Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej Wydział Zarządzania 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej dr hab. inż. Katarzyna Rostek prof. PW

Warunki przyjęć:

Informacje na stronie Wydziału Zarządzania www.wz.pw.edu.pl/index.php/Kandydat

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Administracyjno-prawnyKierunkowe Prawne podstawy działalności gospodarczej (HES) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Struktury systemu bezpieczeństwa i ochrony państwa (HES) 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym (HES) 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
Ekonomiczno-matematycznyKierunkowe Algorytmiczna teoria gier 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody i modele fizyki w ekonomii i socjologii 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy kryptografii 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka w zarządzaniu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Źródła i metody oceny finansowania przedsięwzięć 2 10 0 15 0 0 25 sylabus
Procesy i systemy techniczneKierunkowe Diagnostyka techniczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Optymalizacja procesowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria niezawodności i bezpieczeństwa 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
ZarządzanieKierunkowe Budowa i wdrażanie strategii organizacji 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Identyfikacja i doskonalenie procesów krytycznych organizacji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zasobami organizacji 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Ekonomiczno-matematycznyKierunkowe Magazynowanie energii i ogniwa paliwowe 3 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Projekt: Plan finansowy przedsięwzięcia wspierającego procesy krytyczne organizacji 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
ObieralnyKierunkowe Przedmioty obieralne w języku polskim (Zarządzanie produkcją) 9 0 110 0 0 0 110 sylabus
Procesy i systemy techniczneKierunkowe Projekt: Niezawodność i bezpieczeństwo układu technicznego 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
Zapewnienie bezpieczeństwa organizacjiKierunkowe Bezpieczeństwo danych, informacji i systemów teleinformatycznych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Regulacyjne zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania 2 15 10 0 0 0 25 sylabus
ZarządzanieKierunkowe Projekt: Modele procesów krytycznych organizacji 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
Zarządzanie ryzykiemKierunkowe Zaawansowane metody zarządzania ryzykiem 2 10 15 0 0 0 25 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObieralnyKierunkowe Przedmioty obieralne w języku angielskim (Komunikacja i zarządzanie personelem) 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
OgólnyKierunkowe Praca dyplomowa 1 10 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
Zapewnienie bezpieczeństwa organizacjiKierunkowe Planowanie bezpieczeństwa i zapewnianie ciągłości działania 3 10 15 0 0 0 25 sylabus
   Zasady funkcjonowania instytucji państwa w sferze bezpieczeństwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
Zarządzanie ciągłością działaniaKierunkowe Projektowanie, symulacja i testowanie planów ciągłości działania 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
Zarządzanie ryzykiemKierunkowe Publiczne zarządzanie kryzysowe 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie bezpieczeństwem usług kluczowych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie kryzysowe w organizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObieralnyKierunkowe Przedmioty obieralne w języku polskim (Kompetencje cyfrowe) 6 0 75 0 0 0 75 sylabus
   Przedmioty obieralne w języku polskim i angielskim (Zarządzanie projektami) 6 0 75 0 0 0 75 sylabus
OgólnyKierunkowe Praca dyplomowa część 2 10 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
Zapewnienie bezpieczeństwa organizacjiKierunkowe Cyberbezpieczeństwo 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Obszary bezpieczeństwa w organizacji 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Technologiczne wspieranie bezpieczeństwa 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
Zarządzanie ciągłością działaniaKierunkowe Zarządzanie incydentami 2 10 15 0 0 0 25 sylabus
   Zarządzanie komunikacją w zapewnianiu ciągłości działania 2 10 15 0 0 0 25 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt B2_W01
w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla funkcjonowania organizacji oraz kierunków ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań
Efekt B2_W02
główne trendy rozwojowe i wymagania w zakresie funkcjonowania współczesnych organizacji
Efekt B2_W03
metody i narzędzia oceny i rozwoju działalności organizacji, w szczególności w zakresie aspektów finansowych
Efekt B2_W04
w pogłębionym stopniu modele i metody wspomagające wypracowanie, ocenę i podejmowanie decyzji w procesach zarządzania organizacjami
Efekt B2_W05
w pogłębionym stopniu wymagania prawne i regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej
Efekt B2_W06
w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa lokalnego
Efekt B2_W07
w pogłębionym stopniu miejsce bezpieczeństwa w zarządzaniu zasobowym, zna wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy w obrębie bezpieczeństwa osobowego, fizycznego, technicznego, a także bezpieczeństwa danych i informacji oraz systemów teleinformatycznych
Efekt B2_W08
w pogłębionym stopniu miejsce zarządzania bezpieczeństwem w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz jego relacje do innych nauk (w tym nauk prawnych)
Efekt B2_W09
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z bezpieczeństwem organizacji
Efekt B2_W10
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem
Efekt B2_W11
zasady tworzenia i rozwijania różnych form przedsiębiorczości.
Efekt B2_W12
ogólne zasady wykorzystania zasobów w przedsiębiorczości, w tym na etapach jej tworzenia i rozwijania.
Efekt B2_W13
w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla optymalizacji procesowej
Efekt B2_W14
pojęcia diagnostyki technicznej oraz modele i metody diagnozowania układów technicznych
Efekt B2_W15
modele i metody badań niezawodnościowych oraz relacje między niezawodnością i bezpieczeństwem

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt B2_U01
identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji
Efekt B2_U02
analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu funkcjonowania organizacji
Efekt B2_U03
przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań oraz ich rozwiązywaniu dobierać i wykorzystywać właściwe metody i narzędzia wspomagające
Efekt B2_U04
dokonywać krytycznej analizy stanu obecnego oraz jego niewystarczalności w stosunku do stanu oczekiwanego
Efekt B2_U05
zebrać, przeanalizować oraz ocenić informacje ilościowe i jakościowe dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz przygotować jego plan finansowy
Efekt B2_U06
dokonać krytycznej analizy finansowej przedsięwzięcia, wyciągnąć z niej wnioski, oraz opracować prognozy
Efekt B2_U07
interpretować wymagania prawne i regulacyjne z zakresu bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji i bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz przekładać je na procedury i wymagania wewnętrzne w zakresie działalności organizacji
Efekt B2_U08
prawidłowo posługiwać się normami prawnymi przy rozwiązywaniu wybranych problemów zapewniania bezpieczeństwa organizacji (w tym organizacji sektora publicznego)
Efekt B2_U09
wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie formułowania i rozwiązywania problemów decyzyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem
Efekt B2_U10
prezentować wyniki swojej pracy
Efekt B2_U11
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii
Efekt B2_U12
planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
Efekt B2_U13
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
Efekt B2_U14
zaprojektować i wykonać plan utrzymania ciągłości działania, zaplanować i przeprowadzić jego wdrożenie oraz dobrać narzędzie informatyczne wspomagające proces zarządzania ryzykiem
Efekt B2_U15
zaproponować ulepszenie i modyfikację procesu wykorzystując metody optymalizacji
Efekt B2_U16
rozpoznać stan układu technicznego w procesie diagnozowania
Efekt B2_U17
wyznaczyć wskaźniki niezawodności i bezpieczeństwa wybranego układu / systemu technicznego
Efekt B2_U18
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt B2_K01
krytycznej oceny odbieranych treści
Efekt B2_K02
oceny stanu wiedzy (własnej i zespołu) oraz rozumie potrzebę uzupełniania jej w trybie ustawicznym
Efekt B2_K03
wypełniania zobowiązań wobec organizacji oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz organizacji
Efekt B2_K04
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i ekonomiczny
Efekt B2_K05
uznawania znaczenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w organizacji w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, z uwzględnieniem wsparcia technologicznego
Efekt B2_K06
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Efekt B2_K07
rozwijania dorobku zawodu w zespole i w organizacji