Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Gospodarka Przestrzenna Mgr inż. Maciej Delnicki

Cele:

Program kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna pozwala zdobyć wysoko specjalizowaną wiedzę z zakresu: planowania zrównoważonego rozwoju, kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwenci uzyskują kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, poznając jednocześnie uwarunkowania społeczne i interkulturowe działalności z zakresu gospodarki przestrzennej. Otrzymują niezbędne przygotowanie do: opracowywania dokumentów planistycznych i konstruowania wizji oraz programów rozwoju jednostek przestrzennych; zarządzania przestrzenią, opracowywania analiz, modelowania, prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego, przy jednoczesnym wykorzystaniu w realizacji zadań wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii systemów informacji przestrzennej oraz cyfrowych opracowań teledetekcyjnych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Przetwarzanie i interpretacja zdjęć satelitarnych 3 0 0 0 16 0 16 sylabus
   Technologie SIP 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Urbanistyka w krajach UE 2 8 16 0 0 0 24 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Kształtowanie krajobrazu 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich 4 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Monitoring środowiska 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Teoria systemów 1 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zagrożenia i ochrona powierzchni ziemi 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Marketing terytorialny 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Modelowanie w gospodarce przestrzennej 2 0 0 0 16 0 16 sylabus
   Polityka regionalna 4 8 0 0 16 0 24 sylabus
   Prawodawstwo UE w gospodarowaniu przestrzenią 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Techniki legislacyjne w planowaniu 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zagrożenia i ochrona ekosystemów miejskich 3 8 0 0 16 0 24 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Teoria organizacji i zarządzania 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Bonitacja i waloryzacja gleb 3 0 0 0 16 0 16 sylabus
   Gospodarowanie surowcami mineralnymi 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Rewitalizacja obszarów zdewastowanych 4 16 0 0 24 0 40 sylabus
   Wybrane działy rolnictwa i leśnictwa 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Wycena nieruchomości dla potrzeb gospodarki przestrzennej 3 16 0 0 16 0 32 sylabus
∑=20
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Funkcje mieszkaniowe w rozwoju miast 4 16 0 0 16 0 32 sylabus
   Komputerowe modele przestrzenne - zastosowanie w analizach i projektach 3 0 0 0 24 0 24 sylabus
   Planowanie Przestrzenne Rozwoju Miasta 4 15 0 0 24 0 40 sylabus
   Planowanie regionalne 5 16 0 0 24 0 40 sylabus
   Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu o różnych funkcjach 4 8 0 0 24 0 32 sylabus
∑=20
HESHES Przedmiot obieralny 2 - Public relations i reklama we współczesnym świecie 1 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=1
Język obcyJęzyk obcy Język obcy specjalistyczny angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJO 1 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Teledetekcja środowiska 1 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=1
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1 0 0 0 16 0 16 sylabus
∑=1
HESHES Przedmiot obieralny 1 - Sytuacje konfliktowe - możliwości ich rozwiązywania, negocjacje 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe SUGP 1 0 16 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe UPP 1 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą teorię systemów
Efekt K_W02
zna metody realizacji kompleksowych prac urządzeniowo-rolnych w tym szczegółowe zasady opracowania założeń do projektu scalenia gruntów uwzględniające współczesne wymogi rozwoju obszarów wiejskich
Efekt K_W03
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie systemów kontroli i oceny jakości stanu środowiska, skali zagrożeń środowiska w Polsce i na świecie
Efekt K_W04
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technologii GIS oraz metod i technik pozyskiwania i przetwarzania danych (również obrazowych) oraz użytkowania systemów informacji przestrzennej a także ich zastosowań
Efekt K_W05
zna podstawy zarządzania ludźmi i organizacjami oraz zna techniki prowadzenia negocjacji
Efekt K_W06
ma podstawową wiedzę o czynnikach rozwoju regionalnego, zna instrumenty polityki regionalnej
Efekt K_W07
ma podstawową wiedzę o samorządzie terytorialnym i planowaniu przestrzennym w krajach UE
Efekt K_W08
ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce planistycznej zarówno w kraju, jak i w Europie
Efekt K_W09
zna uwarunkowania prawno-gospodarcze występujące w miastach UE, które mają wpływ na rozwiązania urbanistyczne
Efekt K_W10_SR
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące powstawania złóż kopalin, przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych aspektów działalności geologicznej i górniczej, racjonalnego gospodarowania złożami kopalin, wpływu złóż kopalin na środowisko oraz planowanie przestrzenne
Efekt K_W10_UR
ma podstawową wiedzę o zakresie roli i osadzania planów zagospodarowania przestrzennego województwa i kraju w systemie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego
Efekt K_W11_SR
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą prognoz oddziaływania na środowisko zamierzeń opisanych w podstawowych dokumentach planistycznych
Efekt K_W11_UR
ma wiedzę pozwalającą na opracowanie koncepcji dokumentu planistycznego wyrażającego politykę przestrzenną miasta
Efekt K_W12
zna podstawowe zasady programowania ośrodków miejskich skupiających usługi centro- twórcze oraz zasady kreacji przestrzeni publicznych o walorach kulturowych; zna podstawowe zasady kształtowania struktur architektoniczno-budowlanych dla różnych obiektów użyteczności publicznej, zasady ich łączenia z funkcjami mieszkaniowymi i rekreacyjnymi oraz zasady ich obsługi infrastrukturą komunikacyjną i inżynieryjną
Efekt K_W12_SR
ma wiedzę z zakresu ekonomi i budownictwa niezbędną dla potrzeb gospodarowania i administrowania nieruchomościami; zna zasady określania wartości nieruchomości do celów wynikających z przepisów dotyczących planowania przestrzennego

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Efekt K_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Efekt K_U03
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych opracowań
Efekt K_U04
biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim
Efekt K_U05
planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego
Efekt K_U06
umie przygotować wystąpienia ustne z wykorzystaniem rożnych środków komunikacji werbalnej
Efekt K_U07
potrafi właściwie analizować proces planowania w jednostce organizacyjnej, ocenić wady i zalety różnych modeli struktur organizacyjnych
Efekt K_U08
potrafi sformułować cele polityki regionalnej, ocenić innowacyjność regionów, dokonać krytycznej oceny jednostek terytorialnych realizujących określone zadania
Efekt K_U09
potrafi analizować uwarunkowania planowania przestrzennego oraz rozumie wieloaspektowość tego procesu
Efekt K_U10
potrafi interpretować wyniki monitoringu stanu środowiska
Efekt K_U11_SR
potrafi opracować założenia do projektu scalenia wykorzystując dostępne metody techniki i dane
Efekt K_U11_UR
potrafi ocenić i zinterpretować projekt, plany i realizacje urbanistyczne pod względem ich specyfiki i oryginalności w świetle zasad zrównoważonego rozwoju. Potrafi określić zakres istotnych uwarunkowań przestrzennego rozwoju miasta, wskazać mocne i słabe jego strony oraz zidentyfikować szanse rozwojowe i zagrożenia rozwojowe
Efekt K_U12_SR
potrafi określić ekonomiczną efektywność inwestycji w nieruchomość oraz wybrać najlepszy wariant inwestycji
Efekt K_U12_UR
potrafi przedstawić diagnozę stanu zagospodarowania wybranego regionu lub subregionu, ze wskazaniem jego najistotniejszych uwarunkowań i problemów rozwojowych; potrafi określić podstawowe cechy zagospodarowania przestrzennego terenu miejskiego przeznaczonego na cele koncentracji obiektów użyteczności publicznej, przeanalizować zebrane informacje pod kątem możliwości ukształtowania ośrodka usługowego wzbogaconego o przestrzenie publiczne o walorach kulturowych
Efekt K_U13_SR
potrafi dokonać oceny stanu zagospodarowania i stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
Efekt K_U13_UR
potrafi zaprogramować i zaprojektować miejski ośrodek usługowy o wielofunkcyjnej strukturze, właściwie obsłużony infrastrukturą komunikacyjną i inżynieryjną i nadać mu reprezentacyjną formę urbanistyczną uwzględniającą lokalną tożsamość przestrzenną
Efekt K_U14
potrafi wykorzystać technologię GIS do organizacji i przetwarzania danych przestrzennych (również obrazów cyfrowych) w celu: modelowania, symulacji i prognozowania zjawisk i procesów istotnych dla gospodarki przestrzennej, wspomagania procesów podejmowania decyzji planistycznych oraz opracowania właściwej prezentacji kartograficznej otrzymanych wyników

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
ma wyrobioną świadomość zawodową społecznej odpowiedzialności przy ocenie i w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzennego prowadzonego w różnych skalach
Efekt K_K02
potrafi współpracować i pracować w grupie projektantów o różnej specjalności i podejmować wspólne decyzje projektowe
Efekt K_K03
potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności