchu, metod wyznaczania pochodnych aerodynamicznych oraz metod badania ruchu statków powietrznych w różnych fazach lotu.
Efekt LiK2_W12
Posiada wiedzę na temat budowy i zasad działania systemów radiolokacji, systemów zwiększających bezpieczeństwo lotów oraz poszerzoną wiedzę na temat systemów i instalacji omawianych na pierwszym stopniu studiów.
Efekt LiK2_W13
Posiada wiedzę na temat procesu projektowania statku latającego oraz funkcji, charakterystyk, obciążeń i typowych przykładów konstrukcji jego elementów. Zna wybrane fragmenty obowiązujących przepisów budowy statków powietrznych.
Efekt LiK2_W14
Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową związaną z niektórymi obszarami inżynierii lotniczej i kosmicznej w zakresie konstrukcji płatowców lub konstrukcji zespołów napędowych i teorii spalania lub projektowania integracji i symulacji systemów pokładowych lub kosmonautyki.
Efekt LiK2_W15
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w obszarze lotnictwa i kosmonautyki i dyscyplin pokrewnych
Efekt LiK2_W16
Zna proponowane rozwiązania konstrukcyjne przyszłościowych i nietypowych rodzajów napędów.
Efekt LiK2_W17
Ma wiedzę na temat Bezpilotowych Systemów Lotniczych, ich systemów pokładowych i stacji naziemnych.
Efekt LiK2_W18
Zna metody systemowego podejścia do projektowania i organizacji misji kosmicznych
Efekt LiK2_W19
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna metody eksploatacji statków powietrznych w aspekcie bezpieczeństwa, niezawodności i kosztów, a w szczególności zarządzania ciągłą zdatnością do lotu z uwzględnieniem wymogów normatywnych i rozwoju nieniszczących metod oceny stanu technicznego.
Efekt LiK2_W20
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych z lotnictwem i kosmonautyką
Efekt LiK2_W21
Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecz¬nych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Efekt LiK2_W22
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt LiK2_W23
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; umie korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt LiK2_W24
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt LiK2_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; po¬trafi integrować uzyskane informacje dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Efekt LiK2_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim
Efekt LiK2_U03
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Efekt LiK2_U04
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu lotnictwa i kosmonautyki
Efekt LiK2_U05
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Efekt LiK2_U06
Ma umiejętności językowe w zakresie lotnictwa i kosmonautyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt LiK2_U07
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunika¬cyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Efekt LiK2_U08
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Efekt LiK2_U09
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz ekspery¬mentalne
Efekt LiK2_U10
Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynier¬skich – integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla lotnictwa i kosmonautyki oraz zastosować podejście systemowe uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Efekt LiK2_U11
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
Efekt LiK2_U12
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w lotnictwie i kosmonautyce
Efekt LiK2_U13
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Efekt LiK2_U14
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Efekt LiK2_U15
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące w lotnictwie i kosmonautyce rozwiązania tech¬niczne: urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi itp
Efekt LiK2_U16
Potrafi zaproponować ulepszenia/usprawnienia istnieją¬cych rozwiązań technicznych
Efekt LiK2_U17
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla lotnictwa i kosmonautyki, w tym zadań nietypowych, w tym uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
Efekt LiK2_U18
Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla lotnictwa i kosmonautyki, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody ¬rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charaktery¬styczne dla lotnictwa i kosmonautyki, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Efekt LiK2_U19
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane ze swoją lotniczą lub kosmonautyczną specjalizacją, oraz zrealizować ten projekt - przynajmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, jeśli trzeba - przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt LiK2_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt LiK2_K02
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt LiK2_K03
Potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
Efekt LiK2_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt LiK2_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Efekt LiK2_K06
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt LiK2_K07
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazy¬wania społeczeństwu - m.in., poprzez środki masowego prze¬kazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia