Program Wydział Rok akademicki Stopień
Energetyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Energetyka prof nzw. dr hab Konrad Swirski

Cele:

Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy ogólnej, a także nabycie umiejętności, umożliwiających rozwiązywanie niestandardowych problemów technicznych występujących w realizacji procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem energii. Absolwent ma wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Absolwent jest przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii, maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnosciowe Budowa i eksploatacja urządzeń i systemów chłodniczych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Nowoczesne technologie produkcji żywności 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Eksperci w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy Cieplne Siłowni 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne metody pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania prawne energetyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Eksperci w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne metody pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Układy Cieplne Siłowni 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania prawne energetyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
HESHES HES 21 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Metoda elementów skończonych 1 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w wymianie ciepła 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody obliczeniowe mechaniki płynów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Modelowanie matematyczne i identyfikacja procesów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Probabilistyka i metody statystyczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Równania różniczkowe cząstkowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Zrównoważony transport energii 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaObieralne Przedmiot obieralny S2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość aparatury procesowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnosciowe Charakterystyka energetyczna budynku i audyting 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fotowoltaika 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Laboratorium chłodnictwa 2 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Perspektywiczne technologie chłodnicze 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologia sorpcyjna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=14
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Efektywność Energetyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych 2 15 0 30 0 0 30 sylabus
   Odnawialne Źródła Energii 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowana Wymiana Ciepła 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Laboratorium Systemów Energetycznych 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Perspektywiczne Technologie Energetyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Teoretyczne Budowy i Eksploatacji Maszyn 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Układy Hybrydowe w Energetyce 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=14
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium Systemów Energetycznych 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Podstawy Teoretyczne Budowy i Eksploatacji Maszyn 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Efektywność Energetyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Perspektywiczne Technologie Energetyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy Hybrydowe w Energetyce 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zaawansowana Wymiana Ciepła 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=14
KierunkoweObowiązkowe Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt obliczeniowy 4 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Termodynamika statystyczna i nierównowagowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Praca przejściowa magisterska 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnosciowe Podstawy technologii przemysłowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia chłodnictwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci Inteligentne i Energetyka Rozproszona 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważone Magazynowanie Energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Systemy Informatyczne Zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy Informatyczne Zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważone Magazynowanie Energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Sieci Inteligentne i Energetyka Rozproszona 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
HESHES HES 22 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki Public Relations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Kierowanie projektami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 225 0 500 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 30 0 50 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt E2_W01
Posiada rozszerzona i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki stosowanej. Zna ogólny i szczegółowy opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych, zna zaawansowane metody matematyczne niezbędne w modelowaniu matematycznym (równania różniczkowe, elementy algebry i geometrii analitycznej, metody statystyczne, metody planowania eksperymentu, teorię optymalizacji)
Efekt E2_W02
Zna podstawowe i zaawansowane metody chemii organicznej i nieorganicznej, w tym elementy struktury atomowej, spektroskopii, rezonansu magnetycznego, kinetyki procesów chemicznych, katalizy i chemii powierzchni, zna podstawy fizyki współczesnej
Efekt E2_W03
Zna zaawansowane metody numeryczne rozwiązywania problemów opisanych metodami matematycznymi, zna możliwości komercyjnych programów komputerowych
Efekt E2_W04
Posiada wiedzę w zakresie inżynierii materiałowej, w szczególności własności materiałów stosowanych w energetyce wysokotemperaturowej (turbiny gazowe, turbiny parowe na parametry nadkrytyczne, kotły parowe konwencjonalne i fluidalne)
Efekt E2_W05
Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie opisu fenomenologicznego i matematycznego procesów wymiany pędu, ciepła i masy w szczególności podstawowe prawa mechaniki płynów, opisu procesów przepływu ciepła przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie, przepływu masy, zna podstawowe metody matematyczne rozwiązywania tych problemów
Efekt E2_W06
Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej i chemicznej, w tym termodynamiki równowagowej oraz termodynamiki procesów nieodwracalnych, zna metody analityczne określania własności roztworów i tworzenia diagramów fazowych, określenia parametrów równowagi chemicznej, kinetyki reakcji (w tym procesów spalania), elementy termodynamiki statystycznej i teorii stabilności
Efekt E2_W07
Zna szczegółowo technologie konwersji i transportu energii
Efekt E2_W08
Zna metody projektowania (kotły parowe, turbiny gazowe i parowe, sprężarki) oraz układów sieci cieplnych, urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i wentylacji, skojarzonej gospodarki cieplnej
Efekt E2_W09
Zna zaawansowane metody wykorzystania zasobów energii odnawialnej (wodnej, słonecznej, geotermalnej, wiatrowej, biomasy)
Efekt E2_W10
zna zasady działania i wykorzystywania ogniw paliwowych oraz energetyki wodorowej
Efekt E2_W11
Zna metody oceny energetycznej procesów - bilansowanie materiałowe, energetyczne i egzergetyczne, określanie wskaźników skumulowanego zużycia energii i egzergii, analizę termoekologiczną, wykorzystanie energii odpadowej, ciepłownictwo, skojarzoną gospodarkę cieplno-elektryczną, metody audytu energetycznego
Efekt E2_W12
Posiada wiedzę w zakresie zasobów paliw naturalnych, ich własności fizycznych i chemicznych, procesów zgazowania węgla, czystych technologii przetwórstwa węgla, magazynowania gazu ziemnego, podstawowych procesów petrochemii
Efekt E2_W13
Posiada zaawansowaną wiedzę w dziedzinie energetyki jądrowej w tym budowy reaktorów jądrowych, mechanizmów reakcji jądrowej, awarii elektrowni jądrowych, metod obliczeniowych fizyki reaktorowej
Efekt E2_W14
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu energetyki
Efekt E2_W15
Ma podstawową i zaawansowaną wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w energetyce , zna szczegółowo zasady działania i eksploatacji maszyn i zna zasady doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla maszyn i urządzeń energetycznych, urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych
Efekt E2_W16
Zna zasady tworzenia i testowania algorytmów numerycznych, zna możliwości i ograniczenia typowych obliczeniowych i projektowych programów komercyjnych, potrafi je samodzielnie wykorzystywać w rozwiązywaniu problemów energetycznych
Efekt E2_W17
Zna metody optymalizacyjne w tym programowania liniowego i nieliniowego, optymalizacji wielowymiarowej, programowania dynamicznego i stochastycznego, praktycznych zastosowań optymalizacji w termodynamice, wymianie energii, energetyce przemysłowej
Efekt E2_W18
Zna zasady analizy techniczno ekonomicznej przy projektowaniu i modernizacji urządzeń energetycznych
Efekt E2_W19
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Efekt E2_W20
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt E2_W21
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt E2_W22
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt E2_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie energetyki; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Efekt E2_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie energetyki
Efekt E2_U03
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla energetyki, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Efekt E2_U04
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu energetyki
Efekt E2_U05
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Efekt E2_U06
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 82+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, zna specyficzne dla energetyki słownictwo i oznaczenia
Efekt E2_U07
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej, potrafi przygotować do druku artykuł prezentujący wyniki własnych analiz
Efekt E2_U08
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski, wykorzystuje prawa fizyki i metody eksperymentalne fizyki w analizie przebiegu różnych procesów fizycznych i chemicznych
Efekt E2_U09
Potrafi stosować metody matematyczne w rozwiązywaniu numerycznym i analitycznym modeli matematycznych procesów fizycznych i chemicznych w energetyce cieplnej
Efekt E2_U10
Posiada umiejętność zastosowań metod nowoczesnej fizyki w analizie i badaniach eksperymentalnych procesów w energetyce cieplnej
Efekt E2_U11
Posiada umiejętność zastosowania zasad i metod termodynamiki równowagowej i nieodwracalnej
Efekt E2_U12
Potrafi implementować metody badań chemicznych - kinetyki, katalizy - w badaniach procesów w energetyce cieplnej
Efekt E2_U13
Potrafi stosować wiedzę informatyczną w analizie procesów fizycznych i chemicznych
Efekt E2_U14
Potrafi sformułować równania modeli matematycznych opisujących własności instalacji energetycznych lub chłodniczych i ich elementów w stanach ustalonych i przejściowych
Efekt E2_U15
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie energetyki
Efekt E2_U16
Ma przygotowane niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Efekt E2_U17
Potrafi prowadzić analizę techniczno-ekonomiczną projektowanych i modernizowanych układów technologicznych z wykorzystaniem metod skumulowanych wskaźników zużycia energii i egzergii i analizy ekonomicznej
Efekt E2_U18
Potrafi stosować modele matematyczne procesów wymiany pędu, ciepła i masy, oraz rozwiązywać zadania bilansowe, również z wykorzystaniem programów komercyjnych
Efekt E2_U19
Potrafi dokonać analizy i porównania zastosowanych rozwiązań technicznych, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Efekt E2_U20
Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Efekt E2_U21
Potrafi stosować algorytmy identyfikacji modeli matematycznych
Efekt E2_U22
Potrafi stosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w opisie techniczno-ekonomicznym w energetyce
Efekt E2_U23
Potrafi rozwiązywać zadania projektowe i analizy pracy urządzeń i instalacji energetycznych uwzględniając ograniczenia regulacyjno-prawne oraz wpływ na środowisko
Efekt E2_U24
Potrafi używać komercyjnych programów obliczeniowych oraz tworzyć niewielkie własne aplikacje programowe na potrzeby modelowania matematycznego oraz zadań badawczych
Efekt E2_U25
Potrafi projektować i dobierać podstawowe maszyny energetyczne w zależności od rodzaju procesu
Efekt E2_U26
Potrafi dokonać wyboru rodzaju paliw w realizacji projektowanych procesów energetycznych

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt E2_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt E2_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt E2_K03
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując w niej różne role
Efekt E2_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt E2_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Efekt E2_K06
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt E2_K07
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia