Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Mechatroniki 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechatronika Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Cele:

Studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie- trwają 4 lata i kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Obok przedmiotów ogólnych, matematyki, fizyki i języków obcych program obejmuje podstawowe przedmioty techniczne: mechanikę, elektrotechnikę, informatykę, automatykę, metrologię, fotonikę, konstrukcję urządzeń precyzyjnych oraz technologię.

Warunki przyjęć:

Od 2018 Wydział Mechatroniki nie prowadzi naboru na studia niestacjonarne.

Efekty uczenia się


Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Urządzenia mechatroniczne
(Rozwiń)
Urządzenia mechatroniczneObowiązkowe Aparatura w systemach zapewnienia jakości 4 24 0 18 0 0 42 sylabus
   Elektroniczne techniki pomiarowe 3 10 0 8 0 0 18 sylabus
   Podstawy fotoniki I 5 36 0 0 0 0 36 sylabus
   Projektowanie zespołów elektronicznych 3 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Systemy zapewnienia jakości 3 14 0 8 0 0 22 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki I 4 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Urządzenia i systemy produkcyjne 4 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Urządzenia technologiczne elektroniki I 2 45 0 0 0 0 12 sylabus
   Współczesne narzędzia wspomagania projektowania 4 0 0 10 10 0 20 sylabus
∑=32
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Urządzenia mechatroniczne
(Rozwiń)
Urządzenia mechatroniczneObowiązkowe Eksploatacja urządzeń mechatronicznych 4 12 0 0 8 0 20 sylabus
   Nieniszczące badania materiałów 3 10 0 8 0 0 18 sylabus
   Podstawy fotoniki II 2 0 0 12 0 0 1 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki II 3 0 0 15 0 0 25 sylabus
   Technologia wyrobów elektronicznych 5 25 0 0 12 0 37 sylabus
   Urządzenia technologiczne elektroniki II 3 0 0 12 0 0 12 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 25 0 0 0 25 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą analizę, algebrę, rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne oraz elementy przekształceń całkowych, niezbędną do:a) opisu i analizy działania układów mechanicznych,b) opisu i analizy działania układów automatyki,c) opisu i działania obwodów elektrycznych i układów elektronicznych.
Efekt K_W02
Ma wiedzę w zakresie fizyki, w zakresie typowym dla uniwersytetu technicznego, w tym w zakresie mechaniki klasycznej, elektrodynamiki, optyki i fotoniki, fizyki ciała stałego, niezbędną do rozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice.
Efekt K_W03
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów, w tym mechaniki przepływów, niezbędną do projektowania struktur mechanicznych urządzeń mechatronicznych
Efekt K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie informatyki, z uwzględnieniem oprogramowania biurowego, programowania w językach wyższego rzędu, korzystania z sieci komputerowych i aplikacji internetowych oraz z systemów i aplikacji bazodanowych.
Efekt K_W05
Ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
Efekt K_W06
Ma uporządkowana wiedzę na temat korzystania z komputerowego wspomagania przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki, układów elektronicznych analogowych i cyfrowych
Efekt K_W08
Posiada podstawową wiedzę w zakresie układów mikroprocesorowych i mikrokontrolerów w zastosowaniu do sterowania urządzeń mechatronicznych
Efekt K_W09
Posiada uporządkowaną i podbudowaną wiedzę w zakresie automatyki i robotyki
Efekt K_W10
Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących pracę urządzeń mechatronicznych, w szczególności wielkości mechanicznych i elektrycznych
Efekt K_W11
Ma uporządkowaną wiedzę na temat czujników stosowanych w urządzeniach mechatronicznych
Efekt K_W12
Ma podstawową wiedzę na temat działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych systemów mechaniczno-elektroniczno-optyczno-informatycznych
Efekt K_W13
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej oraz konstrukcji urządzeń precyzyjnych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania
Efekt K_W14
Ma uporządkowana wiedzę na temat układów napędowych stosowanych w urządzeniach mechatronicznych, w szczególności napędów elektrycznych
Efekt K_W15
Posiada elementarną wiedzę na temat materiałów, w szczególności w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych do zastosowań technicznych
Efekt K_W16
Posiada uporządkowaną wiedzę na temat inżynierii wytwarzania zespołów mechanicznych i elektronicznych wchodzących w skład urządzeń mechatronicznych
Efekt K_W17
Orientuje się w bieżącym stanie oraz tendencjach rozwojowych mechatroniki
Efekt K_W18
Ma podstawową wiedzę z zakresu systemów optomechatronicznych w skali makro i mikro stosowanych w inteligentnych wyrobach i procesach przemysłowych
Efekt K_W19
Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych
Efekt K_W20
Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
Efekt K_W21
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W22
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować informacje, wyciągać z nich wnioski a następnie formułować opinie
Efekt K_U02
Potrafi przygotować w języku polskim dokumentację zadania inżynierskiego i opis jego wyników i przedstawić je za pomocą różnych technik, w szczególności umie opracowywać schematy blokowe urządzeń systemów i dokumentację techniczną podzespołów.
Efekt K_U03
Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację ustną poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt K_U04
Posługuje się językiem angielskim lub innym językiem międzynarodowym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i źródeł informacji oraz przygotowania prezentacji ustnej dotyczącej zagadnień dotyczących mechatroniki
Efekt K_U05
Ma umiejętność samokształcenia i pogłębiania kwalifikacji
Efekt K_U06
Umie zastosować aparat matematyczny do opisu i analizy zagadnień mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz w obszarze automatyki
Efekt K_U07
Umie wykorzystać prawa fizyki przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych
Efekt K_U08
Potrafi dobierać materiały konstrukcyjne podczas projektowania urządzeń mechatronicznych
Efekt K_U09
Potrafi porównać rozwiązania prostych układów elektronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe.
Efekt K_U10
Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty (zarówno pomiary, jak i symulacje komputerowe) dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych
Efekt K_U11
Umie przeprowadzić analizę wyników przeprowadzonych eksperymentów fizycznych lub symulacyjnych i przedstawić ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciągając właściwe wnioski
Efekt K_U12
Umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań
Efekt K_U13
Zna metody oceny poprawności pomiaru i oceny jakości narzędzi pomiarowych
Efekt K_U14
Potrafi zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych
Efekt K_U15
Potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym
Efekt K_U16
Potrafi dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe
Efekt K_U17
Potrafi zaprojektować układy regulacji analogowej i cyfrowej o typowej strukturze
Efekt K_U18
Potrafi zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej
Efekt K_U19
Potrafi zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach mechatronicznych
Efekt K_U20
Potrafi dobrać techniki wytwarzania komponentów projektowanego urządzenia mechatronicznego
Efekt K_U21
Potrafi projektować urządzenie z wykorzystaniem podzespołów katalogowych
Efekt K_U22
Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w procesie projektowania, eksploatacji i badań urządzenia mechatronicznego
Efekt K_U23
Potrafi opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji
Efekt K_U24
Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe projektowanych struktur mechanicznych urządzeń mechatronicznych, jak również przeprowadzić analizę układów mechanicznych
Efekt K_U25
Potrafi wykonać podstawową analizę ekonomiczną przedsięwzięcia inżynierskiego
Efekt K_U26
Potrafi przy formułowaniu i realizacji zadań inżynierskich w obszarze urządzeń i systemów mechatronicznych zwracać uwagę na aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Efekt K_U27
Rozumie i stosuje zasady BHP, w tym dotyczące środowiska przemysłowego

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych – w odniesieniu do samego siebie i innych osób; zna formy ciągłego dokształcania: studia 2 i 3 stopnia, studia podyplomowe, kursy i staże
Efekt K_K02
Zna i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w obszarze mechatroniki, w tym jej wpływ na środowisko naturalne i rynek pracy
Efekt K_K03
Jest świadomy roli absolwenta Politechniki Warszawskiej i Wydziału Mechatroniki PW w sensie popularyzacji wiedzy w zakresie mechatroniki w społeczeństwie
Efekt K_K04
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, którego jest członkiem i zna zasady działania w sposób profesjonalny i zgodny z etyką zawodową
Efekt K_K05
Potrafi funkcjonować w sposób przedsiębiorczy