Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ochrona Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ochrona Środowiska brak

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów: Program studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska umożliwia studentowi zdobycie wiedzy umożliwiającej organizowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, głównie w ujęciu lokalnym. Absolwent kierunku Ochrona Środowiska posiada podstawowe wiadomości z zakresu chemii, biologii, ekologii, matematyki, fizyki i informatyki, biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii. Posiada wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby. Absolwent posiada umiejętność wykonywania badań i oceny stanu/jakości środowiska oraz interpretacji zachodzących w nim zmian i proponowania rozwiązań technicznych, prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Potrafi wykorzystać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Absolwent potrafi posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy oraz posiada zasób wiedzy niezbędny dla podjęcia studiów II stopnia. Absolwent może podjąć pracę: na obiektach związanych z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (zbiorniki retencyjne, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zakłady przekształcania odpadów, itp.), w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się remediacją gleb i gruntów oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, miejskich i gminnych przedsiębiorstwach oczyszczania, w przedsiębiorstwach zajmujących zbiórką, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, w działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska, w administracji rządowej i samorządowej (Ministerstwo Środowiska, fundusze ochrony środowiska, wydziały ochrony środowiska urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych), w firmach konsultingowych zajmujących się ochroną środowiska, w biurach projektowych specjalizujących się w przeglądach (audytach) ekologicznych, projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego i ocenach oddziaływania na środowisko, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dostarczających urządzenia i aparaturę ochrony środowiska, w przedsiębiorstwach (firmach) zajmujących się alternatywnymi źródłami energii oraz w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Techniki prezentacji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Ekologia 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównowazony rozwój 1 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Biologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Informatyki 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ochrona środowiska pracy 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawoznawstwa 2 450 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Meteorologia 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona przyrody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Informatyki 2 2 0 30 30 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój 2 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Chemia 2 3 15 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Elementy grafiki inżynierskiej 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Geologia, hydrogeologia i geomorfologia 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gleboznawstwo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Klimatologia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Biochemia 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Chemia 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Hydrologia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Mikrobiologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Monitoring Środowiska i opracowanie danych monitoringowych 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Ochrona Powietrza 5 15 0 15 30 0 60 sylabus
   Oczyszczanie wody 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy toksykologii środowiska 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Elementy planowania przestrzennego 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 1 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Oczyszczanie ścieków 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Oddziaływanie transportu na środowisko 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Racjonalne gospodarowanie energią 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji przestrzennej 4 15 0 0 0 45 60 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Alternatywne źródła energii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Gospodarowanie odpadami 2 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Gospodarowanie Wodą 6 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Ochrona przed hałasem 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Praktyka zawodowa (pomiarowa) 7 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów 4 15 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObieralneObieralne Architektura i ekologia krajobrazu 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Obiekty hydrotechniczne 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Techniki i technologie oczyszczania miast 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Infrastruktura miejska 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały a środowisko, recykling odpadów 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=12
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Ekonomika i finanse w ochronie środowiska 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 8 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie ochroną środowiska 6 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=18
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ochrona ŚrodowiskaObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka zawodowa 14 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Posiada wiedzę z matematyki pozwalającą na posługiwanie się metodami matematycznymi właściwymi dla kierunku ochrona środowiska, w tym wykonywanie obliczeń inżynierskich, statystycznych oraz budowę modeli matematycznych i interpretację zjawisk przyrodniczych.
Efekt K_W02
Posiada wiedzę z fizyki pozwalającą na posługiwanie się modelami i pojęciami właściwymi dla kierunku ochrona środowiska, rozumienie odpowiednich pojęć i interpretację zjawisk przyrodniczych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich.
Efekt K_W03
Posiada ugruntowaną wiedzę ogólną z podstawowych działów chemii obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną i fizyczną.
Efekt K_W04
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologii oraz podstawową z zakresu biochemii, biotechnologii i mikrobiologii.
Efekt K_W05
Ma wiedzę z zakresu inżynierii środowiska, ochrony przyrody, ekologii i ekotoksykologii.
Efekt K_W06
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi.
Efekt K_W07
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk o ziemi w tym m.in. geologii, hydrogeologii, hydrologii, meteorologii i klimatologii.
Efekt K_W08
Posiada wiedzę z zakresu fizykochemicznych i biologicznych podstaw procesów zachodzących w środowisku naturalnym.
Efekt K_W09
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dotyczącego poszczególnych komponentów środowiska naturalnego: powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz atmosfery.
Efekt K_W10
Posiada wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi, jak również gospodarowania odpadami i oczyszczania ścieków oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
Efekt K_W11
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych technik i narzędzi badawczych monitorowania oraz ochrony poszczególnych komponentów środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami.
Efekt K_W12
Posiada ogólną orientację w aktualnych trendach rozwojowych w ochronie i inżynierii środowiska, w tym w szczególności dotyczące zrównoważonego rozwoju i walki z zagrożeniami cywilizacyjnymi.
Efekt K_W13
Posiada wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem w tym m.in. planowania przestrzennego i zarządzania danymi przestrzennymi z wykorzystaniem baz danych i systemów GIS.
Efekt K_W14
Posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością, oraz uwarunkowań środowiskowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt K_W15
Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, w tym znajomość pakietów biurowych, statystycznych, do obliczeń inżynierskich, wizualizacji danych oraz grafiki inżynierskiej.
Efekt K_W16
Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki i prawa ochrony środowiska oraz uwarunkowań społecznych i pozatechnicznych działalności inżynierskiej w dziedzinie ochrony środowiska.
Efekt K_W17
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii .
Efekt K_W18
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii z zakresu ochrony środowiska oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zagadnień ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i prawa patentowego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Efekt K_W19
Posiada ogólną wiedzę o aspektach ekologicznych procesów wytwarzania energii i podstawowych procesów przemysłowych oraz o alternatywnych źródłach energii, aspektach technicznych, ekologicznych i ekonomicznych ich wykorzystania.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać i rozumie informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi interpretować uzyskane informacje, oraz oceniać ich rzetelność i wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie.
Efekt K_U02
Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, w tym także w języku obcym.
Efekt K_U03
Posługuje się poprawnie terminologią i nomenklaturą stosowaną w dziedzinie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych, również w języku obcym.
Efekt K_U04
Zna język obcy na poziomie biegłości B2 i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową.
Efekt K_U05
Potrafi samodzielnie przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.
Efekt K_U06
Potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia lub realizacji zadania badawczego, w tym także w języku obcym
Efekt K_U07
Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki badań i odkryć dokonanych w zakresie ochrony środowiska i pokrewnych dyscyplin przyrodniczych.
Efekt K_U08
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi realizację zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska
Efekt K_U09
Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań eksperymentalnych, realizacji prostych zadań badawczych i przeprowadzenia ekspertyz pod opieką opiekuna naukowego.
Efekt K_U10
Posiada umiejętność interpretacji i krytycznej dyskusji wyników prowadzonych badań, a także jest zdolny do wyciągania wniosków w celu modyfikacji wcześniej przyjętych założeń.
Efekt K_U11
Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe i statystyczne, eksperymentalne i analityczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie badania i ochrony środowiska naturalnego .
Efekt K_U12
W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym .
Efekt K_U13
Potrafi stosować zasady projektowania monitoringu środowiska oraz potrafi interpretować dane pomiarowe.
Efekt K_U14
Potrafi oceniać zagrożenia poszczególnych komponentów środowiska i zdrowia ludzkiego związane z działalnością człowieka.
Efekt K_U15
Posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w zakresie badania stanu środowiska naturalnego.
Efekt K_U16
Stosuje metody analityczne i aparaturę do prowadzenia badań i obserwacji stanu środowiska w laboratorium i w terenie.
Efekt K_U17
Zna zasady BHP i stosuje podstawowe regulacje prawne umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej.
Efekt K_U18
Potrafi stosować zasady racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz wykorzystywać alternatywne źródła energii.
Efekt K_U19
Potrafi wykorzystać oraz ocenić przydatność rutynowych metod i technik służących ochronie środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami.
Efekt K_U20
Posiada umiejętności w zakresie wykorzystania istniejących i opracowania nowych metod i technik oczyszczania ścieków, gazów odlotowych i gospodarowania odpadami.
Efekt K_U21
Potrafi przeprowadzać ocenę oddziaływania przedsięwzięć i inwestycji na różne komponenty środowiska naturalnego.
Efekt K_U22
Potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju i potrafi wykazać zagrożenia związane z rozwojem cywilizacyjnym.
Efekt K_U23
Potrafi zarządzać informacjami związanymi z ochroną środowiska, w tym umie interpretować dane o charakterze przestrzennym
Efekt K_U24
Posiada umiejętność samodzielnego projektowania prostych systemów lub procesów stosowanych w ochronie środowiska.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.
Efekt K_K02
Potrafi formułować problemy w celu pogłębienia rozumienia danego zagadnienia lub uzupełnienia luk w rozumowaniu.
Efekt K_K03
Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.
Efekt K_K04
Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.
Efekt K_K05
Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość konieczności stałego pogłębiania i aktualizowania wiedzy.
Efekt K_K06
Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.
Efekt K_K07
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Efekt K_K08
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę popularyzacji osiągnięć techniki i technologii, w tym w szczególności dotyczących ochrony środowiska oraz podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały dla odbiorców bez przygotowania technicznego.